Object-oriented model of railway stations operation

Authors

  • D. M. Kozachenko Dep. «Management of Operational Work», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2611-1350

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/16570

Keywords:

railway station, technical process, plan-schedule of work, mathematical model, an object-oriented approach

Abstract

Purpose. The purpose of this article is improvement of the railway stations functional model; it leads to time expenditure cut for formalization technological processes of their work through the use of standard elements of technology. Methodology. Some technological operations, executives and technology objects are considered as main elements of the railway station functioning. Queuing techniques were used as the methods of research, simulation, finite state machines and object-oriented analysis. Findings. Formal data structures were developed as the result of research that can allow simulating the operation of the railway station with any degree of detail. In accordance with the principles of object-oriented approach in the developed model, separate elements of station technology are presented jointly with a description of their behavior. The proposed model is implemented as a software package. Originality. Functional model of railway stations was improved through the application of object-oriented approach to data management. It allow to create libraries of elementary technological processes and reduce time expenditure for formalization the technology of stations work. Practical value. Using of software package that it was developed on the base of proposed model will reduce time expenditure of technologists in order to obtain technical and operational assessment of projected and existing rail stations.

Author Biography

D. M. Kozachenko, Dep. «Management of Operational Work», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryan Str. 2, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine, tel. +38 (056) 373 15 04, e-mail kozachenko@upp.diit.edu.ua

References

Bobrovskiy V.I., Vernigora R.V. Funktsionalnoye modelirovaniye zheleznodorozhnykh stantsiy v trenazherakh operativno - dispetcherskogo personala [Functional modeling of railway stations in simulators of operational - dispatching personnel]. Matematychne modeliuvannia − Mathematical modeling, 2000, no. 2 (5), pp. 68-71.

Bobrovskiy V.I., Kozachenko D.N., Vernigora R.V. Ergaticheskiye modeli zheleznodorozhnykh stantsiy [Ergatic models of railway stations]. Zbirnyk naukovykh prats Kyivskoho universytetu ekonomiky i tekhnolohii transportu: Seriya “Transportni systemy i tekhnolohii” [Proc. of State Economy and Technology University of Transport: Series “Transportation Systems and Technology”], 2004, issue 5, pp. 80-86.

Bobrovskiy V.I., Kozachenko D.N., Vernigora R.V. Tekhniko-ekonomicheskoye upravleniye zheleznodorozhnymi stantsiyami na osnove ergaticheskikh modeley [Technical and economic management of railway stations on the basis of ergatic models]. Informatsiino- keruiuchi systemy na zaliznychnomu transporti − Information management systems for railways transport, 2004, no. 6, pp. 17-21.

Buch G., Maksimchuk R.A., Engl M.U. Obektno-orientirovannyy analiz i proyektirovaniye s primerami prilozheniy (UML 2). 3-ye izdaniye [Object-Oriented Analysis and Design with Applications (UML 2). The 3-rd edition]. Moscow, Vilyams Publ., 2010. 720 p.

Vernyhora, R.V., Malashkin V.V. Pidhotovka DSP stantsii dilianky z vykorystanniam trenazhernoho kompleksu [Attendants Stations Training at a plot using a training set]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen [Transport systems and technologies of transportation], 2010, issue 1, pp. 34-37.

Vetukhov Ye.A., Sotnikov Ye.A. Opredeleniye urovnya zagruzki stantsiy metodom modelirovaniya ikh raboty na ETsVM [Determination of stations charging floor with simulation technique of their work on a electronic digital computer]. Zheleznodorozhnyy transport − Railway Transport, 1969, no. 7, pp. 34-37.

Ivnitskiy V.A., Mirkin A.G. Operativnyy analiz raboty i normirovaniye prostoyev na stantsii s ispolzovaniyem imitatsionnogo modelirovaniya [Operational work analysis and detention settings at a station with the simulation technique use]. Vestnik VNIIZhTa – VNIIZhT Bulletin, 1990, issue 7, pp. 7-10.

Kozachenko D.N., Vernigora R.V., Korobiova R.H. Prohramnyi kompleks dlia imitatsiinoho modeliuvannia roboty zaliznychnykh stantsii na osnovi dobovoho planu – hrafiku [Software system for simulation of railway stations operation based on a daily plan - schedule]. Zaliznychnyi transport Ukrainy − Railway Transport of Ukraine, 2008. no. 4 (70), pp. 18-20.

Korobiova R.H. Adekvatnist matematychnykh modelei dlia vyznachennia tekhniko-ekspluatatsiinykh pokaznykiv roboty stantsii [Adequacy of mathematical models for determining the technical and process indicators of station activity]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 28, pp. 29-33.

Korobyeva R.G. Informatsionnaya model dlya analiza stantsionnykh protsessov na EVM [The information model for the analysis of station processes on a computer]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2010, issue 31, pp. 50-54.

Leshchinskiy Ye.I. Imitatsionnoye modelirovaniye na zheleznodorozhnom transporte [Simulation on railway transport]. Moscow, Transport Publ., 1977, 176 p.

Shabalin N.N. Modelirovaniye protsessov massovogo obsluzhivaniya na stantsiyakh [Simulation of queuing processes at the stations]. Zheleznodorozhnyy transport − Railway Transport, 1971, no. 5, pp. 64-65.

Milinkovic S., Markovic M., Veskovic S., Ivic M., Pavlovic N. A fuzzy Petri net model to estimate train delays. Simulation Modeling Practice and Theory, 2013, no. 33, pp. 144-157.

Giua A., Seatzu C. Modeling and supervisory control of railway networks using Petri nets. IEEE Trans. on Automation Science and Engineering, 2008, vol. 5, no. 3, pp. 431-445.

Szűcs G. Railway Simulation with the CASSANDRA Simulation System. Journal of Computing and Information Technology, CIT, 2001, vol. 9, no. 2, pp.133-142.

Published

2013-08-25

How to Cite

Kozachenko, D. M. (2013). Object-oriented model of railway stations operation. Science and Transport Progress, (4(46), 47–55. https://doi.org/10.15802/stp2013/16570

Issue

Section

OPERATION AND REPAIR OF TRANSPORT MEANS