RECOMMENDATIONS FOR TECHNOLOGISTS PERFORM A REPAIR PATH FOR LONG-CLOSED DRIVING AND FINDING TRAIN SPEED AFTER THE COMPLETION OF THESE WORKS

M. I. Umanov, V. V. Tsyhanenko, O. H. Reidermeister, N. V. Khalipova

Abstract


In clause offers on technology of performance of modernization of a way are formulated on is long the closed site. On the basis of the analysis of results theoretical and experimental researches recommendations on an establishment of admitted speeds of movement of trains in curves after performance of modernization are formulated on is long the closed site.


Keywords


repair; span; train

GOST Style Citations


1. Уманов М. І. Установлення допустимих швидкостей руху поїздів по ділянці колії, відремонтованій із застосуванням сучасних колійних машин / М. І. Уманов, В. В. Циганенко, О. Г. Рейдемейстер, Н. В. Халіпова, В. В. Ковальов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 9. – Дніпропетровськ. – 2005. -С.81-87

2. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт / А. П. Татуревич, В. В. Рибкін, К. В. Мойсеєнко та ін. − Д.: Вид-во АТЗТ ВКФ «Арт-прес», 2001. − 132 c.

3. Леванков И. С. О выборе расчетных значений модуля упругости подрельсового основания. В кн: Исследование взаимодействия пути и подвижного состава // Труды Дн-ского ин-та инж. тр-та, – Д.: ДИИТ, 1967. – Вып. 88. – С. 83–88.

4. Ершков О. П. Характеристики пространственной упругости рельсовой нити// (Тр. ВНИИЖТ, 1960. Вып. 192). – С. 59–101.

5. Данович В. Д. Математическая модель взаимодействия пути и пассажирского вагона при движении по участкам произвольной кривизны В. Д. Данович, А. Г. Рейдемейстер, Н. В. Халипова // Транспорт. – Вып. 8. – Д.: Нова ідеологія. – 2001. – С. 124–138.

6. Курган Д. Н. К вопросу определения параметров кривой по ленте путеизмерительного вагона. Збірник наукових праць ДНУЗТ.– Д., 2002. – Вип.. 10. – С. 76–82.

7. Уманов М. Визначення впливу нерівножорсткості колії на показники взаємодії колії та рухомого складу / М. Уманов, О. Рейдемейстер, Н. Халипова, В. Циганенко и др. // Вісник академії митної служби України. – Вип. 3. – Д.: АМСУ. – 2005. – С. 84–93.

8. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: Гос НИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 319 с.

9. Правила приймання робіт після виконання модернізації і ремонтів колії та її облаштувань. ЦП/0140. – 2006. – 53 с.

10. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП/0138. К., 2006

11. Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 (1524) мм. Затв. наказом УЗ від 18.06.2004 р. №479-ЦЗ. – 2004. – 50 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)