Innovative approaches to organization and management of material streams of building complex

Authors

  • A. V. Rаdkеvich Dep. “Building Production and Geodesy”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Acаdemician V. Lazaryan, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6325-8517
  • I. A. Arutyunyan Dep. “Building and Civil Building”, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/16618

Keywords:

organization of building production, logistics, logistic systems, material flow, information flow, building complex

Abstract

Purpose. Development of theoretic and methodological approaches and scientific and practical recommendations concerning the management of the material flows of building complex. Methodology. Research includes analysis of existing scientific works concerning the problems of management of the construction development programs taking into account logistization on the enterprises of different branches related to the building complex. Experience generalization of administrative decision making in the process of production preparation, in particular the motion of material flows management of building resources and information flows (which accompany building resources), systematization of experience, logic analysis, design and system processing of information. Findings. Results give the building organization management an opportunity to estimate the material and technical support of the building objects according to the terms of building, technology of building processes, as well as to into account the minimization of expenses. Originality. Originality lies in the fact that the theoretical and methodological management foundations of the logistic system formation in the programs of building complex development are formulated on the basis of organization methodology development, planning and management from the point of view of the only system positions. Practical value. The contribution to the decision of the number of complex organizational and economic problems accompanied by the problems of building development is provided due to the increase of management efficiency of the material flows of building complex.

Author Biographies

A. V. Rаdkеvich, Dep. “Building Production and Geodesy”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Acаdemician V. Lazaryan

Lazaryan Str. 2, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine, tel. +38 (0562) 47 18 65, e-mail bely-a@yandex.ru

I. A. Arutyunyan, Dep. “Building and Civil Building”, Zaporizhzhya State Engineering Academy

Lenin Sq., 226, 69006, Zaporizhzhya, Ukraine,
tel. +38 (066) 900 78 28, e-mail iriara@yandex.ru

References

Abramov L.I., Minayenkova E.A. Organizatsiya i planirovaniye stroitelnogo proizvodstva. Upravleniye stroitelnoy organizatsiyey [Organization and planning of building production. Management of building organization]. Moscow, Stroiizdat Publ., 1999. 400 p.

Yefimenko A.Z., Rybko A.N., Dergachev N.N. Upravleniye zapasami syryevykh materialov i ikh optimizatsiya na predpriyatiyakh stroyindustrii [Management of reserve of raw materials and their optimization on enterprises of construction industry]. Ekonomika stroitelstva − Construction economics, 2005, no. 10, pp. 38-45.

Zavadskas E.K. Kompleksnaya otsenka i vybor resursosberegayushchikh resheniy v stroitelstve [Complex assessment and choice of resource-saving solutions in building]. Vilnius, Mokslas Publ., 1987. 212 p.

Kirnos V.M., Zalunin V.F., Dadiverina L.N. Organizatsiya stroitelstva [Organization of construction]. Dnepropetrovsk, Porogi Publ., 2005. 309 p.

Stakhanov V.N. Logisticheskaya organizatsiya kapitalnogo stroitelstva [Logistic organization of major construction work]. Rostov na Donu, RGSU Publ., 1998. 256 p.

Nerush Yu.М. Logistika [Logistics]. Moscow, TK Velbi, Prospekt Publ., 2006. 520 p.

Denysenko M.P, Levkovets P.R., Mykhailova L.І. Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and design of logistic systems]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury Publ., 2010. 336 p.

Pavlov I.D., Radkevich A.V. Modeli upravleniya proyektami [Control models of projects]. Zaporozhye, GU «ZIGMU» Publ., 2004. 320 p.

Pshinko A.N., Myamlin V.V., Myamlin S.V. Povysheniye urovnya sistemnosti ekonomiki – osnovnoy put vykhoda iz krizisa [Enhancement of economics systemacy level as the basic way out of the crisis]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transport imeni arademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2011, issue 36, pp. 275-283.

Pshinko A.N., Myamlin V.V., Myamlin S.V. Perekhod na model vysokoeffektivnoy natsionalnoy ekonomiki – realnyy put resheniya ekonomicheskikh problem v gosudarstve [Transition to the model of high-efficiency national economics as the real method of solving economic problems in the country]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transport imeni arademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 41, pp. 294-303.

Smyrychynskyi A., Smyrychynskyi V., Martyniuk V. Lohistychnyi menedzhment u budivnytstvi [Logistical management in construction]. Ternopil, ZBRUCh Publ., 2006. 262 p.

Stakhanov V.N., Ivakin Y.K. Logistika v stroitelstve [Logistic in construction]. Moscow, Prior Publ., 2001. 176 p.

Jonsons J.C., Wood D.F. Contemporary Logistics, New York, MacMillan Publ., 2007. 325 p.

Küpper H., Winckler B., Zhang S. Planungsverfahren und Planungsinvestitionen als Instrumente des Controlling, 1990, p. 500.

Moller C., Johanser J., Paradigms in Logistics. Denmark, University of Aalborg Publ., 2005. 324 p.

Published

2013-04-25

How to Cite

Rаdkеvich A. V., & Arutyunyan, I. A. (2013). Innovative approaches to organization and management of material streams of building complex. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (4(46), 145–152. https://doi.org/10.15802/stp2013/16618

Issue

Section

TRANSPORT CONSTRUCTION