DETERMINATION OF THE FREQUENCY OF DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC TRANSMISSION UNITS OF DIESEL LOCOMOTIVES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2023/283008

Keywords:

maintenance system, frequency of control, minimization of costs for the maintenance system, hydraulic transmission of a locomotive

Abstract

Purpose. Modern methodologies for maintaining technical facilities are focused on simultaneously ensuring a given level of equipment reliability and minimizing system maintenance costs. The development of maintenance systems is usually based on the use of equipment reliability data, analysis of diagnostic results and forecasting of the residual life of locomotive equipment. In addition, the development of maintenance systems takes into account the costs of maintenance and repair of components. The main goal of the study is to increase the efficiency of the locomotive fleet by reducing the cost of maintaining locomotives, taking into account the technical condition of its components. Methodology. To achieve this goal, we propose a methodology for determining the rational periods for diagnosing locomotive components based on minimizing the cost of diagnostics and performing maintenance and repair of equipment. To determine the frequency of control, we used data on the reliability of components and parts obtained from the processing of statistical information on the operation of locomotives in operation, as well as data on the costs of restoring components in the event of failures. Findings. A method for determining the rational periods for diagnosing locomotive components based on minimizing the cost of diagnosing and restoring them in case of failure is proposed. Based on the analysis of the reliability of hydraulic transmissions of locomotives in their operation, the reliability indicators of hydraulic transmission units and parts are determined in the form of dependencies of the average number of hydraulic transmission failures on the operating time of the locomotive. A techno-economic map of hydraulic transmission repair and a techno-economic map of its diagnostics have been developed. The results of determining the frequency of diagnostics of the hydraulic transmission UGP750–1200PR of diesel locomotives TGM4 and TGM6 are presented. Originality. The methodology for determining the frequency of monitoring the technical condition of locomotive components has been further developed by taking into account the impact of the system of preventive, scheduled maintenance and diagnostics on the reliability of the locomotive. Practical value. The use of the proposed methodology for the formation of a system for repairing and diagnosing locomotives and their components will allow the formation of a system for maintaining locomotives taking into account their actual condition.

References

Aulin, V. V., Kalich, V. M., Grinkɿv, A. V., & Holub, D. V. (2015). Forecasting the residual life of components and vehicles agriculture for their technical state. Design, production and exploitation of agricultural machines, 45(2), 28-36. (in Ukrainian)

Bodnar, B. E. (1997). Teoreticheskie osnovy, opyt sozdaniya sistem ispytaniya i diagnostirovaniya teplovozov s gidrodinamicheskoy peredachey (Doctoral dissertation). Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport. Dnipropetrovsk, Ukraine. (in Russian)

Bodnar, B. Ye., Bobyr, D. V., & Kapitsa, M. I. (2021). Hydraulic transmission of locomotives. Dnipro: Drukarnia TOV pidpryiemstvo «Driant». (in Ukrainian)

Bodnar, E. B. Improvement of operational reliability of locomotives by Introduction of the rational maintenance system (PhD dissertation). Ukrainian state academy of railway transport. Kharkiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Bosov, A. A., Bodnar, B. Ie., & Bodnar, Ye. B. (2002). Modeljuvannja tekhnologhij remontu tekhnichnykh ob'jektiv. Visnyk Nacionaljnogho transportnogho un-tu ta TAU, 6, 10-14. (in Ukrainian)

Bosov, A. A., & Bodnar, Ye. B. (2002). Vlyianye systemы soderzhanyia na nadezhnost lokomotyvov. Proceedings of the Dnipropetrovsk state technical university of railway transport, 10, 66-68. (in Russian)

Bosov, A. A., & Loza, P. A. Teoreticheskie osnovy ratsionalnogo soderzhaniya podvizhnogo sostava zheleznykh dorog: monografiya. Dnepropetrovsk: Izd-vo OOO predpriyatie «Driant». (in Russian)

Datsun, Yu. M. (2021). Development of scientific formation fundamentals of the intellectualized locomotive repair system (Doctoral dissertation). State Academy of Railway Transport. Kharkiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Glushchenko, V. Ye. (2000). Sozdanie algoritmov diagnostirovaniya transportnykh sredstv s ispolzovaniem metodov teorii nechetkikh mnozhestv. Vestnik VUGU, 4, 182-187. (in Russian)

Zhukovytskyy, I. V., Kliushnyk, I. A., Ochkasov, O. B., & Koreniuk, R. O. (2017). Udoskonalennia zasobiv vymiriuvannia stendu obkatky hidroperedach teplovoziv shliakhom vprovadzhennia mikroprotsesornykh zasobiv. Lokomotyv-Inform, 5-6, 51-57. (in Ukrainian)

Kliushnyk, I. A. (2017). Research of the possibility of using neural networks in the tests of locomotive hydraulic transmissions. Information and control systems at railway transport, 5, 8-15. (in Ukrainian)

Ochkasov, A., Koreniuk, R., Cherniaev, D., & Khrystych, A. (2018). Modeling of the Self-Delaying Mode of the UGP750/1200 Hydraulic Transmission under Stand Tests. In Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ Transport Engineering and Management (pp. 45-48). Vilnius, Lithuania. (in Russian)

Skachkova, І., Bychkova, L., & Yunosheva, Y. (2020). Implementation of total productive maintenance at the machine-building enterprise. Pryazovskyi Economic Herald, 2(19), 136-141. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-23 (in Ukrainian)

Turenko, A. M., Migal, V. D., & Ryzhikh, L. A. (2016). Proektirovanie diagnosticheskogo obespecheniya transportnykh mashin: uchebnoe posobie. Kharkov: Maydan. (in Russian)

Bondar, B., Ockasov, O., Petrenko, V., & Martishevskij, M. (2023). Implementing Intelligent Monitoring of the Technical Condition of Locomotive Hydraulic Transmissions. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure, 726-736. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-25863-3_70 (in English)

Lee, J., Ni, J., Singh, J., Jiang, B., Azamfar, M., & Feng, J. (2020). Intelligent Maintenance Systems and Predictive Manufacturing. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 142(11), 1-23. DOI: https://doi.org/10.1115/1.4047856 (in English)

Silva Christo, E. da, Petruccelli, L. P., & Costa, K. A. (2015). Total productive maintenance in the railway system. Jurnal Teknologi, 76(6), 55-59. DOI: https://doi.org/10.11113/jt.v76.5678 (in English)

Tartakovskyi, E., Ustenko, O., Puzyr, V., & Datsun, Y. (2017). Systems approach to the organization of locomotive maintenance on Ukraine railways. In Rail Transport-Systems Approach (pp. 217-236). Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51502-1_5 (in English)

Bodnar, B., Ochkаsov, O., Bobyr, D., Korenyuk, R., & Bazaras, Ž. (2018). Using the Self-Braking Method when the Post-Overhaul Diagnostics of Diesel-Hydraulic Locomotives. In Proceedings of 22nd International Scientific Conference. Transport Means 2018 (Pt. II, pp. 914-919). Kaunas Univ. of Technology, Klaipėda Univ., JSC Lithuanian Railways (AB “Lietuvos Geležinkeliai”). Kaunas, Lithuania. (in English)

Zhukovytskyy, I. V., Kliushnyk, I. A., Ochkasov, O. B., & Korenyuk, R. O. (2015). Information-measuring test system of diesel locomotive hydraulic transmissions. Science and Transport Progress, 5(59), 53-65. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/53159 (in English)

Zhukovytskyy, I. V., & Kliushnyk, I. A. (2017). Choice of the optimal parameters of measuring the shaft rotation frequency of the hydraulic transmission of the locomotive using microcontroller. Science and Transport Progress, 2(68), 36-45. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2017/99945 (in English)

Published

2023-03-23

How to Cite

Bodnar, B. Y., Ochkasov, O. B., & Bodnar, Y. B. (2023). DETERMINATION OF THE FREQUENCY OF DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC TRANSMISSION UNITS OF DIESEL LOCOMOTIVES. Science and Transport Progress, (1(101), 5–15. https://doi.org/10.15802/stp2023/283008

Issue

Section

OPERATION AND REPAIR OF TRANSPORT MEANS