TIME RESERVES DURING THE ORGANISATION OF FREIGHT TRAIN MOVEMENT ON SCHEDULE

D. M. Kozachenko, M. I. Berezovyi, V. O. Balanov, V. V. Zhuravel

Abstract


Purpose. The article is devoted to the development of estimation methods of time reserves that should be formed at the train schedule and the schedule for the turnover of freight trains, required to ensure the sustained interaction of technological processes of industrial enterprises and railways for the transportation of freight on schedule. Methodology. The paper considers the issues of bulk conveyance organization between industrial enterprises on schedule. In order to ensure the arrival of trains at the destination station to the specified time, the schedules of rolling stocks turnover must have some time reserves. These reserves, in their turn, should be sufficient for correction action of destabilizing factors. The methods of mathematical statistics were used to study the schedule performance quality of separate trains. Currently the movement of the main part of freight trains is performed on preparedness and occupation processes of separate schedule train paths by some depots are not fixed. Therefore, the analyses of the schedule performance of freight trains do not allow receiving the material for research. And, due to the lack of statistical material on the punctuality of the schedule for the movement of freight trains, research of the passenger trains movement with subsequent dissemination of results on freight movement were carried out by the authors. Findings. The research proved that the trains arrival at the destination station according to the schedule should be ensured by permissible rating of delay as well as increase the operating time of trains and running intervals. The values of the additional time reserves that should be included in the schedule of trains, and the schedule for the turnover of freight trains to provide conditional interaction of railroads and industrial enterprises in Ukraine were proposed. Originality. On the basis of the research development graph methods of trains turnover, providing transportation of goods on schedule were improved. Practical value. The obtained results can be used for the technical-and-economic calculations of transition effectiveness of industrial enterprises for maintenance on schedule as well as in the development of schedule on the initial stages of testing technology.


Keywords


scheduled train operation; time reserve; schedule; train schedule; train delay

References


Berezovyy N.I. Perevozka metallurgicheskoy produktsii koltsevymi marshrutami po raspisaniyu s ispolzovaniyem chastnykh lokomotivov [Transportation of steel products of circular routes on schedule using private locomotives]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiyEastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2014, no. 2 (3), pp. 51-55.

Borodin A.F. O khode raboty «Perekhod na novuyu tekhnologiyu upravleniya dvizheniyem poyezdov po raspisaniyu na opytnykh poligonakh» v ramkakh prioritetnogo napravleniya «Razrabotka tekhnologii ekspluatatsionnoy deyatelnosti kholdinga «RZhD», obespechivayushchey dostizheniye tselevykh ekonomicheskikh parametrov na baze protsessnykh modeley» [About the work «Transition to a new technology to control the movement of trains scheduled in the experimental stations» within the framework of priority «Development of operational activity technology of the holding company «Russian Railways» for achieving the special-purpose economic parameters on the basis of process models»]. Byulleten Obedinennogo uchenogo soveta OAO «RZhD» [Bulletin of the United Scientific Council of JSC «Russian Railways»], 2011, no. 6, pp. 3-21.

Verlan A.I. Sovershenstvovaniye metodov stimulirovaniya otpravitelskoy marshrutizatsii na zheleznodorozhnom transporte [Simulation methods improvement of exit route on railway transport]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu − Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2014, no. 1 (49), pp. 75-85.

Instruktsiya po organizatsii poyezdnoy raboty pri otpravlenii gruzovykh poyezdov po tverdym nitkam grafika [The instruction about the train work organization during sending freight trains on hard train pathes]. Moscow, RZhD Publ., 2011. 198 p.

Instruktsiia zi skladannia hrafikiv rukhu poizdiv na zaliznytsiakh Ukrainy [Instructions for scheduling the movement of trains on the Railways of Ukraine]. Kyiv, Transport Ukrainy Publ., 2002. 148 p.

Kozachenko D.N. Issledovaniye potrebnosti v vagonnom parke dlya obespecheniya perevozok massovykh gruzov po raspisaniyu [Research needs in car park to ensure transportation of bulk cargo on schedule]. Zbirnyk naukovykh prats Donetskoho instytutu zaliznychnoho transportu Ukrainskoi derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu [Bulletin ofDonetsk Institute of Railway Transport of Ukrainian State Academy of Railway Transport], 2013, no. 35, pp. 11-16.

Kozachenko D.N. Issledovaniye effektivnosti organizatsii perevozok metallurgicheskikh gruzov po raspisaniyu [Organization effectiveness study in transportation of metallurgical cargoes on schedule]. Materialy III mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Problemy i perspektivy razvitiya transportnykh sistem i stroitelnogo kompleksa (17.10-18.10.2013)» [Proc. of the IIId Intern. Sci. and Practical Conf. «Problems and prospects of development of transport systems and building complex»]. Gomel, BelGUT Publ., 2013, pp. 25-27.

Koretskaya S.A. Neobkhodimost vnedreniya logistiki v svyazi s reformirovaniyem zheleznodorozhnogo transporta v Ukraine[The need for implementation of logistics in connection with the reform of railway transport in Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2007, issue 18, pp. 206-208.

Papakhov A.Yu., Khlonnikova V.V. Obosnovaniye dvizheniya poyezdov na napravleniyakh po soglasovannym raspisaniyam [The rationale for the movement of trains on the lines according to agreed schedules]. Trudy Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobshcheniya [Proc. of Rostov State University of Railway Engineering], 2013, no. 2 (23), pp. 76-80.

Timoshek I.N., Zubkov V.N. Poisk i realizatsiya prakticheskikh rekomendatsiy, obespechivayushchikh naimenshiye energozatraty na tyagu poyezdov [The search and implementation of recommendations to ensure the the lowest energy consumption for traction trains]. Vestnik Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta zheleznodorozhnogo transporta [Bulletin of All-Russian Research Institute of Railway Transport], 1997, no. 4, pp. 40-43.

Tsutskov D.V. Vybor optimalnykh tekhnologicheskikh parametrov organizatsii perevozochnogo protsessa s ispolzovaniyem tverdykh nitok grafika [The choice of the optimal technological parameters of the transportation process organization using solid lines of graphics]. Trudy Vsesoyuznogo nauchno-issledovatelskogo instituta avtomatiki i svyazi [Proc. of All-Union Scientific Research Institute of Automation and Communication], 2005, no. 3. pp. 66-75.

Kroon L.G., Dekker R., Vromans M.J.C.M. Cyclic Railway Timetabling: A Stochastic Optimization Approach, Railway Optimization 2004. Lecture Notes in Computer Science, 2007, vol. 4359, pp. 41-66. doi: 10.1007/978–3–540–74247–0_2.

Landex A. Reliability of Railway Operation. Proc. from the Annual Transport Conf. atAalborgUniversity. Denmark, 2013, pp. 63-81.

Schittenhelm B. Planning with Timetable Supplements in Railway Timetables. Proc. from the Annual Transport Conf. at AalborgUniversity.Denmark, 2011, pp. 47-61.

Timetable recovery margins to guarantee timekeeping. UIC CODE 451-1 OR. Union International des Chemins de fer. Recovery margins, 4th Ed. Paris, UIC, 2000. 17 р.


GOST Style Citations


 1. Березовый, Н. И. Перевозка металлургической продукции кольцевыми маршрутами по расписанию с использованием частных локомотивов / Н. И. Березовый // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2014. – № 2 (3). – С. 51–55.
 2. Бородин, А. Ф. О ходе работы «Переход на новую технологию управления движением поездов по расписанию на опытных полигонах» в рамках приоритетного направления «Разработка технологии эксплуатационной деятельности холдинга «РЖД», обеспечивающей достижение целевых экономических параметров на базе процессных моделей» / А. Ф. Бородин // Бюллетень Объед. ученого совета ОАО «РЖД». – 2011. – № 6. – С. 3–21.
 3. Верлан, А. И. Совершенствование методов стимулирования отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте / А. И. Верлан // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. − 2014. – № 1 (49). – С. 75–85.
 4. Инструкция по организации поездной работы при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика. – Москва : РЖД, 2011. – 198 с.
 5. Інструкція зі складання графіків руху поїздів на залізницях України. – Київ : Транспорт України, 2002. – 148 с.
 6. Козаченко, Д. Н. Исследование потребности в вагонном парке для обеспечения перевозок массовых грузов по расписанию / Д. Н. Козаченко // Зб. наук. пр. ДонІЗТ. – Донецьк, 2013. – № 35. – С. 11–16.
 7. Козаченко, Д. Н. Исследование эффективности организации перевозок металлургических грузов по расписанию / Д. Н. Козаченко // Проблемы и перспективы развития трансп. систем и строит. комплекса : материалы III междунар. науч.-практ. конф. (17.10 – 18.10.2013) / Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель, 2013. – C. 25–27.
 8. Корецкая, С. А. Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине / С. А. Корецкая // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007 – Вип. 18. – С. 206–208.
 9. Папахов, А. Ю. Обоснование движения поездов на направлениях по согласованным расписаниям / А. Ю. Папахов, В. В. Хлонникова // Тр. РГУПС. – Ростов-на-Дону, 2013. – № 2 (23). – С. 76−80.
 10. Тимошек, И. Н. Поиск и реализация практических рекомендаций, обеспечивающих наименьшие энергозатраты на тягу поездов / И. Н. Тимошек, В. Н. Зубков // Вестн. ВНИИЖТа. – 1997. – № 4. – С. 40–43.
 11. Цуцков, Д. В. Выбор оптимальных технологических параметров организации перевозочного процесса с использованием твердых ниток графика / Д. В. Цуцков // Тр. ВНИИАС. – Москва, 2005. – № 3. – С. 66–75.
 12. Kroon, L. G. Cyclic Railway Timetabling: A Stochastic Optimization Approach, Railway Optimization 2004 / L. G. Kroon, R. Dekker, M. J. C. M. Vromans // Lecture Notes in Computer Science. – 2007. – Vol. 4359. – P. 41–66. doi: 10.1007/978–3–540–74247–0_2.
 13. Landex, A. Reliability of Railway Operation / А. Landex // Proc. from the Annual Transport Conf. atAalborgUniversity. –Denmark, 2013. – P. 63–81.
 14.  Schittenhelm, B. Planning with Timetable Supplements in Railway Timetables / B. Schittenhelm // Proc. from the Annual Transport Conf. atAalborgUniversity. –Denmark, 2011. – P. 47– 61.
 15. Timetable recovery margins to guarantee timekeeping. UIC CODE 451-1 OR. Union International des Chemins de fer. Recovery margins, 4th Ed. – Paris, UIC, 2000. – 17 р.


DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/42170

 

Cited-by:

1. ANALYSIS OF TRAIN SHEET IN THE INFORMATION SYSTEM OF JSC «UKRZALIZNYTSIA»: PERSPECTIVE
S. M. Ovcharenko
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 2(62)  First page: 70  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/67295Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)