THE PROBLEMS OF INCREASING THE COMMERCIAL BANK PROFITABILITY

A. M. Yakymova, I. V. Nepyivoda

Abstract


The problems of increase of profitability connected with a financial crisis are considered in the article. Also there are offered the ways of increase of profitability of commercial banks.


Keywords


problem; commercial bank; profitability

GOST Style Citations


1. Аналіз банківської діяльності: [Текст] / А. М. Герасимович та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.

2. Банківські операції: [Текст] / А. М. Мороз та ін.; за ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

3. Дорошенко, І. В. Основні показники діяльності комерційних банків України [Текст] / І. В. Дорошенко // Вісник НБУ. – 2006, 2007, 2008. – № 2. – С. 70.

4. Галицька, Е. В. Фінансові результати діяльності банків України [Текст] / Е. В. Галицька // Вісник НБУ. – 2006, 2007, 2008. – № 3. – С. 64-69.

5. Паливода, К. Чи загрожує Україні іпотечна криза? [Текст] / К. Паливода, П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 2008. – 29 бер. - 05 кв. – № 12 (691).

6. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» [Електрон. ресурс]. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.11.2006 р. № 358-V, від 31.10.2008 р. № 639-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

7. Статистичний щорічник України за 2008 р. Державний комітет статистики України [Текст] / за ред. О. Г. Осауленко // К.: Держаналітінформ.

8. Господарський кодекс України [Текст]: Коментар. – Х.: ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)