DOI: https://doi.org/10.15802/stp2014/25920

Operation study of different structural options of flexible flows for car repair using simulation modeling

V. V. Myamlin

Abstract


Purpose. The article is aimed to improve the methods of car repair organization using the search of rational structures of flexible flows. Methodology. For operation analyses of the car repair flows the simulation modeling was used. The initial data for random value generation of cars repair duration are the statistical data. They were collected at the existing car repair enterprises. Findings. Obtained results show that at the same amount of modules the flexible repair flow is more efficient. Flexible flow increases the working capacity, improves the removal of cars from one module and reduces car detention time in repair. Originality. There were identified the mechanisms, which allow establishing links between the different structural variants of flexible flow and their operational performance. Concrete data that give a fresh look to the organization of car repair production were obtained. Practical value. These results can be used in designing the new perspective enterprises for car repair and also under reconstruction or expansion of existing enterprises in order to transfer them to the flexible flow. It is recommended to incorporate the obtained results and try to put them into production during designing and construction of new car enterprises.


Keywords


car repair; flexible flow; simulation modeling; analysis of car repair structures; design of car repair enterprises

References


Bolotin M.M., Vorotnikov V.G., Vtorova T.V., Kozlovskiy I.V. Avtomatizirovannye sistemy obrabotki informatsii i gibkiye tekhnologii na remontnykh predpriyatiyakh [Automated data processing systems and flexible technologies at the repair bases]. Avtomatizatsiya i sovremennyye tekhnologii − Automation and high technologies, 1992, no. 8, pp. 21-23.

Barash Yu.S., Senko V.I., Lyulko A.F. Potochnyye linii gibkogo manevrirovaniya [Production lines of flexible maneuvering]. Zheleznodorozhnyy transport – Railway Transport, 1987, no. 2, pp. 64-65.

Bolotin M.M., Vorotnikov V.G. Modeliruyushchiye algoritmy i avtomatizatsiya raschetov [Modeling algorithms and automation of calculations]. Mir transporta − Transport World, 2008, no. 3, pp. 100-109.

Bolotin M.M., Vorotnikov V.G. Novaya tekhnologiya remonta vagonov [The new technology of car repair]. Zheleznodorozhnyy transport – Railway Transport, 1991, no. 9, pp. 29-33.

Ustich P.A. Vagonnoye khozyaystvo [Car facilities]. Мoscow, Marshrut Publ., 2003. 560 p.

Vasetskiy V.V., Oleynikova S.A., Pitolin V.M. Optimizatsiya upravleniya potokami zayavok na remont v usloviyakh mnogostadiynogo vagonoremontnogo proizvodstva [Control optimization of arrivals for repair in the conditions of the multistage car-repair production]. Informatsionnyye tekhnologii modelirovaniya i upravleniya − Information Technology of Modeling and Control, 2006, no. 7 (32), pp. 882-890.

Vorotnikov V.G., Martynov R. Modulnyy konveyer [Modular conveyor]. Gudok, 2010, July, 1st.

Vorotnikov V.G., Denisenko A.A. Osnovnyye printsipy modelirovaniya protsessov funktsionirovaniya gibkikh proizvodstvennykh sistem vagonnykh depo [The main principles of modeling the functioning of flexible manufacturing systems in car-repair sheds]. Materialy 8 nauchno-prakticheskoy konferentsii «Bezopasnost dvizheniya poyezdov» [Proc. of the 8th Int. Sci. and Practical Conf. «Trains movement safety»]. Moscow, pp. VI-3.

Vorotnikov V.G. Perspektivnyye napravleniya povysheniya proizvodstvennogo potentsiala vagonnykh depo [Perspective lines of production potential increasing of car-repair sheds]. Materialy 8 nauchno-prakticheskoy konferentsii «Bezopasnost dvizheniya poyezdov» [Proc. of the 8th Int. Sci. and Practical Conf. «Trains movement safety»]. Moscow, pp. VI-3−VI-4.

Gubenko V.K., Litvinenko V.P., Psaras G.G. Osnovnye opredeleniya i pokazateli gibkogo remontnogo protsessa tsistern [Basic definitions and indicators of flexible repair process in tanks]. Zhdanov, no. 2229-Uk86., 1986. 19 p.

Koturanov V.N., Bolotin M.M., Muravyev S.N. Puti usileniya vagonoremontnoy bazy [Strengthening ways of car repair base]. Zheleznodorozhnyy transport −Railway Transport, 1994, no. 11, pp. 54-56.

Mironov A.Yu. Sokrashchat prostoi vagonov v remonte [To reduce cars detention in repair]. Zheleznodorozhnyy transport −Railway Transport, 2007, no. 8, pp. 22-23.

Myamlin V.V. Analiz osnovnykh parametrov asinkhronnogo gibkogo potoka remonta vagonov i metody ikh rascheta [Main parameters analysis of asynchronous flexible flow of cars repair and the methods of their calculation]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 26, pp. 28-33.

Myamlin V.V. Gibkiye potoki dlya remonta vagonov i osobennosti imitatsionnogo modelirovaniya ikh raboty [Flexible flows for cars repair and simulation modeling features of their work]. Transport Rossiyskoy Federatsii − Transport of Russian Federation, 2013, no. 3 (46), pp. 57-60.

Myamlin V.V. Komponovochnyye resheniya organizatsionno-tekhnologicheskikh struktur perspektivnykh vagonoremontnykh depo s asinkhronnymi gibkimi potokami remonta vagonov [Layout arrangements of organizational and technological structures of perspective car-repair sheds with asynchronous flexible flows of cars repair]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2010, issue 31, pp. 55-62.

Myamlin V.V. Struktury gibkikh vagonoremontnykh uchastkov i ikh vliyaniye na kolichestvo vozmozhnykh variantov puti peremeshcheniya vagonov mezhdu pozitsiyami potoka [Structures of flexible cars-repair sections and their effect on the number of possible variants of the movement cars way between the positions of a flow]. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobshcheniya [Bulletin of Rostov State University of Сommunication Lines], 2013, issue, no. 4 (52), pp. 77-86.

Vorotnikov V.G. Obrazovaniye parametrov i osnashcheniye gibkikh potochnykh liniy po remontu vagonov [Parameters formation and equipment of flexible production lines at cars repair]. Avtomatizatsiya i sovremennyye tekhnologii − Automation and high technologies, 1993, no. 3, pp. 3-5.

Senko V.I., Chernin I.L. Novaya tekhnologiya remonta gruzovykh vagonov [New technology of freight car repair]. Tezisy dokladov II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktualnyye problemy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta» [Proc. of the II Int. Sci. and Practical Conf. «Urgent problems of railway transport development»], Moscow, 1996, pp. 113.

Senko V.I. Razvitiyu depovskoy bazy – nauchnyy podkhod [To the development of a depot base – a scientific approach]. Zheleznodorozhnyy transport −Railway Transport, 1990, no. 6, pp. 41-42.

Skiba I.F., Yezhikov V.A. Kompleksno-mekhanizirovannyye potochnyye linii v vagonoremontnom proizvodstve [Integrated and mechanized flow lines in car repair production]. Moscow, Transport Publ., 1982. 136 p.

Starykh S.A. Povysheniye effektivnosti remonta gruzovykh vagonov [Improvement of freight cars repair effectiveness]. Zheleznodorozhnyy transport −Railway Transport, 2007, no. 8, pp. 24-27.

Dudarev A.Ye., Svinukhov V.P., Anofriyev V.G., Bezovskaya L.P. Struktura i parametry gibkoy organizatsii vagonoremontnogo protsessa [Structure and parameters of the flexible organization of car repair process]. Voprosy uluchsheniya khodovykh chastey i obsluzhivaniya vagonov [Issues of improvement the running gears and car service]. Dnipropetrovsk, 1987, issue 255/10, pp. 65-69.

Shamahin V.O., Arefiev M.F., Pasko V.N., Mykhailiukov V.L. Tekhnolohiia remontu rukhomoho skladu. Ch. 1 [Repair technology of rolling stock. Part 1]. Kyiv, Delta Publ., 2008. 479 p.

Tukhareli O.G., Morchiladze R.G. Remontu vagonov – industrialnuyu bazu [Industrial base is for cars repair]. Zheleznodorozhnyy transport −Railway Transport, 1985, no. 1, pp. 42-44.

Myamlin V.V. Asynchronous flexible stream of wagon repair and modeling of its functioning process as aggregated system. Proc. of the 6-th Int. Sci. Conf. «Transbaltica 2009». Vilnius, 2009, pp. 173-178.

Myamlin V. Searching of the ways of definition of the rational configuration of divisions of the car-repair facilities on the basis of the flexible stream on the design stage. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international quarterly journal on motorization, vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering, 2013, vol. 13, no. 4, pp. 167-173.

Barich David J., Barich D.M., Donahue T. P. Railcar maintenance process. Assignee General Electric Company. Patent US, no. 09/725656.


GOST Style Citations


1. Автоматизированные системы обработки ин-формации и гибкие технологии на ремонтных предприятиях / М. М. Болотин, В. Г. Воротников, Т. В. Второва, И. В. Козловский // Автоматизация и соврем. технологии. − 1992. − № 8. − С. 21−23.

2. Бараш, Ю. С. Поточные линии гибкого маневрирования / Ю. С. Бараш, В. И. Сенько, А. Ф. Люль-ко // Ж.-д. трансп. – 1987. − № 2. − С. 64−65.

3. Болотин, М. М. Моделирующие алгоритмы и автоматизация расчетов / М. М. Болотин, В. Г. Воротников // Мир трансп. − 2008. − № 3. − С. 100−109.

4. Болотин, М. М. Новая технология ремонта вагонов / М. М. Болотин, В. Г. Воротников // Ж.-д. трансп. − 1991. − № 9. − С. 29−33.

5. Вагонное хозяйство / под ред. П. А. Устича. − М. : Маршрут, 2003. − 560 с.

6. Васецкий, В. В. Оптимизация управления потоками заявок на ремонт в условиях многостадийного вагоноремонтного производства / В. В. Васецкий, С. А. Олейникова, В. М. Питолин // Информац. технологии моделирования и упр. − 2006. − № 7 (32). − С. 882−890.

7. Воротников, В. Г. Модульный конвейер / В. Г. Воротников, Р. Мартынов // Гудок. – 2010. − 1 июля.

8. Воротников, В. Г. Основные принципы моделирования процессов функционирования гибких производственных систем вагонных депо / В. Г. Воротников, А. А. Денисенко // Безопасность движения поездов (01.11-02.11.2007) : материалы 8-ой науч.-практ. конф. − Москва, 2007. − С. VI–3.

9. Воротников, В. Г. Перспективные направления повышения производственного потенциала вагонных депо / В. Г. Воротников // Безопасность движения поездов (01.11-02.11.2007) : материалы 8-ой науч.-практ. конф. − Москва, 2007. − С. VI–3 −VI–4.

10. Губенко, В. К. Основные определения и показатели гибкого ремонтного процесса цистерн / В. К. Губенко, В. П. Литвиненко, Г. Г. Псарас ; Ждан. металург. ин-т. − Жданов, 1986. − 19 с. – Деп. В УкрНИИНТИ 22.09.1986, № 2229-Ук86.

11. Котуранов, В. Н. Пути усиления вагоноремонтной базы / В. Н. Котуранов, М. М. Болотин, С. Н. Муравьев // Ж.-д. трансп. − 1994. − № 11. − С. 54−56.

12. Миронов, А. Ю. Сокращать простои вагонов в ремонте / А. Ю. Миронов // Ж.-д. транспорт.–2007. − № 8. − С. 22−23.

13. Мямлин, В. В. Анализ основных параметров асинхронного гибкого потока ремонта вагонов и методы их расчета / В. В. Мямлин // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. − Д., 2009. − Вип. 26. − С. 28−33.

14. Мямлин, В. В. Гибкие потоки для ремонта вагонов и особенности имитационного моделирования их работы / В. В. Мямлин // Трансп. Росс. Федерации. − 2013. − № 3 (46). − С. 57–60.

15. Мямлин, В. В. Компоновочные решения организационно-технологических структур перспективных вагоноремонтных депо с асинхронными гибкими потоками ремонта вагонов / В. В. Мямлин // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. − Д., 2010. − Вип. 31. − С. 55−62.

16. Мямлин, В. В. Структуры гибких вагоноремонтных участков и их влияние на количество возможных вариантов пути перемещения вагонов между позициями потока / В. В. Мямлин // Вестн. Рост. гос. ун-та путей сообщ. − 2013. − № 4 (52). − С. 77−86.

17. Образование параметров и оснащение гибких поточных линий по ремонту вагонов / В. Г. Воротников и др. // Автоматизация и соврем. технологии. − 1993. − № 3. − С. 3−5.

18. Сенько, В. И. Новая технология ремонта грузовых вагонов / В. И. Сенько, И. Л. Чернин // Акт. проблемы развития ж.-д. трансп. (24.09-25.09.1996) : тез. докл. II Межд. науч.-практ. конф. – М. : МГУПС, 1996. − С. 113.

19. Сенько, В. И. Развитию деповской базы–научный поход / В. И. Сенько // Ж.-д. трансп.–1990. − № 6. − С. 41−42.

20. Скиба, И. Ф. Комплексно-механизированные поточные линии в вагоноремонтном производстве / И. Ф. Скиба, В. А. Ежиков. − М. : Транспорт, 1982. − 136 с.

21. Старых, С. А. Повышение эффективности ремонта грузовых вагонов / С. А. Старых // Ж.-д. трансп. – 2007. − № 8. − С. 24−27.

22. Структура и параметры гибкой организации вагоноремонтного процесса / А. Е. Дударев, В. П. Свинухов, В. Г. Анофриев, Л. П. Безовская // Вопросы улучшения ходовых частей и обслуживания вагонов. − Днепропетровск : ДИИТ, 1987. − Вып. 255/10. − С. 65–69.

23. Технологія ремонту рухомого складу. Ч. 1 : навч. посіб. / В. О. Шамагін, М. Ф. Ареф’єв, В. Н. Пасько, В. Л. Михайлюков. − К. : Дельта, 2008. − 479 с.

24. Тухарели, О. Г. Ремонту вагонов – индустриальную базу / О. Г. Тухарели, Р. Г. Морчиладзе // Ж.-д. трансп. – 1985. − № 1. − С. 42−44.

25. Myamlin, V. V. Asynchronous flexible stream of wagon repair and modeling of its functioning process as aggregated system / V. V. Myamlin // Transbaltica 2009 (22.04-23.04.2009) : Proc. of the 6-th Intern. Sci. Conf. / Vilnius Gediminas Techn. Univ., Lithuania. − Vilnius : Technika, 2009. − P. 173−178.

26. Myamlin, V. Searching of the ways of definition of the rational configuration of divisions of the car-repair facilities on the basis of the flexible stream on the design stage / V. Myamlin // TEKA. Commiss. of Motorization and Energetics in Agriculture. − 2013. − Vol. 13, № 4. − С. 167–173

27. Pat. 6769162 US, МПК7, B 23 P 6/00. Railcar maintenance process / J. Barich David, Barich D. M., Donahue T. P. ; assignee General Electric Company. − № 09/725656 ; filed 29.11.2000 ; Date of Pat. 03.08.2004.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)