CORPORATE IDENTITY PROJECT FOR PROSPERITY OF TRANSPORT ORGANIZATION

A. Bieliková, T. Klieštik

Abstract


The article deals with corporate identity and its parts in a transport organization. The corporate identity is a strategically arranged idea based on the firm philosophy, firm vision and long-term business target. It must be confirmed by the firm’s behavior and its internal and external communication.


Keywords


corporate identity; strategic idea; transport organization

Full Text:

PDF

GOST Style Citations


1. Horáková, I. a kol.: Strategie firemní komunikace, Management Press, Praha 2000.

2. Birnerová, E. a kol.: Metodika stanovenia indexu spokojnosti zákazníka vo verejnej osobnej doprave. VEGA 1/0497/03, Žilinská univerzita v Žiline 2002.

3. Birnerová, E. a kol.: Identifikácia činiteľov spokojnosti zákazníka v cestnej doprave 023/2002/E Inštitucionálny fakultný výskum F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline.

4. Poniščiaková, O.: Manažment v ére globalizácie. In: Zborník konferencie Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky. Žilina 2002.

5. Buková B., Valovič R.: Ekonomika nového tisícročia In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, 2003, ŽU.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)