THE DESCRIPTION OF THE FORMATION ALGORITHM OF THE MANAGEMENT MECHANISM OF SOCIO AND LABOR RELATIONS OF THE UKRAINIAN AVIATION TRANSPORT ENTERPRISES

I. M. Yarovyi

Abstract


Social-labour relations at the enterprises of aviation transport from positions of their existence in the open economic system are investigated. The component elements of management mechanism of social-labour relations at the enterprises of civil aviation ofUkraineare considered. The set of parameters of algorithm of forming the management mechanism of social-labour relations is characterized.


Keywords


air transport; management mechanism; algorithm of formation

GOST Style Citations


1. Вольвач І. Ю. Організаційно-економічний механізм внутрішньофірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикладі підприємств бавовняної галузі). – Дис. … канд. екон. наук за спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – Хмельницький держ. ун-т, 2004.

2. Вайлер А. Якість у соціально-трудових відносинах: порівняльні показники. – Бюро офіційних публікацій Європейських Співтовариств, 2004.

3. European Commission. The European social dialogue: A force for innovation and change. Proposal for a Council decision establishing a Tripartite Social Summit for Growth and Employment, COM (2002), 341 Final, European Commission, Brussels, 2002a.

4. Герасимчук В. І. Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці. – Дис. … докт. екон. наук за спец. 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ, 2002.

5. Быковцев И. С. Современный подход к подготовке специалистов по организации воздушного движения // И. С. Быковцев, В. М. Гладков, Н. А. Григорьева, В. С. Демьянчук, А. М. Злобинец, В. А. Клименко, Е. В. Кмиита, Е. М. Козловский, В. Г. Козулин, В. П. Колотуша, Э. В. Майкова, А. Г. Матвиенко, С. Н. Неделько, Ю. И. Сидоренко, В. А. Ситко, Ю. А. Чередниченко, А. И. Яковлев. – К.: ГП ОВД Украины, 2006. – 224 с.

6. Галузева угода на 2006-2007 роки між Державною службою з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужбою), Фондом державного майна України, Асоціацією «Аеропорти України» цивільної авіації та профспілками працівників цивільної авіації України.

7. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання. – Дис. … докт. юр. наук за спец. 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Харків: Нац. юр. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2002.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)