DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/46049

CALCULATED VOLUMES DETERMINATION OF WORK FOR MAIN-LINE AND INDUSTRIAL RAILWAY STATIONS

D. M. Kozachenko, A. I. Verlan, O. V. Horbova

Abstract


Purpose.This article aims to improve the evaluation of irregularity of freight transport and calculated volumes determination of work for railway stations and sidings of industrial enterprises. Methodology. The methods of mathematical statistics are used as research methods for estimation of calculated volumes of traffic and loaded traffic, in particular, the methods of time series analysis; the methods of mathematical modeling are used to evaluate the calculated volumes of empty traffic. Findings. Calculated volumes of the main-line and industrial railway stations activity are determined according to the monthly and daily irregularity. Monthly irregularity is proposed to evaluate against the trend of the indicator over the last 3-5 years, constructed using the method of weighted moving average. The 30-day period in the previous year with the largest total amount of work is proposed to use as the calculation period for the assessment of daily irregularity. The computation size of empty traffic volumes is proposed to be determined on the basis of loaded traffic volumes with the probability matrix of cars usage for dual operations. The proposed method is verified by the work volume calculation for the year 2014 according to previous time periods. The test results showed that the proposed method as compared with traditional one provides higher stability of the results when changing time periods, used for analysis, as well as a more accurate assessment of the calculated volumes of work. Originality. Authors have improved determination methods for the calculated volumes of work to railway stations through the using time series analysis methods. Practical value. The proposed methodology allows assessing more accurately the prospective volumes of work and, through this, reduce the amount of capital expenditures associated with the development of stations and operating costs associated with their operation. The method can be used to improve the governing and methodological documents regulating the design and development of technological processes of the main-line and industrial railway stations.


Keywords


railway station; irregularity of transportation; time-series; design of railway stations; technological process

References


Bodyul V.I. Povysheniye ritmichnosti i effektivnosti transportnogo proizvodstva na osnove snizheniya vnutrisutochnoy neravnomernosti perevozok na zheleznykh dorogakh. Dokt. Diss. [Increasing the efficiency and balance of transport production on the basis of reduction in daily irregularity of traffic on the railways. Doc. Diss.].Moscow, Vserossiyskiy nauchno-issledovatelskiy institut zheleznodorozhnogo transporta Publ., 2006. 318 p.

Vernigora R.V., Berezovyy N.I. Analiz neravnomernosti gruzovykh perevozok na magistralnom i promyshlennom zheleznodorozhnom transporte [Analysis of irregularity of freight transport on main line and industrial railway transport]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy–Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2012, no. 2/3 (56), pp. 62-67.

Zakharov A.G. Sovershenstvovaniye planirovaniya i analiza gruzovykh perevozok na zheleznodorozhnom transporte [Improving of planning and analysis of freight transportation in railway transport].Moscow, Transport Publ., 1990. 239 p.

Kozachenko D.N. Matematicheskaya model dlya otsenki tekhniko-tekhnologicheskikh pokazateley raboty zheleznodorozhnykh stantsiy [Mathematical model for estimating of technical and technological indicators of railway stations operation]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2013, no. 3 (45), pp. 22-28. doi: 10.15802/stp2013/14540.

Kozachenko D.M., Vernyhora R.V., Horbova O.V. Orhanizatsiia peredproektnoho obstezhennia zaliznychnykh stantsii ta vuzliv [Organization of pre-project survey of railway stations and junctions]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana «Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen» [Proc. of scientific works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan «Transport systems and transport technologies»], 2014, no. 7, pp. 44-48.

Lavrukhin O.V., Levchenko I.O. Udoskonalennia operatyvnoho planuvannia roboty vantazhnoi stantsii v umovakh nechitkoi vykhidnoi informatsii [Improving of operational planning of freight station in fuzzy initial information]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 25, pp. 162-164.

Melnik M. Osnovy prikladnoy statistiki [Fundamentals of applied statistics].Moscow, Energoatomizdat Publ., 1983. 416 p.

Normy tekhnologicheskogo proektirovaniya teplovykh elektricheskikh stantsiy VNTP 81 [Norms of technological design of thermal power stations VNTP 81].Moscow, Standartinform Publ., 1981. 46 p.

Pravyla perevezen vantazhiv zaliznychnym transportom Ukrainy. Ch. 1 [The rules of cargo transportation by railway transport of Ukraine. Part 1]. Kyiv, SAM Publ., 2004. 432 p.

Praktychni rekomendatsii shchodo skladannia tekhnolohichnoho protsesu roboty sortuvalnoi stantsii. TsD-0081 [Practical guidelines for the process of marshalling yard. CSD-0081]. Kyiv, NVP Polihrafservis Publ., 2010. 230 p.

Posobiye k SNiP 2.05.07-85. Posobiye po proektirovaniyu promyshlennykh zheleznodorozhnykh stantsiy [Manual to SNiP 2.05.07-85. Manual for design of industrial railway stations].Moscow, Stroyizdat Publ., 1986. 254 p.

Kozlova A.M., Guseva K.G. Proektirovaniye zheleznodorozhnykh stantsiy i uzlov [The design of railway stations and junctions].Moscow, Transport Publ., 1980. 592 p.

Rekomendatsii po proyektirovaniyu vokzalov [Recommendations for the design of railway stations].Moscow, State UnitaryEnterpriseCenter of Project Construction Publ., 1997. 78 p.

Skalozub V.V., Klimenko I.V. O primenenii rasshirennogo logisticheskogo otobrazheniya dlya analiza i prognozirovaniya parametrov protsessov zheleznodorozhnogo transporta [About the application of the extended logistic map for analysis and prediction the process parameters of railway transport]. Ekonomika: realii chasu –Economy: Realities оf Time, 2012, no. 3-4 (4-5), pp. 57-62.

Ugryumov A.K. Neravnomernost dvizheniya poyezdov [Irregularity of trains].Moscow, Transport Publ., 1968. 112 p.

Yaroshevich V.P, Shkurin M.I. Vybor sistemy mer uvelicheniya propusknoy i provoznoy sposobnosti zheleznodorozhnykh liniy [The choice of a system of measures to increase capacity and carrying capacity of railway lines]. Homel, Belarusian Institute of Railway Engineers Publ., 1989. 66 p.

Bobrovskiy V., Кozachenko D., Vernigora R. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automata. Transport Problems, 2014, vol. 9, issue 3, pp. 57-65.

Zhengyu X., Limin J., Yong Q., Li W. Hybrid Temporal-Spatio Forecasting Approach for Passenger Flow Status in Chinese High-Speed Railway Transport Hub. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2013, vol. 2013, pp. 1–7. doi:10.1155/2013/239039.


GOST Style Citations


 1. Бодюл, В. И. Повышение ритмичности и эффективности транспортного производства на основе снижения внутрисуточной неравномерности перевозок на железных дорогах : дис. … д-ра техн. наук : 05. 22. 08 / Бодюл Валерий Иванович ; ВНИИЖТ. – Москва, 2006. – 318 с.
 2. Вернигора, Р. В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2012. – № 2/3 (56). – C. 62–67.
 3. Захаров, А. Г. Совершенствование планирования и анализа грузовых перевозок на железнодорожном транспорте / А. Г. Захаров. – Москва : Транспорт, 1990. – 239 c.
 4. Козаченко, Д. Н. Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций / Д. Н. Козаченко // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. – 2013. – № 3 (45). – C. 22–28. doi: 10.15802/stp2013/14540.
 5. Козаченко, Д. М. Організація передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, О. В. Горбова // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Трансп. системи та технології перевезень». – Дніпропетровськ, 2014. – Вип 7. – С. 44–48.
 6. Лаврухін, О. В. Удосконалення оперативного планування роботи вантажної станції в умовах нечіткої вихідної інформації / О. В. Лаврухін, І. О. Левченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 25 – С. 162–164.
 7. Мельник, М. Основы прикладной статистики : [пер. с англ.] / М. Мельник. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.
 8. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81. – Москва : Изд-во стандартов, 1981. – 46 с.
 9. Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Ч. 1. – Київ : САМ, 2004. – 432 с.
 10. Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції : ЦД-0081 : затв. наказом Укрзалізниці 22.12.09 р. № 715-Ц. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2010. – 230 с.
 11. Пособие к СНиП 2.05.07-85. Пособие по проектированию промышленных железнодорожных станций : утв. приказом Союзпромтрансниипроекта 14.10.86 р. № 200. – Москва : Стройиздат, 1986. – 254 с.
 12. Проектирование железнодорожных станций и узлов : справ. и метод. рук. / под ред. А. М. Козлова, К. Г. Гусевой. – Москва : Транспорт, 1980. – 592 с.
 13. Рекомендации по проектированию вокзалов / Минстрой России, ЦНИИП градостроительства. – Москва : ГУП ЦПП, 1997. – 78 с.
 14. Скалозуб, В. В. О применении расширенного логистического отображения для анализа и прогнозирования параметров процессов железнодорожного транспорта / В. В. Скалозуб, И. В. Клименко // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 3–4 (4–5). – С. 57–62.
 15. Угрюмов, А. К. Неравномерность движения поездов / А. К. Угрюмов. – Москва : Транспорт, 1968. – 112 с.
 16. Ярошевич, В. П. Выбор системы мер увеличения пропускной и провозной способности железнодорожных линий : учеб. пособие / В. П. Ярошевич, М. И. Шкурин. – Гомель : БелИИЖТ, 1989. – 66 с.
 17. Bobrovskiy, V. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automata / V. Bobrovskiy, D. Кozachenko, R. Vernigora // Transport Problems. – 2014. – Vol. 9. – Iss. 3. – P. 57–65.
 18. Hybrid Temporal-Spatio Forecasting Approach for Passenger Flow Status in Chinese High-Speed Railway Transport Hub / X. Zhengyu, J. Limin, Q. Yong, W. Li // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–7. doi:10.1155/2013/239039.


 

Cited-by:

1. ROLLING STOCK DISTRIBUTION FOR PARKING BETWEEN PUBLIC AND NON-PUBLIC RAILWAY TRACKS
I. A. Yelovoy, Y. N. Potylkin
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 2(74)  First page: 44  Year: 2018  
doi: 10.15802/stp2018/129526Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)