Modeling of air pollution on the basis of field models

N. N. Beliaiev, A. V. Radkevych, V. M. Lysniak

Abstract


The 3D CFD model to simulate the pollutant transfer of toxic gas after accidents was used. The model is based on the transport gradient model. The results of numerical experiments on forecasting the level of air contamination are presented.


Keywords


modeling process; atmosphere; field model; pollution

GOST Style Citations


1. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий [Текст] : учеб. пособ. в 6-ти кн. / под ред. В. А. Котляревского и А. В. Забегаева). – М.: АСВ, 2001. – 200 с.

2. Беляев, Н. Н. Защита атмосферы от загрязнения при миграции токсичных веществ [Текст] / Н. Н. Беляев, В. М. Лисняк. – Д.: Инновация, 2006. – 150 с.

3. Берлянд, М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы [Текст] / М. Е. Берлянд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 273 с.

4. Бруяцкий, Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов [Текст] / Е. В. Бруяцкий. – К.: Изд-во ин-та гидромеханики НАН Украины, 2000. – 443 с.

5. Генихович, Е. Л. К вопросу о применимости гауссовой модели для расчета загрязнения воздуха [Текст] / Е. Л. Генихович // Тр. ГГО. – 1982. – Вып. 450. – С. 35-40.

6. Заказнов, В. Ф. Распространение аммиака при разгерметизации аммиакопровода, емкостей [Текст] / В. Ф. Заказнов, Л. А. Куршева // Исследования и разработки по созданию магистральных аммиакопроводов и складов жидкого аммиака: Тр. ГИАП. – М., 1985. – С. 57.

7. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский и др. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

8. Марчук, Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды [Текст] / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

9. Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах i транспорті [Текст] : Наказ МНС України № 73/82/64/122. – К.: Вид-во Чорнобильінтерінформ, 2001. – 33 с.

10. Hanna, S. Air Quality Modelling over Short Distances [Text] / S. Hanna // College on Atmospheric Boundary Layer and Air Pollution Modelling: 16 May – 3 June 1994. – № SMR/760-2. – P. 712-743.

11. Hanna, S. Hybrid Plume Dispersion Model (HPDM) Improvements and Testing [Text] / S. Hanna, J. C. Chang // College on Atmospheric Boundary Layer and Air Pollution Modelling: 16 May – 3 June 1994. – № SMR/760-4. – P. 1491-1508.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)