THE ESSENCE AND PURPOSE OF THE TRANSPORT NODES IN THE CONTEXT OF DEVELOPING INTERNATIONAL TRADE AND TRANSPORT STRATEGY OF UKRAINE

N. D. Volkanova

Abstract


The ways for improving the management efficiency for transport process at a transport junction are investigated. The methods of introducing the logistic technologies into a process of management by a transport junction are offered.


Keywords


transport; strategy; transportation hub; trade

GOST Style Citations


1. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 821.

2. Про затвердження Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 346 // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 67-68. – С. 7-16.

3. Дикань, В. Л. Актуальность улучшения системы комбинированных перевозок в международной транспортной сети [Текст] / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. наук. пр. – Х.: УкрДАЗТ, 2006. – № 13. – С. 13-19.

4. Дикань, В. Л. Становление и развитие транспортной системы путём создания торгово-транспортной сети «DOOR - TO - DOOR» [Текст] / В. Л. Дикань // Матеріали міжн. наук.- практ. конф. «Проблеми міжнародних транспортних коридорів і Єдиної транспортної системи України» (Коктебель –2007). – С. 67-72.

5. Куренков, П. В. Внешнеторговые перевозки в смешанном сообщении. Экономика. Управление [Текст] / П. В. Куренков, А. Ф. Котляренко. – Самара: СамГАПС, 2002. – 636 с.

6. Методика технико-экономических расчетов при развитии транспортных узлов [Текст] / под. ред. К. Ю. Скалова, Э. Е. Островского, Г. С. Молярчука. – М.: Транспорт, 1972. – С. 5.

7. Железнодорожные станции и узлы [Текст] / под ред. В. М. Акулиничева. – М.: Транспорт, 1992. – С. 391.

8. Дегтяренко, В. Н. Транспортные узлы промышленных районов [Текст] / В. Н. Дегтяренко. – М.: Стройиздат, 1974. – С. 120.

9. Правдин, Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта в узлах [Текст] / Н. В. Правдин, В. Я. Негрей. – Мн.: Вышейшая шк., 1983. – С. 31.

10. Положение о транспортном узле [Текст]. – М.: МПС СССР, 1983. – 27 с.

11. Європейське залізничне законодавство. Підборка законодавчих актів Європейського Союзу, які відображають етапи розвитку та становлення Європейського залізничного права у 2-х т. [Текст] / Управління зовнішніх зв’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України; за ред. І. Б. Матвєєва. – К.: Поліграф-сервіс, 2006.

12. Полякова, О. М. Аспекти розміщення вантажних транспортно-логістичних комплексів в Україні [Текст] / О. М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. / гол. ред. В. Л. Дикань. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – № 8. – С. 142-146.

13. Елисеев, С. К типологизации логистических центров [Текст] / С. Елисеев, А. Котляренко, П. Куренков // Логистика. – 2003. – № 3. – С. 15-16.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)