PROMOTING OF COST-EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES BY MEANS OF TAX REGULATION

I. M. Tsurkan

Abstract


The article has analyzed the Ukrainian taxation system in terms of creating favorable tax conditions for industrial development. On the basis of Ukrainian tax system analysis and generalization of foreign experience in the field of stimulating industrial enterprises, the ways of increasing tax-driven incentives for industrial development have been determined.


Keywords


Ukraine; industry; economic development

GOST Style Citations


1. Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. О. Г. Осауленка; Відп. за вип. В. А. Головко // Держкомстат України. – К.: Видавництво «Консультант», 2005. – 590 с.

2. Звіт про результати роботи Міністерства фінансів України за ІІІ квартал 2005 року // http: www.minfin.gov.ua/

3. Економіка України. Деякі підсумки та узагальнення. Економічний меморандум // Економіст, – 2005. – № 2. – С. 25–31.

4. Задерей Н. Інвестиції в очікування // Галицьки контракти, – 2005. – № 27. – С. 18–19.

5. Соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2005 року // http: www.ukrstat.gov.ua/

6. Іщук С. Податкові важелі стимулювання економічного розвитку промислових підприємств України // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 76–81.

7. Смирнов К. Спроби стимулювати виробництво і розвиток економіки шляхом надання пільг обернулися серйозними втратами для бюджету // Галицьки контракти, – 2005. – № 11. – С. 22–23.

8. Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України / І. О. Лютий, А. Б. Дрига, М. О. Петренко. – К.: Знання, 2005. – 335 с.

9. Никитин С. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада / С. Никитин, А. Никитин, М. Степанова // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 11. – С. 48–56.

10. Скворцов Н. Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. Кн.1. От стагнации к стабилизации. Практ. рук. / Под ред. В. П. Давыдовой. – К.: Вища шк., 2002. – 222 с.

11. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент: Навчальний посібник / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)