THE DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE BEARING ALLOYS MICROSTRUCTURE IN CONTACT FRICTION AREA

M. O. Kuzin, T. M. Meshcheryakova

Abstract


The possibility of using the simulation structure models and variation models of mechanics is shown for finding quantity and size of antifriction alloy phase with raised wear resistance. The numerical realization of models displays that the optimal value of structure parameters of babbit B16 is 56 % of hardening phase SnSb with average size of 47 mkm.


Keywords


alloy; frictional contact; options; microstructure; bearing

GOST Style Citations


1. Алямовский, А. А. SolidWorks/CosmosWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов [Текст] / А. А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с. 174

2. Белоусов, В. Я. Физико-химические характеристики композиционных материалов на основе карбида вольфрама [Текст] / В. Я. Белоусов // ФХММ. – 1979. – № 5. – С. 95-97.

3. Бурак, Я. Й. Вибрані праці [Текст] / Я. Й. Бурак. – Львів: НУЦММ ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, Вид-во «Ахіл», 2001. – 352 с.

4. Бурак, Я. Й. Технологічне підвищення стійкості проти спрацювання підшипників ковзання шляхом оптимізації параметрів структури металічних систем [Текст] / Я. Й Бурак, М. О. Кузін, О. Кузін // Машинознавство. – 2006. – № 4. – С. 106-110.

5. Бурак, Я. Й. Вплив структури бабіту на напружено-деформований стан в області контактної взаємодії при терті [Текст] / Я. Й Бурак, М. О. Кузін // ФХММ. – 2007. – № 6. – С. 27-30.

6. Васидзу, К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности [Текст] / К. Васидзу. – М.: Мир, 1987. – 542 с.

7. Подстригач, Я. С. Введение в механику поверхностных явлений в деформируемых твердых телах [Текст] / Я. С. Подстригач, Ю. З. Повстенко. – К.: Наук. думка, 1985. – 200 с.

8. Гаркунов, Д. Н. Триботехника (износ и безызностность) [Текст] : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Д. Н. Гаркунов – М.: Изд-во МСХА, 2001. – 616 с.

9. Горячева, И. Г. Механика фрикционного взаимодействия [Текст] / И. Г. Горячева. – М.: Наука, 2001. – 478 с.

10. Трощенко, В. Т. Деформирование и разрушение металлов при многоцикловом нагружении [Текст] / В. Т. Трощенко. – К.: Наук. думка, 1981. – 344 с.

11. Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия [Текст] : пер. с англ. / К. Джонсон. – М.: Мир, 1989. – 510 с.

12. Крагельський, И. В. Основы расчетов на трение и износ [Текст] / И. В. Крагельський, М. Н. Добычин, В. С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.

13. Кузін, М. Імітаційні моделі структури для розрахунку параметрів ферито-перлітних сталей з підвищеною зносостійкістю [Текст] / М. Кузін // Наук. записки Української академії друкарства. – 2007. – № 11 (1). – С. 15-22.

14. Кузін, М. О. Аналіз впливу параметрів структури матеріалу приповерхневих шарів контактуючих систем на їх зносостійкість [Текст] / М. О. Кузін // Конф. молодих вчених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я. С. Підстригача, Львів. – 2005. – С. 112-113.

15. Кузін, М. О. Роль структури бабіту у формуванні напружено-деформованого стану в області контактної взаємодії підшипників ковзання тягового рухомого складу [Текст] / М. О. Кузін, В. В. Ступницький, Т. М. Мещерякова // Тези67 Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку залізничного транспорту». – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007.

16. Кузін, О. А. Роль структури в процесах зношування бабіту Б16 [Текст] / О. А. Кузін, І. В. Курило, М. О. Кузін // МОМ. – 2007. – С. 14-18.

17. Матвиенко, Ю. Г. Модели и критерии механики разрушения [Текст] / Ю. Г. Матвиенко. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 328 с.

18. Мещерякова, Т. М. Використання методу імітаційного моделювання для оцінки впливу параметрів структури на зносостійкість підшипників ковзання двигунів магістральних електровозів [Текст] / Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 21. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 272-278.

19. Петросянц, А. А. Повышение долговечности деталей газонефтепромыслового оборудования [Текст] / А. А. Петросянц, В. Я. Белоусов, В. С. Саркисов. – М.: Недра, 1979. – 110 с.

20. Трибология. Физические основы, механика и технические приложения [Текст] : учебник для вузов / под ред. Д. Г. Громаковского. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2000. – 268 с.

21. Фізико-математичне моделювання складних систем [Текст] / під ред. Я. Й. Бурака, Є. Я. Чаплі. – Львів: Сполом, 2004. – 264 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)