DOI: https://doi.org/10.15802/stp2020/208269

ANALYSIS OF LAYOUT SCHEMES OF SLEEPING CARS

S. V. Voytkiv

Abstract


Purpose. The purpose of the work is the development, analysis and selection of layout schemes for passenger cars according to the number and location of enclosed platforms and sanitary facilities for creating promising competitive sleeping cars of various comfort levels and assessing the prospects of mastering their mass production in terms of ensuring maximum capacity. Methodology. An analysis of the layout schemes and planning of existing sleeping cars of various European manufacturers and layout schemes of promising cars in terms of size, number and placement of enclosed platforms and sanitary facilities was carried out according to the proposed criteria and performance for the efficiency of design solutions and the comfort of cars. Findings. Designed layout schemes of promising sleeping cars equipped with two or one enclosed platform and three or four sanitary facilities for general use – lavatory rooms, lavatory rooms combined with shower racks or shower cabins and separate shower cabins. A technique is proposed for assessing the efficiency of the developed design solutions and the comfort of promising sleeping cars in terms of the number, purpose and location of sanitary facilities and the ease of their use by passengers. Based on the analysis of the proposed layout schemes, their optimal variants were selected, recommended for creating promising competitive sleeping cars of a substantially higher comfort level. Originality. For the first time, an analysis of existing and new layout schemes of passenger sleeping cars by the number and placement of enclosed platforms and the number, types and placement of public sanitary facilities based on the developed methodology for an objective assessment of the efficiency of layout solutions, levels of car comfort and ease of their use by passengers. Practical value of the work lies in the possibility of a reasonable choice already at the stage of development of outline proposals for optimal layout schemes for creating promising competitive sleeping cars of different classes of increased comfort levels.


Keywords


sleeping car; layout scheme; criteria for cars comfort; competitive ability of sleeping cars

References


Vil'k, M. F., Yudaeva, O. S., Aksenov, V. A., Ponomarev, V. M., Apattsev, V. I., Sorokina, V. A., Prostomolotova, V. B., Kozlov, A. S., & Latynin, E. O. (2017). Analysis of harmful production factors at the workplace of a passenger wagon conductor. Health Risk Analysis, 4, 97-107. DOI: https://doi.org/10.21668/health.risk/2017.4.11 (in Russian)

Vojtkiv, S. V. (2020). Assessment methodology of comfort level of passenger compartment sleeping cars. Science and Transport Progress,1(85), 44-55. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2020/200751 (in Russian)

Donchenko, A. V., Trotskiy, M. V., Krupa, A. G., & Reydemeyster, G. V. (2007). Tipazh perspektivnykh passazhirskikh vagonov lokomotivnoy tyagi dlya magistralnykh zheleznykh dorog Ukrainy. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 14, 132-135. (in Russian)

Vahony pasazhyrski mahistralni lokomotyvnoi tiahy. Vymohy bezpeky, 24 DSTU 4049-2001. (2001). (in Ukrainian)

Informatsiia pro Ukrainski zaliznytsi. Zaliznychnyi transport. Ministerstvo infrastruktury Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. Retrieved from https://cutt.ly/quLbqWa (in Ukrainian)

Koroleva, A. M., Ponomarev, V. M., Wilk, M. F., Yudaeva, O. S., & Filippov, V. N. (2018). Analysis of passenger cars comfort and its influence on the labor activity of railway complex workers. XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plyus, 7(2(42)), 50-53. (in Russian)

Leksina, A. G., Mineeva, N. I., Morgunov, A. V., Timoshenkova, E. V., Gribov, A. V., Demin, V. N., Khlebnikov, V. G., & Vaskina, M. Yu. (2019). Prognozirovanie teplovogo komforta proezda passazhirov v salonakh elektropoezdov. Teoriya i praktika. Gigiena i sanitariya., 98(5), 489-493. DOI: https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-489-493 (in Russian)

Loginova, V. A. (2017). Gigienicheskaya otsenka uslovii truda i professional'nogo riska zdorov'yu rabotnikov na ob»ektakh zheleznodorozhnogo transporta. Analiz riska zdorov'yu, 2, 96-101. DOI: https://doi.org/10.21668/health.risk/2017.2.10 (in Russian).

OAO «Tverskoy vagonostroitelnyy zavod». Modelnyy ryad vypuskaemoy produktsii. Vagony passazhirskie. Retrieved from http://tvz.ru/catalog/passenger (in Russian)

Osnovnye printsipy i kriterii tekhnicheskikh trebovaniy k tekhnicheskim sredstvam dlya ispolzovaniya ikh na prostranstve 1520: Dokument 998_314. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 998_314/sp:max25 (in Russian)

PAT «Kryukovskiy vagonostroitelnyiy zavod». Passazhirskoe vagonostroenie. Katalog. Retrieved from http://www.kvsz.com/images/catalogs/tsn.pdf (in Russian)

Ponomarev, V. M., Sachkova, O. S., & Koroleva, A. M. (2018). Analiz i raschety riskov faktorov trudovoi deyatel'nosti rabotnikov zheleznodorozhnogo kompleksa na zabolevaemost'. Nauka y tekhnyka transporta, 3, 108-111 (in Russian)

Samarskaya, N. A., & Il'in, S. M. (2018). Obespechenie bezopasnykh uslovii truda i zashchita zdorov'ya rabotnikov zheleznodorozhnogo transporta. Ekonomika truda, 5(4), 1329-1346. DOI: https://doi.org/10.18334/et.5.4.39519 (in Russian)

Sanitarnye pravila po organizacii passazhirskih perevozok na zheleznodorozhnom transporte, 46 SP 2.5.1198-03 (1998). (in Russian)

Fediushyn, Yu. M., Loboiko, D. M., Donchenko, A. V., Pshinko, O. M., Prykhodko, V. I., & Shkabrov, O. A. (2005). Analiz svitovykh tendentsii i perspektyv rozvytku pasazhyrskoho vahonobuduvannia. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 7, 25-32. (in Ukrainian)

Colino, M., & Rosenstein, E. B. (2012). Preserving Passenger Comfort Through RWI Analysis. ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 11, 241-250. DOI: https://doi.org/10.1115/IMECE2012-85669 (in English)

Kapalo, P., Myroniuk, Kh., Domnita, F., & Bacotiu, C. (2018). Monitoring of indoor air in a passenger railway wagons. SCTP, 888, 72-78. (in English)

Leštinský, L., & Zvolenský, P. (2019). New methods of noise reduction in railway carriages. Transportation Research Procedia, 40, 778-783. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.110 (in English)

Moon, J. H., Lee, J. W., Jeong, C. H., & Lee, S. H. (2016). Thermal comfort analysis in a passenger compartment considering the solar radiation effect. International Journal of Thermal Sciences, 107, 77-88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2016.03.013 (in English)

Oborne, D. J. (1978). Passenger comfort–an overview. Appl Ergonomics, 9(3), 131-136. DOI: https://doi.org/10.1016/0003-6870(78)90002-9 (in English)

STADLER. Overview of references. Retrieved from https://www.stadlerrail.com/ru/ssylki/zagruzki/ (in Russian)

Zvolenský, P., Grenčík, J., Pultznerová, A., & Kašiar, L. (2017). Research of noise emission sources in railway transport and effective ways of their reduction. MATEC Web of Conferences, 107, 1-10. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201710700073 (in English)


GOST Style Citations


 1. Вильк М. Ф., Юдаева О. С., Аксенов В. А., Пономарев В. М., Апатцев В. И., Сорокина В. А., Простомолотова В. Б., Козлов А. С., Латынин Е. О. Анализ вредных производственных факторов на рабочем месте проводника пассажирского вагона. Анализ риска здоровью. 2017. № 4. С. 97–107. DOI: https://doi.org/10.21668/health.risk/2017.4.11
 2. Войтків С. В. Методика оцінки рівня комфортабельності пасажирських купейних спальних вагонів. Наука та прогрес транспорту. 2020. № 1 (85). С. 44–55. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2020/200751
 3. Донченко А. В., Троцкий М. В., Крупа А. Г., Рейдемейстер Г. В. Типаж перспективных пассажирских вагонов локомотивной тяги для магистральных железных дорог Украины. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2007. № 14. С. 132–135.
 4. ДСТУ 4049-2001. Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки. [Чинний від 2002-03-01]. Київ : Держстандарт України, 2001. 24 с.
 5. Інформація про Українські залізниці. Залізничний транспорт. Міністерство інфраструктури України : офіц. веб-сайт. URL: https://cutt.ly/quLbqWa (дата звернення: 27.04.2020).
 6. Королева А. М., Пономарев В. М., Вильк М. Ф., Юдаева О. С., Филиппов В. Н. Анализ комфортабельности пассажирских вагонов и влияние ее на трудовую деятельность работников железнодорожного комплекса. XXI век : итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2018. Т. 7. № 2 (42). С. 50–53.
 7. Лексина А. Г., Минеева Н. И., Моргунов А. В., Тимошенкова Е. В., Грибов А. В., Демин В. Н., Хлебников В. Г., Васкина М. Ю. Прогнозирование теплового комфорта проезда пассажиров в салонах электропоездов. Теория и практика. Гигиена и санитария. 2019. Т. 98, № 5. С. 489–493. DOI: https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-5-489-493.
 8. Логинова В. А. Гигиеническая оценка условий труда и профессионального риска здоровью работников на объектах железнодорожного транспорта. Анализ риска здоровью. 2017. № 2. С. 96–101. DOI: https://doi.org/10.21668/health.risk/2017.2.10
 9. ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Модельный ряд выпускаемой продукции. Вагоны пассажирские. URL: http://tvz.ru/catalog/passenger (дата звернення: 27.04.2020).
 10. Основные принципы и критерии технических требований к техническим средствам для использования их на пространстве 1520 : Документ 998_314. Верхов. Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 998_314/sp:max25  (дата звернення: 27.04.2020).
 11. ПАТ «Крюковский вагоностроительный завод». Пассажирское вагоностроение. Каталог. URL: http://www.kvsz.com/images/catalogs/tsn.pdf (дата звернення: 27.04.2020).
 12. Пономарев В. М., Сачкова О. С., Королева А. М. Анализ и расчеты рисков факторов трудовой деятельности работников железнодорожного комплекса на заболеваемость. Наука и техника транспорта. 2018. № 3. С. 108–111.
 13. Самарская Н. А., Ильин С. М. Обеспечение безопасных условий труда и защита здоровья работников железнодорожного транспорта. Экономика труда. 2018. Т. 5, № 4. С. 1329–1346. DOI: https://doi.org/10.18334/et.5.4.39519 
 14. СП 2.5.1198-03. Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. [Чинний від 2003-06-03]. Москва : МПС РФ, 1998. 46 с.
 15. Федюшин Ю. М., Лобойко Д. М., Донченко А. В., Пшінько О. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. Аналіз світових тенденцій і перспектив розвитку пасажирського вагонобудування. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2005. № 7. С. 25–32.
 16. Colino M., Rosenstein E. B. Preserving Passenger Comfort Through RWI Analysis. ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. 2012. Vol. 11. P. 241–250. DOI: https://doi.org/10.1115/IMECE2012-85669
 17. Kapalo P., Myroniuk Kh., Domnita F., Bacotiu C. Monitoring of indoor air in a passenger railway wagons. SCTP. 2018. Vol. 888. P. 72–78.
 18. Leštinský L., Zvolenský P. New methods of noise reduction in railway carriages. Transportation Research Procedia. 2019. Vol. 40. P. 778–783. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.110
 19. Moon J. H., Jeong C. H., Lee S. H., Lee J. W. Thermal comfort analysis in a passenger compartment considering the solar radiation effect. International Journal of Thermal Sciences. 2016. Vol. 107. P. 77–88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2016.03.013
 20. Oborne D. J. Passenger comfort – an overview. Appl Ergonomics. 1978. Vol. 9. Iss. 3. P. 131–136. DOI: https://doi.org/10.1016/0003-6870(78)90002-9
 21. STADLER. О каждом поезде : Проекты Stadler. URL: https://www.stadlerrail.com/ru/ssylki/zagruzki/ (дата звернення: 27.04.2020).
 22. Zvolenský P., Grenčík J., Pultznerová A., Kašiar L. Research of noise emission sources in railway transport and effective ways of their reduction. MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 107. P. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201710700073 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)