DOI: https://doi.org/10.15802/stp2013/19762

Mathematical modeling of unsteady heat exchange in a passenger car

I. Yu. Khomenko

Abstract


Purpose.Existing mathematicalmodelsofunsteadyheatexchangeinapassengercardonotsatisfytheneedofthedifferentconstructivedecisionsofthelifesupportsystemefficiencyestimation. They also don’t allow comparing new and old life support system constructions influence on the inner environment conditions. Moreoverquite frequently unsteady heat exchange processes were studied at the initial car motion stage. Due to the new competitive engineering decisionsof the lifesupportsystemthe need of a new mathematical instrument that would satisfy the mentioned features and their influence on the unsteadyheatexchangeprocesses during the whole time of the road appeared. The purpose of this work is creation of the mathematicalmodel ofunsteadyheatexchangeinapassengercarthatcan satisfythe above-listed requirements. Methodology. Fortheassigned task realizationsystemofdifferentialequationsthatcharacterizesunsteadyheatexchangeprocessesinapassengercarwascomposed; forthesystemof equationssolution elementary balance method was used. Findings. Computational algorithm was developed andcomputer program for modeling transitional heat processes in the car was designed. It allows comparing different life support system constructions influence on the inner environment conditionsand unsteady heat exchange processes can be studied at every car motion stage. Originality.Mathematicalmodelofunsteadyheatexchangeinapassengercarwasimproved. That is why it can be used for the heat engineering studying of the inner car state under various conditions and for the operation of the different life support systems of passenger cars comparison. Mathematicalmodelingofunsteadyheatexchangeinapassengercarwas made by the elementary balance method. Practical value. Created mathematical model gives the possibility to simulate temperature changes in passenger car on unsteady thermal conditions with enough accuracy and to introduce and remove additional elements to the designed model. Thus different constructive decisions of the life support system can be estimated by the mathematical experiment.


Keywords


mathematical modeling; passenger car; unsteady thermal processes; life support system

Full Text:

PDF

References


Antonov V.I. Chislennyy metod teplovykh balansov resheniya zadach teploprovodnosti dlya oblastey slozhnoy formy [Heat balance numeral method for the thermal conduction problems solving for the areas of irregular shape].Differentsialnyye uravneniya i protsessy upravleniya – Differential equations and the management processes, 2002, no. 1, pp. 71-78. Available at: http://www.neva.ru/journal/pdf/2002/vol1/j086.pdf (Accessed 18 November 2013).

Bіloborodova І.M., Osenin Yu.I., Sosnov I.I. Otsinka osnovnykh teplotekhnichnykh parametriv systemy okho-lodzhennia dyskovoho halma lokomotyva [Estimation of the main heat engineering parameters of the disk brake cooling system]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 28, pp. 7-11.

Holinko I.M., Kubrak A.I., Kravchenko A.S. Modeliuvannia temperaturnoho rezhymu teploobminnyka [Modeling of the heat exchanger temperature conditions]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2010, no. 2/7, pp. 24-27.

Yemelyanov A.L., Buravoy S.Ye., Platunov Ye.S. Obobshchennaya matematicheskaya model nestatsionar-nogo teplovogo rezhima passazhirskogo vagona s SKV [Generalized mathematical model of the unsteady thermal mode of the passenger car equipped by the air conditioning system]. Kholodilnaya tekhnika i konditsionirovaniye – Refrigeration and Conditioning, 2007, no. 1, pp. 34-42. Available at: http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/71.pdf (Accessed 18 November 2013).

Yemelyanov A.L., Buravoy S.Ye., Platunov Ye.S. Sistemy individualnogo regulirovaniya temperatury vozdukha v kupe passazhirskogo vagona [Systems of individual regulation of the air temperature in the passenger car compartment]. Kholodilnaya tekhnika i konditsionirovaniye – Refrigeration and Conditioning, 2008, no. 1, pp. 15-22. Available at: http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/72.pdf (Accessed 18 November 2013).

Yemelyanov A.L., Buravoy S.Ye., Platunov Ye.S. Teplovaya inertsionnost vozdukha v pomeshcheniyakh s sistemami konditsionirovaniya [Thermal air inertia in the areas equipped by the air conditioning systems]. Kholodilnaya tekhnika i konditsionirovaniye – Refrigeration and Conditioning, 2007, no. 1, pp. 27-33. Available at: http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/70.pdf (Accessed 18 November 2013).

Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. Teploperedacha [Heattransfer]. Moscow, Energiya Publ., 1975. 488 p.

Kovalenko N.D., Shmukin A.A., Guzhva M.I., Makhin V.V. Nestatsionarnyye teplovyye protsessy v energeti-cheskikh ustanovkakh letatelnykh apparatov [Unsteady heat exchange processes in the power installations of the aircrafts]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1988. 224 p.

Protokol sanitarno-hihiienichnykh vyprobuvan vahona № 035-12936. [Report of the sanitary and hygienic tests of the passenger car 035-12936]. Dnipropetrovsk, DNURT Publ., 2011. 8 p.

Furkalo S.A., Ogir Ju.V. Avtomatizatsiya rascheta teplovogo progreva mnogosloynoy stenki [Automation of calculation of the thermal warm-up of laminated wall]. Kosmicheskaya tekhnika. Raketnoye vooruzheniye [Space engineering. Missile armament], 2012, no. 1, pp. 197-205.

Yagoda P.A. Resheniye zadach optimizatsii konstruktsiy s primeneniyem sovremennykh programmnykh kom-pleksov [Solving of problems of the construction optimization using modern software packages]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2005, is-sue 17, pp. 174-177.

Guedri K., Borjini M.N., Farhat H. Modelization of combined radiative and conductive heat transfer in three-dimensional complex enclosures. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 2005, vol. 15, issue 3, pp. 257-276.

Lienhard, John H. V., Lienhard John H. A Heat Transfer. Cambridge, Phlogiston Press Publ., 2011. 768 p.

Wilson E.L., Bathe K.J., Peterson F.E. Finite element analysis of linear and nonlinear heat transfer. Nuclear Engineering and Design, 1974, vol. 29, no. 1, pp. 110-124.


GOST Style Citations


1. Антонов, В. И. Численный метод тепловых балансов решения задач теплопроводности для областей сложной формы [Электронный ресурс] // Дифференциальные уравнения и процессы упр. – 2002. – № 1. – C. 71–78. Режим доступа: http://www.neva.ru/journal/pdf/2002/vol1/j086.pdf. – Загл. с экрана.

2. Білобородова, І. М. Оцінка основних теплотехнічних параметрів системи охолодження дискового гальма локомотива / І. М. Білобородова, Ю. І. Осенін, І. І. Соснов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2009. – Вип. 28. – С. 7–11.

3. Голінко, І. М. Моделювання температурного режиму теплообмінника / І. М. Голінко, А. І. Кубрак, А. С. Кравченко // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2010. – № 2/7. – С. 24–27.

4. Емельянов, А. Л. Обобщенная математическая модель нестационарного теплового режима пассажирского вагона с СКВ [Электронный ресурс] / А. Л. Емельянов, С. Е. Буравой, Е. С. Платунов // Холодильная техника и кондиционирование. – 2007. – № 1. – C. 34–42. – Режим доступа: http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/71.pdf. – Заглав. с экрана.

5. Емельянов, А. Л. Системы индивидуального регулирования температуры воздуха в купе пассажирского вагона [Электронный ресурс] / А. Л. Емельянов, С. Е. Буравой, Е. С. Платунов // Холодильная техника и кондиционирование. – 2008. – № 1. – C. 15–22. – Режим доступа: http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/72.pdf. – Загл. с экрана.

6. Емельянов, А. Л. Тепловая инерционность воздуха в помещениях с системами кондиционирования [Электронный ресурс] / А. Л. Емельянов, С. Е. Буравой, Е. С. Платунов // Холодильная техника и кондиционирование. – 2007. – № 1. – C. 27–33. – Режим доступа: http://refrigeration.open-mechanics.com/articles/70.pdf. – Загл. с экрана.

7. Исаченко, В. П. Теплопередача : учеб. для втузов / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. – Изд. 3-е. – М. : «Энергия», 1975. – 488 с.

8. Нестационарные тепловые процессы в энергетических установках летательных аппаратов / Н. Д. Коваленко, А. А. Шмукин, М. И. Гужва, В. В. Махин. – К. : Наукова думка, 1988. – 224 с.

9. Протокол санітарно-гігієнічних випробувань вагона № 035-12936 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Випробувальна лабораторія вагонів. – Д. : ДНУЗТ, 2011. − 8 c.

10. Фуркало, С. А. Автоматизация расчета теплового прогрева многослойной стенки / С. А. Фуркало, Ю. В. Огир // Космическая техника. Ракетное вооружение : науч. техн. cб. – Д., 2012. – Вип. 1. – С. 197–205.

11. Ягода, П. А. Решение задач оптимизации конструкций с применением современных программных комплексов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2005. – Вип. 17. – С.174–177.

12. Guedri, K. Modelization of combined radiative and conductive heat transfer in three-dimensional complex enclosures / K. Guedri, M. N. Borjini, H. Farhat // Intern. J. of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow. – 2005. – Vol. 15, iss. 3. – P. 257–276.

13. Lienhard, John H. V. A Heat Transfer Textbook: Fourth Edition / John H. Lienhard V., John H. Lienhard IV. – 4th edition. – Cambridge : Phlogiston Press, 2011. – 768 p.

14. Wilson, E. L. Finite element analysis of linear and nonlinear heat transfer / E. L Wilson, K. J. Bathe, F. E. Peterson. – Nuclear Engineering and Design. – 1974. – № 1. – P. 110–124. 

Cited-by:

1. OBTAINING OF NEW KNOWLEDGE IN CONCERNING «AIR CONDITIONING» AT THE RAILWAY TRANSPORT: SCIENTOMETRIC ASPECT
T. O. Kolesnykova, O. V. Pominova, S. R. Kolesnykov
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 3(63)  First page: 7  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/74708

2. WAYS TO MANAGE HEATING INERTIA
E. V. Biloshytskyi
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 4(70)  First page: 106  Year: 2017  
doi: 10.15802/stp2017/109632

3. MATHEMATICAL MODEL OF UNSTEADY HEAT TRANSFER OF PASSENGER CAR WITH HEATING SYSTEM
E. V. Biloshytskyi
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 1(73)  First page: 121  Year: 2018  
doi: 10.15802/stp2018/123409Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)