THE URGENCY OF DEVELOPING A COMPREHENSIVE STRATEGY OF UKRAINIAN AIRLINES TO FOREIGN MARKETS

N. V. Skydonenko

Abstract


In the article the influence of modern processes in the world economy on forming a transport provision in the field of tourism is analyzed.

 


Keywords


comprehensive strategy; airline; external market; Ukraine

GOST Style Citations


1. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

2. Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності, пов’язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контролю за їх дотриманням [Текст] : Наказ Ліцензійної палати України, Держкомітет України по туризму від 12.01.1999 р. №5/1 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 181.

3. Програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 1996-2000 роки [Текст] : Затв.: Постанова Колегії Держкомтуризму України від 12.01.1996 р. № 96/5. – К.: РА «Світ», 1997. – 80 с.

4. Про Національну раду по туризму [Текст] : Постанова КМ України від 13.03.1996 р. № 322 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 8. – Ст. 261.

5. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року [Текст] : Указ Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 29 вересня (№ 182).

6. Аветисова, А. А. Оптимизация управления в системе гостинично-туристических комплексов [Текст] / А. А. Аветисова, М. Н. Левченко // Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність: Матеріали V Міжн. наук.- практ. конф. (8–9 квітня 2007 р.) – К.- Трускавець: КНЕУ. – 2007. – Ч. 1. – С. 236-237.

7. Азар, В. И. Экономика и организация туризма [Текст] / В. И. Азар. – М.: Профиздат, 2003. – 212 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)