THE EFFECT OF INTERFERENCE FROM LOCOMOTIVE HIGH SPEED SIGNALING DEVICES

O. Bialon, P. Hradovski

Abstract


The questions of influencing of hindrances on the STSB devices from the locomotives of high speed are considered

Keywords


device SCB, locomotive

GOST Style Citations


1. A. Białoń ,P. Gradowski i inni. Badania lokomotywy EU11. Praca nr 8499/21/23, CNTK-2000 r. (praca w gestii zleceniodawcy).

2. Бялонь A. Обеспечение электромагнитной совместимости электроподвижного состава постоянного тока нового поколения с устройствами железнодорожной автоматики в условиях польских железных дорог. Дисс…. канд. техн. наук – М., 2001.

3. Бялонь A. Значения допускаемых параметров помех для тяговых поездов // Becтник BНИИЖТ. 5/2001.

4. Бялонь A. Электромагнитная совместимость тиристорного электроподвижного состава постоянного тока с системами автоматики и связи на Польских Железных Дорогах // Вестник ВНИИЖТ 4/2000.

5. Białoń A. Lokomotywa dużej mocy a zakłócenia w urządzeniach srk / A. Białoń, A. Kazimierczak; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa MET99. – Warszawa. 1999.

6. Białoń A. Opracowanie dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla urządzeń srk, łączności i pojazdów trakcyjnych. CNTK. – Warszawa, 2001.

7. Białoń A. Badania oddziaływania zakłóceń od lokomotyw dużej mocy na układy torowe / A. Białoń, A. Kazimierczak; IX Konferencja Naukowa SEMTRAK 2000. – Zakopane 2000.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)