DOI: https://doi.org/10.15802/stp2014/22657

Development of scientific school of transport mechanics: artistic legacy of YE. P. Blokhin

S. V. Myamlin, T. A. Kolesnykova

Abstract


Purpose. Development of domestic and global transport science occurred due to the contributions of many scientists and practicing engineers. The purpose of our study is the analysis of scientific documentary legacy of YE. P. Blokhin, Doctor of Technical Sciences, Professor of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan and identifying his place and role in the development of modern railway transport. Methodology. Application of problem-chronological, comparative, descriptive historical methods of research, systematization and analysis of scientific papers allowed the authors to submit the actual history of the railway transport development (1950-2013) through the prism of YE. P. Blokhin scientific activity. We identified 6 main periods of his scientific activity. Findings. It was found out that the overall intellectual plant of the scientist includes 555 scientific papers (written personally and co-authored) in domestic and foreign publications on key issues of mechanics and operation of railway rolling stock. Artistic legacy of YE. P. Blokhin includes monographs, articles, reports, patents, author certificate, etc. It was found that the epistolary legacy of scientist, archive materials, his personal diaries, reference list of works of his students and followers are almost unexplored. Originality. Authors of the work for the first time in the history of science and technology of Ukraine conducted a complex study of the scientific legacy of YE. P. Blokhin in the context of railway transport. It is proved that the ideas, research, scientific works, implemented projects, numerous students and followers of YE. P. Blokhin are important factors, confirming a significant contribution of the scientist to the global engineering and transport science. Practical value. The work can be used to create historiographical papers and textbooks, to study the issues of formation and development of the scientific school for transport mechanics and university science ofUkraine in the railway branch, in the course of lectures on the subjects «History of railway transport development» and «Introduction to the profession». 


Keywords


YE. P. Blokhin; school of transport mechanics; railway transport; Dnipropetrovsk National University of Railway Transport; artistic legacy of scientist

Full Text:

PDF

References


Aksenov I.Ya. Yedinaya transportnaya sistema [Integrated transport system]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1991. 383 p.

Anisimov P.S. Krupnyy uchenyy i izobretatel v oblasti tormoznoy tekhniki zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava V.G. Inozemtsev (The leading scientist and the inventor in the field of brake equipment of railway rolling stock V.G. Inozemtsev). Yevraziya Vesti – Eurasia Bulletin, 2005, no. 2. Available at: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2005-02a05 (Accessed 20 December 2013).

Blokhin Ye.P., Pshinko A.N. Vysokoskorostnoy nazemnyy transport mira [High-speed ground transportation of the world]. Dnipropetrovsk, DNURT Publ., 2009. 237 p.

Blokhin Ye.P., Manashkin L.A. Dinamika poyezda (nestatsionarnyye prodolnyye kolebaniya) [Train dynamics (transient longitudinal oscillations)]. Moscow, Transport Publ., 1982. 222 p.

Blokhin Ye.P., Manashkin L.A. Razvitiye matematicheskikh modeley dinamiki poyezda v trudakh V. A. Lazaryana i yego uchenikov [Development of mathematical models of train dynamics in the works of V. A. Lazarian and his students]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsіonalnoho unіversytetu zalіznichnoho transportu [Bulletin of Dniproperovsk National University], 2009, issue 30, pp. 64-74.

Blokhin Yevhen Petrovych. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy u 25 t. [Blokhin Yevhen Petrovych. Encyclopedia of modern Ukraine in 25 volumes. Vol. 3]. Kyiv, 2004. 83 p.

Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya. Tom 36 [Great Soviet Encyclopedia. Vol. 36]. Moscow, Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya Publ., 1955, pp. 641-642.

Bolshaya entsiklopediya transporta. V 8 t. T. 4. Zheleznodorozhnyy transport [Big Encyclopedia of Transport. In 8 volumes. Vol. 4. Railway Transport]. Moscow, Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya Publ., 2003, 1039 p.

Dovhaniuk S.S. Istoryko-naukovyi analiz zhyttia i diialnosti akademika V. M. Obraztsova (1874–1949) ta yoho naukovo-tekhnichnoi shkoly v konteksti rozvytku zaliznychnoho transportu. Dokt, Diss. [Life and work historical and scientific analysis of Academician V.M. Obraztsov (1874-1949) and his scientific and technical school in the context of railway transport development. Dokt. Diss.]. Kyiv, 2013. 36 p.

Ekonomika Ukrainy za sichen-zhovten 2013 roku. Derzhavna sluzhba statystyky [Ukraine's economy for January-October 2013. State Statistics Service]. Uriadovyi kurier– Governmental Courier, 2013, December, 13, 10 p.

Kirpa G.I., Pshinko A.N., Blokhin Ye.P., Kornienko V.V., Bodnar B.Ye., Myamlin S.V., Plakhotnik V.N., Korzhenevich I.P. Zheleznyye dorogi mira v XXI veke [Railways of the world in the XXI century]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2004. 224 p.

Masleyeva L.G. Professoru Yevgeniyu Petrovichu Blokhinu v den rozhdeniya (may 2003 g.) [For Professor Eugene P. Blokhin on his birthday (May, 2003]. DNUZT Publ., 2013. 36 p.

Mukminova T.A. Zoriana systema Lazariana [Lazarian star system]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway Transport of Ukraine, 2005, no. 2. pp. 13-15.

Plekhanov G.V. Sochineniya [Works]. 1923, vol. 8, pp. 304-305.

Pshinko A.N., Kulish A.I. Yevgeniy Blokhin. Nauchno-pedagogicheskaya i obshchestvennaya deyatelnost [Yevgeniy Blokhin. Scientific and educational, social activities]. DNUZT Publ., 2013, pp. 4-11.

Blokhin Ye.P., Manashkin L.A., Stambler Ye.L. Raschety i ispytaniya tyazhelovesnykh poyezdov [Calculations and tests of heavy trains]. Moscow, Transport Publ., 1986. 263 p.

Tanasiichuk B.I. Diialnist D. I. Zhuravskoho (1821-1891) v konteksti rozvytku zaliznychnoho transportu. Avtoreferat. Diss. [D.I. Zhuravskyi activity (1821-1891) in the context of railway transport development. Author’s abstract]. Kyiv, 2007. 23 p.

Tretyakov A.P., Ryshchuk N.S. Uchenyye i izobretateli zheleznodorozhnogo transporta [Scientists and inventors of railway transport]. Moscow, Gosudarstvennoye transportnoye zh-d izdatelstvo, 1956. 228 p.

Fomіn O.V. Algoritm viznachennya optimalnykh geometrichnykh parametrіv skladovykh elementіv vantazhnykh vagonіv na osnovі uzagalnennia matematychnykh modelei [Algorithm for determining the optimal geometric parameters of the constituent elements of freight cars based on the generalization of mathematical models]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu − Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2013. no. 6 (48), pp. 140-146.

Shyrokova O.M. Osnovni problemy adaptatsii zaliznychnoho transportu do rynkovykh umov hospodariuvannia [Basic problems of adaptation of railway transport to economic management conditions]. Ekonomika. Finansy. Pravo−Economics. Finance. Law, 2011, no. 7, pp. 17-20.

Erogova O., Ceccarelli M., Cuadrado Iglesias J.I., Lopez-Cajun C.S., Pavlov V.E. Agustin Betancourt: An early modern scientist and engineer in TMM. Proc. of ASME IDETC/CIE 2006 Mechanisms&Robotics Conf. «ASME International Des. Engineering Techn. Conf. and Computers and Information In Engineering Conf.». Philadelphia, 2006. Code 68587.

Moon F.C. Franz Reuleaux: Contributions to 19th century kinematics and theory of machines. Applied Mechanics Reviews, 2003, vol. 56, issue 2, pp. 261-284.

Мarek Sitarz, Yevgeny Blokhin. To the issue of wear of wheels and rails. Railway Wheelsets. Gliwice, Silesian University of Technology Publ., 2003, pp. 71-82.


GOST Style Citations


1. Аксенов, И. Я. Единая транспортная система / И. Я. Аксенов. – М. : Высш. шк., 1991. – 383 с.

2. Анисимов, П. С. Крупный ученый и изобретатель в области тормозной техники железнодорожного подвижного состава В. Г. Иноземцев [Electronic resource] /П. С. Анисимов // Евразия Вести. – 2005. – № 2. – Available at: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2005-02a05. − Title from the screen.

3. Блохин, Е. П. Высокоскоростной наземный транспорт мира : учебник / Е. П. Блохин, А. Н. Пшинько. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп., 2009. – 237 с.

4. Блохин, Е. П. Динамика поезда (нестационарные продольные колебания) : монография / Е. П. Блохин, Л. А. Манашкин. – М. : Транспорт, 1982. – 222 с.

5. Блохин, Е. П. Развитие математических моделей динамики поезда в трудах В. А. Лазаряна и его учеников / Е. П. Блохин, Л. А. Манашкин // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – Д., 2009. – Вип. 30. – С. 64–74.

6. Блохін Євген Петрович : [біографія] // Енциклопедія Сучасної України : у 25 т. – К., − 2004. – Т. 3. – С. 83.

7. Большая Советская Энциклопедия. – 2-е изд. – М. : Гос. науч. изд-во «Большая Советская Энциклопедия», 1955. – Т. 36. – С. 641–642.

8. Большая энциклопедия транспорта. В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транспорт. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1039 с.

9. Довганюк, С. С. Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка В. М. Образцова (1874–1949) та його науково-технічної школи в контексті розвитку залізничного транспорту : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Довганюк Степан Степанович ; НАН України, Центр досліджень наук.-техн. потенциалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К., 2013. – 36 с.

10. Економіка України за січень-жовтень 2013 року / Держ. служба статистики // Уряд. кур’єр. – 2013. – 13 груд. – С. 10.

11. Железные дороги мира в ХХI веке : монография / Г. И. Кирпа, А. Н. Пшинько, Е. П. Блохин, и др. ; под общ. ред. Г. И. Кирпы. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп., 2004. – 224 с.

12. Маслеева, Л. Г. Профессору Евгению Петровичу Блохину в день рождения (май 2003 г.) / Л. Г. Маслеева // Профессор Блохин Евгений Петрович. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп., 2013. – С. 36.

13. Мукмінова, Т. А. Зоряна система Лазаряна / Т. А. Мукмінова // Залізн. трансп. України. – 2005. – № 2. – С. 13–15.

14. Плеханов, Г. В. Сочинения / Г. В. Плеханов. – [Б. м. : б. и.], 1923. – Т. 8. – С. 304–305.

15. Пшинько, А. Н. Евгений Блохин. Научно-педагогическая и общественная деятельность / А. Н. Пшинько, А. И. Кулиш // Профессор Блохин Евгений Петрович. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп., 2013. – С. 4–11.

16. Расчеты и испытания тяжеловесных поездов : монография / Е. П. Блохин, Л. А. Манашкин, Е. Л. Стамблер и др. ; под ред. Е. П. Блохина. – М. : Транспорт, 1986. – 263 с.

17. Танасійчук, Б. І. Діяльність Д. І. Журав-ського (1821-1891) в контексті розвитку залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Борис Іванович Танасійчук. – К. : Київ. ун-т екон. і технологій транспорту, 2007. – 23 с.

18. Ученые и изобретатели железнодорожного транспорта : сб. статей // Сост. А. П. Третьяков ; ред. Н. С. Рыщук. – М. : Гос. трансп. ж.-д. изд-во, 1956. – 228 с.

19. Фомін, О. В. Алгоритм визначення оптимальних геометричних параметрів складових елементів вантажних вагонів на основі узагальнення математичних моделей / О. В. Фомін // Наука та прогресс трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 6 (48). – С. 140–146.

20. Широкова, О. М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання / О. М. Широкова // Економіка. Фінанси. Право. − 2011. − № 7. − С. 17−20.

21. Agustin Betancourt: An early modern scientist and engineer in TMM / О. Erogova. М. Ceccarelli, J. I. Cuadrado Iglesias, C. S. Lopez-Cajun, V. E. Pavlov // ASME International Des. Engineering Techn. Conf. and Computers and Information In Engineering Conf. (10-13 September 2006) : Proc. of ASME IDETC/CIE 2006 Mechanisms&Robotics Conf. − Philadelphia, 2006. − Code 68587.

22. Moon, F. C. Franz Reuleaux: Contributions to 19th century kinematics and theory of machines / F. C. Moon // Applied Mechanics Reviews. − 2003. − Vol. 56. − Iss. 2. − P. 261−284.

23. Sitarz, М. To the issue of wear of wheels and rails / Мarek Sitarz, Yevgeny Blokhin ; ed. Мarek Sitarz // Railway Wheelsets : monograph. – Gliwice : Silesian University of Technology, 2003. – P. 71–82. 

Cited-by:

1. ENHANCING THE SCIENTIFIC LEVEL OF ENGINEERING TRAINING OF RAILWAY TRANSPORT PROFESSIONALS
J. Kalivoda, L. O. Neduzha
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 6(72)  First page: 128  Year: 2017  
doi: 10.15802/stp2017/119050

2. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC POTENTIAL FORMATION OF DNIPROPETROVSK NATIONAL UNIVERSITY OF RAILWAY TRANSPORT NAMED AFTER ACADEMICIAN V. LAZARYAN
S. V. Myamlin, I. V. Ahiienko
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 2(56)  First page: 7  Year: 2015  
doi: 10.15802/stp2015/42158

3. Longitudinal train dynamics: an overview
Qing Wu, Maksym Spiryagin, Colin Cole
Vehicle System Dynamics  Vol: 54  Issue: 12  First page: 1688  Year: 2016  
doi: 10.1080/00423114.2016.1228988Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)