COSTING AND TARIFFS ON COMMUTER RAIL PASSENGER TRANSPORTATION

Ye. I. Balaka, O. V. Sementsova, O. L. Vasyliev

Abstract


Untraditional for railway transport approach to calculation of suburban passenger transportations prime cost, tariff definition and on its basis the cost of transportations on different distance in trains that differ by account of passenger and sections are proposed.


Keywords


cost price; railway; passenger transportation

GOST Style Citations


1. Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту від 27 грудня 2006 р. № 651-р // Магістраль. - № 1 (1179), 10-16 січня 2007 р. – С. 6.

2. Колесникова Н.М. Методичні підходи до визначення собівартості пасажирських залізничних перевезень з метою ціноутворення в умовах подальшого реформування залізничного транспорту // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія: економічні науки. – 2004. – Х. - Т.VІІ. - № 1. с. 35-39.

3. Андрєєва М.В. Формування собівартості пасажирських залізничних перевезень далекого сполучення в тарифних цілях.: Дис. На здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.04 – Економіка транспорту та зв’язку. – Х.: УкрДАЗТ, 2002. – 174 с.

4. Сич Є. М., Гудкова В.П. Пасажирських комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія. – К.: видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 248 с.

5. Шульга А.М., Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорожных перевозок: Учебн. Для ВУЗов ж.-д.-трансп. – М.: Транспорт, 1985. 279 с.

6. Журавель А. И. Себестоимость железнодорожных перевозок. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа. 2000. – 304 с.

7. Абрамов А. П., Васильева Г. А. Формирование себестоимости перевозок // Железнодорожный транспорт. – М.: МПС, 1992. – № 6.

8. Абрамов А. П. О методике определения себестоимости перевозок грузов для тарифных целей на железных дорогах // Транспортные тарифы (Сб. статей) Под ред. И. В. Ивлиева, В. П. Потапова. – М.: Трасжелдориздат, – 1960. – 292 с. – с. 163–205.

9. Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

10. Дмитриев В. А. Грузовые и пассажирские тарифы железнодорожного транспорта СССР. Учебное пособие (Лекция) – М., 1968. – 34 с.

11. Кедров В. С. Железнодорожные пассажирские тарифы // Транспортные тарифы (Сб. статей) Под ред. И. В. Ивлиева, В. П.Потапова. – М.: Трасжелдориздат, – 1960. – 292 с. – С. 145–162.

12. Беленький М. Н. Экономика железнодорожных пассажирских перевозок. – М.: Транспорт, 1974. – 272 с.

13. Балака Є. І., Колесникова Н. М., Шутікова Л. Й. Удосконалення методів визначення собівартості робіт та послуг залізничного транспорту в умовах його подальшого реформування // Проблеми економіки транспорту. ІІІ Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 2003. – 216 с.

14. Балака Є. І. Вдосконалення управлінського обліку як першочерговий крок комерціалізації на залізничному транспорті // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: технологія, економіка і управління: Тези доповідей ІІ-гої наук.-практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 117–118.

15. Васильєв О. Л. Нитка графіка та виробничі чинники, що визначають її вартість // Залізничний транспорт України, № 1, – 2007. – С. 81–83.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)