THE NEUTRALIZATION OF TOXIC GAS CLOUDS IN THE ATMOSPHERE

M. M. Biliaiev, V. M. Lysniak

Abstract


The 3D CFD model to simulate the pollutant transfer and the process of neutralization of toxic gas after accidents was developed. The model is based on the transport gradient model. The results of numerical experiments are presented.


Keywords


neutralization; toxic gas; atmosphere

GOST Style Citations


1. Аварии и катастрофы. Предупреждение и лик- видация последствий [Текст] : учеб. пособие в 5-ти книгах / под ред. В. А. Котляревского и А. В. Забегаева. – М.: АСВ, 2001. – 200 с.

2. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский и др. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

3. Марчук, Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды [Текст] / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

4. Мацак, В. Г. Гигиеническое значение скорости испарения и давления пара токсических ве- ществ, применяемых в производстве [Текст] / В. Г. Мацак, Л. К. Хоцянов. – М.: Медгиз, 1959. – 231 с.

5. Методика прогнозування наслідків виливу (ви- киду) небезпечних хімічних речовин при аварі- ях на промислових об’єктах i транспорті [Текст]. – К., 2001. – 33 с.

6. Самарский, А. А. Теория разностных схем [Текст] / А. А. Самарский. – М.: Наука, 1983. – 616 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)