Modified network simulation model with token method of bus access

Authors

  • V. N. Pakhomovа Dep. «Electronic Computing Machines», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine
  • L. V. Stribulevich Dep. «Electronic Computing Machines», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/16585

Keywords:

marker bus access method, priority ranking, access classes, control procedures

Abstract

Purpose. To study the characteristics of the local network with the marker method of access to the bus its modified simulation model was developed. Methodology. Defining characteristics of the network is carried out on the developed simulation model, which is based on the state diagram-layer network station with the mechanism of processing priorities, both in steady state and in the performance of control procedures: the initiation of a logical ring, the entrance and exit of the station network with a logical ring. Findings. A simulation model, on the basis of which can be obtained the dependencies of the application the maximum waiting time in the queue for different classes of access, and the reaction time usable bandwidth on the data rate, the number of network stations, the generation rate applications, the number of frames transmitted per token holding time, frame length was developed. Originality. The technique of network simulation reflecting its work in the steady condition and during the control procedures, the mechanism of priority ranking and handling was proposed. Practical value. Defining network characteristics in the real-time systems on railway transport based on the developed simulation model.

Author Biographies

V. N. Pakhomovа, Dep. «Electronic Computing Machines», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryan Str., 2, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine, tel. +38 (056) 373 15 89, e-mail viknik.p1988@mail.ru

L. V. Stribulevich, Dep. «Electronic Computing Machines», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryan Str., 2, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine, tel. +38 (056) 373 15 89, e-mail viknik.p1988@mail.ru

References

Anderson K., Minasi M. Lokalnyye seti. Polnoye rukovodstvo [Local networks. Complete guide]. Saint Petersburg, KORONA print Publ., 1999. 626 p.

Berri N. Kompyuternyye seti [Computer networks]. Moscow, BINOM Publ., 1996. 400 p.

Butayev M.M., Konnov N.N. Modelirovaniye setey EVM [Electronic computer network modeling]. Penza, Izd-vo Penzenskogo gos. un-ta Publ., 2007. 56 p.

GOST 34.913.4-91. Lokalnyye vychislitelnyye seti. Metod markernogo dostupa k shine i spetsifikatsiya fizicheskogo urovnya [State Standard 34.913.4-91. Local area networks. Token method of bus access and the physical level specification]. Mocsow, Standartinform Publ., 1992. 303 p.

Kulakov Yu.A., Omelyanskiy S.V. Kompyuternyye seti [Computer networks]. Kyiv, Yunior Publ., 1999. 544 p.

Mark A. Vysokoproizvoditelnyye seti. Entsiklopediya polzovatelya [High performance networks. User encyclopedia]. Kyiv, DiaSoft Publ., 1998. 432 p.

Novikov Yu.V, Kondratenko S.V. Lokalnyye seti: arkhitektura, algoritmy, proyektirovaniye [Local networks. Architecture, algorithm, designing]. Moscow, EKOM Publ., 2000. 312 p.

Olifer V.G., Olifer N.A. Kompyuternyye seti. Printsipy, tekhnologii, protokoly [Computer networks. Principles, technologies, protocols]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2001. 672 p.

Pakhomova V.M. Udoskonalennia tekhnolohii roboty system upravlinnia sortuvalnym protsesom na osnovi ratsionalnoi orhanizatsii informatsiinykh potokiv na stantsiiakh. Avtoreferat. Diss. [Technology improvement of the control system operation of sorting process based on the rational organization of data flows at stations. Author’s abstract.]. Dnipropetrovsk, 2000. 20 p.

Pakhomova V.N., Prudko A.A. Analiz lokalnykh vychislitelnykh setey sortirovochnykh stantsiy na osnove imitatsionnoy modeli TOKEN RING [Local area network analysis of sorting stations on the basis of simulation model TOKEN RING]. Transport [Transport], 2002, issue 12, pp. 131-136.

Pakhomova V.M. Obrobka klasiv dostupu za markernym metodom dostupu do shyny v merezhakh system realnoho chasu na sortuvalnykh stantsiiakh [Handling of access classes according to marker method of access to the bus in the real-time networks on the sorting stations]. Informatsiino-keruiuchi systemy na zaliznychnychnomu transporti – Information and control systems on the railway transport, 2013, no. 3, pp. 65-70.

Pakhomova V.M. Metodyka pobudovy ratsionalnoi struktury merezhi pidpryiemstva za dopomohoiu imitatsiinykh modelei [Methodology of constructing of the enterprise network rational structure using the simulation model]. Nauka ta prohres transportu. Vіsnyk Dnіpropetrovskho natsіonalnoho unіversitetu zalіznychnoho transportu іmenі akademіka V. Lazariana – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2013, no. 3 (45), pp. 94-102.

Tanenbaum E. Kompyuternyye seti [Computer networks]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2007. 992 p.

Shafit Ye.M. Tekhnicheskoye zadaniye na avtomatizirovannuyu sistemu upravleniya rasformirovaniyem sostavov na sortirovochnoy stantsii [Technical specifications for the automated control system of train splitting on the sorting stations]. Dnipropetrovsk, 2000. 179 p.

Saltzer J.H., Pogran K.T. A star-shaped ring with high maintainability. Proc. of the Local Area Communications Network Symposium. Boston, 1979, pp. 179-189.

Thurber K.J., Freeman H.A. The many faces of local networking. Data Communications, 1981, pp. 62-70.

Published

2013-08-25

How to Cite

Pakhomovа V. N., & Stribulevich, L. V. (2013). Modified network simulation model with token method of bus access. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (4(46), 90–98. https://doi.org/10.15802/stp2013/16585

Issue

Section

TRANSPORT AND ECONOMIC TASKS MODELING