MARKETING AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SERVICES MARKET

V. I. Kopytko

Abstract


Taking into account the modern trends of world economy development, the opportunities of increasing the competitiveness of the Ukrainian transport system on the base of marketing-logistical providing the development of infrastructure of transport services market are presented. The analysis of marketing-logistical approaches of estimation of the efficiency of operation of transport infrastructure objects is performed. The condition of theoretical and practical aspects of the transport services market is elucidated, the examples of logistical concepts are given, considering the work experience of transport enterprises, the ways of formation of regional transport-logistical associations are offered.


Keywords


marketing; infrastructure; transportation services; logistics

GOST Style Citations


1. Алькема, В. Г. Логістичний підхід до оцінки діяльності складу [Текст] / В. Г. Алькема // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» № 580. Логістика. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – С. 386-395.

2. Смирнов, І. Г. Митна логістика в регіональному вимірі [Електрон. ресурс] / І. Г. Смирнов. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NPM/ Geographia/1_1smirnov_mitna.do…

3. Корецкая, С. А. Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине [Текст] / С. А. Корецкая // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 17. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 247-249.

4. Творонович, В. І. Основні проблеми логістики пасажирських перевезень [Текст] / В. І. Творонович, М. А. Демченко // Матеріали Першої наук.-практ. конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – К., 2008. – С. 81.

5. Бутько, Т. В. Формування гнучкої системи логістичних ланцюгів доставки вантажу залізницями України [Електрон. ресурс] / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, Д. І. Мкртичьян // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – № 6. – Режим доступу: http://www.rall. narod.ru/publ_tl.htm 6. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// www.uz.gov.ua/index.php?f=Doc.View&p= news_3792.0.news

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)