DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/49281

SOME ASPECTS OF THE DEFINITION OF EMPTY CARS STABILITY FROM SQUEEZING THEIR LONGITUDINAL FORCES IN THE FREIGHT TRAIN

A. O. Shvets, K. I. Zhelieznov, A. S. Akulov, O. M. Zabolotnyi, E. V. Chabaniuk

Abstract


Purpose. Despite of the implementation various programs to improve the safety of train traffic problem of reducing gatherings rolling stock off the rails is still relevant. The study aims to clarify the existing method of determining the factor of stability from the tire longitudinal forces to ensure the sustainability of cars with increasing speeds of the rolling stock. Methodology. Research was conducted by the method of mathematical modeling of loading freight car when driving at different speeds on straight and curved track sections. Findings. Analysis of the results shows that, for all selected freight cars for the calculation, the value of the safety factor by squeezing is smaller than the formulas of Standards. Corrections made to the formula for determining the safety factor by squeezing longitudinal forces, would achieve: 1) a higher safety factor of lightweight cars, excluding them squeezing longitudinal forces in the entire range of speeds of freight trains; 2) to develop and implement measures to prevent squeezing of cars in the entire range of motion; 3) to determine the degree of stability of the empty car in the head, middle and tail laden trains; 4) to offer optimal scheme of mixed trains formation. Originality. The analysis of existing methods for determining stability coefficient cars in freight trains from squeezing their longitudinal forces is presented in studies. Proposals are developed for the refinement of the design phase, construction and operation. Practical value. This study clarifies the existing method of determining the safety factor of stability from the squeezing longitudinal forces, as well as the influence on the magnitude of the coefficient of speed of movement of the rolling stock. Developed proposals for the refinement of existing methods for determining stability coefficient of longitudinal forces squeezing cars in a train, can reduce the number of retirements cars derailed by taking into account in the calculation and design of important parameters and characteristics that increase their stability in the rail track especially with increasing speeds of freight traffic.


Keywords


safety of operation; rules for calculating; stability of cars from squeezing; speed; stability factor

References


Verigo M.F., Kogan A.Ya. Vzaimodeystviye puti i podvizhnogo sostava [The interaction between the track and rolling stock].Moscow, Transport Publ., 1986. 560 p.

Vershinskiy S.V., Danilov V.I., Chelnokov I.I. Dinamika vagonov [Dynamics of cars].Moscow, Transport Publ., 1972. 208 p.

Vershinskiy S.V., Danilov V.I., Chelnokov I.I. Dinamika vagonov [Dynamics of cars].Moscow, Transport Publ., 1978. 352 p.

Vershinskiy S.V., Danilov V.I., Chelnokov I.I. Dinamika vagonov [Dynamics of cars].Moscow, Transport Publ., 1991. 360 p.

Gruzovyye vagony koleyi 1520 mm zheleznykh dorog SSSR [Freight cars of1520 mm gauge Railways of theUSSR.].Moscow, Transport Publ., 1982. 111 p.

Gruzovyye vagony koleyi 1520 mm zheleznykh dorog SSSR [Freight cars of1520 mm gauge Railways of theUSSR.].Moscow, Transport Publ., 1989. 175 с.

Dinamika, prochnost i ustoychivost vagonov v tyazhelovesnykh i skorostnykh poyezdakh [Dynamics, strength and stability of cars in heavy and high-speed trains]. Sbornik trudov Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta zheleznodorozhnogo transporta [Proc. of All-Russian Research Institute of Railway Transport].Moscow, Transport Publ., 1970, issue 425, 208 p.

Lazaryan V.A. Dinamika vagonov [Dynamics of cars].Moscow, Transport Publ., 1964. 256 p.

Lazaryan V.A. Dinamika transportnykh sredstv [Dynamics of vehicles]. Kyiv, Naukova Dumka Publ., 1985. 528 p.

Myamlin S.V. Progress transporta – zalog razvitiya natsionalnoy ekonomiki [Transport progress as a pledge of national economy development]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2013, no. 1 (43), pp. 7-12. doi: 10.15802/stp2013/9786

Akulov A.S., Zheleznov K.I., Zabolotnyy A.N., Povstenko Ya.L., Chabanyuk Ye.V., Shvets A.A. Nekotoryye aspekty opredeleniya ustoychivosti vagonov ot vyzhimaniya ikh prodolnymi silami v poyezdakh [Some aspects of the definition of cars stability from squeezing their longitudinal forces in the train]. Tezy 74 Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Problemy ta perspektyvy rozvytku zaliznychnoho transportu (15.05-16.05.2014). [Proc. of the 74th Int. Sci.-Practical Conf. Problems and prospects of railway transport development (15.05-16.05.2014)].Dnepropetrovsk, 2014, pp. 100–101.

Normy dlya raschetov na prochnost i proyektirovaniya mekhanicheskoy chasti novykh i modernizirovannykh vagonov zheleznykh dorog MPS koleyi1520 mm(nesamokhodnykh) [Standards for strength calculations and design of mechanical parts for new and modernized cars of Ministry of Railways of1520 mm(not self-propelled)].Moscow, MTC-ASRIRT Publ., 1972. 304 p.

Normy dlya raschetov na prochnost i proyektirovaniya mekhanicheskoy chasti novykh i modernizirovannykh vagonov zheleznykh dorog MPS koleyi1520 mm(nesamokhodnykh) [Standards for strength calculations and design of mechanical parts for new and modernized cars of Ministry of Railways of1520 mm(not self-propelled)].Moscow, ASRICB- ASRIRT Publ., 1983. 260 p.

Normy dlya raschetov na prochnost i proyektirovaniya mekhanicheskoy chasti novykh i modernizirovannykh vagonov zheleznykh dorog MPS koleyi1520 mm(nesamokhodnykh) [Standards for strength calculations and design of mechanical parts for new and modernized cars of Ministry of Railways of1520 mm(not self-propelled)].Moscow, SSRICB- ASRIRT Publ., 1996. 352 p.

Danovich V.D., Rybkin V.V., Myamlin S.V., Reydemeyster A.G., Tryakin A.G., Khalipova N.V. Opredeleniye dopuskaemykh skorostey dvizheniya gruzovykh vagonov po zh.-d. putyam kolei 1520 mm[Determination of permissible speeds of freight cars on the train.-D. the track of 1520 mm]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2003, issue 2, pp. 77-86.

Pravyla vyznachennia pidvyshchennia zovnishnoi reiky i vstanovlennia dopustymykh shvydkostei v kryvykh diliankakh kolii. TsP 02336 [The rules for determining the elevation of the outer rail and the establishment of permissible velocities in the curved track. TsP 02336]. Kyiv, Ukrzaliznytsia Publ., 2013. 44 p.

Vershinskiy S.V., Lazaryan V.A., Lvov A.A., Konashenko S.I., Korotenko M.L. Prodolnaya i poperechnaya dinamika 2-osnykh vagonov v tyazhelovesnykh poyezdakh i pri povyshennykh skorostyakh [Longitudinal and transverse dynamics of 2-axle cars in heavy trains and high speeds].Moscow, 1953. 351 p. No. GR И – 05 – 54 р. 1. Tag No. 1.

Vershinskiy S.V.,Lazaryan V.A., Lvov A.A., Blokhin Ye.P. Prodolnaya i poperechnaya dinamika 2-osnykh avtostsepnykh vagonov v tyazhelovesnykh poezdakh i pri povyshennykh skorostyakh [Longitudinal and transverse dynamics of a 2-axis automatic coupler wagons in heavy and high speeds trains].Moscow, 1954. 312 p. No. GR И – 05 – 54 р. 2. Tag No. 2.

Targ S.M. Kratkiy kurs teoreticheskoy mekhaniki [A short course of theoretical mechanics].Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1986. 416 p.

Shadur L.A. Vagony. Konstruktsiya, teoriya i raschet [Cars. Design, theory and calculation].Moscow, Transport Publ., 1980. 440 p.

Anyakwo A., Pislaru C., Ball A. A New Method for Modelling and Simulation of the Dynamic Behaviour of the Wheel-rail contact. International Journal of Automation and Computing, 2012, issue 9 (3), pp. 237-247. doi: 10.1007/s11633-012-0640-6.

Kurhan D.M. Features of perception of loading elements of the railway track at high speeds of the movement. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin ofDnipropetrovskNationalUniversityof Railway Transport, 2015. no. 2 (56), pp. 136-145. doi: 10.15802/stp2015/42172.

Marquis B., Greif R. Application of Nadal limit in the prediction of wheel climb derailment (JRC2011-56064). Proc. of the ASME/ASCE/IEEE. 2011 Joint Rail Conference. (16-18 March 2011).Pueblo,Colorado,USA, 2011, pp. 1-8. doi: 10.1115/jrc2011-56064.


GOST Style Citations


 1. Вериго, М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. – Москва : Транспорт, 1986. – 560 с.
 2. Вершинский, С. В. Динамика вагонов / С. В. Вершинский, В. И. Данилов, И. И. Челноков. – Москва : Транспорт, 1972. – 208 с.
 3. Вершинский, С. В. Динамика вагонов / С. В. Вершинский, В. И. Данилов, И. И. Челноков. – Москва : Транспорт, 1978. – 352 с.
 4. Вершинский, С. В. Динамика вагонов / С. В. Вершинский, В. И. Данилов, И. И. Челноков. – Москва : Транспорт, 1991. – 360 с.
 5. Грузовые вагоны колеи1520 ммжелезных дорог СССР : альбом. – Москва : Транспорт, 1982. – 111 с.
 6. Грузовые вагоны колеи1520 ммжелезных дорог СССР : альбом-справочник / М-во путей сообщ. СССР. Гл. упр. вагон. хоз-ва. – Москва : Транспорт, 1989. – 175 с.
 7. Динамика, прочность и устойчивость вагонов в тяжеловесных и скоростных поездах // Сб. тр. ВНИИЖТа. – Москва : Транспорт, 1970. – Вып. 425. – 208 с.
 8. Лазарян, В. А. Динамика вагонов / В. А. Лазарян. – Москва : Транспорт, 1964. – 256 с.
 9. Лазарян, В. А. Динамика транспортных средств / В. А. Лазарян. – Київ : Наук. думка, 1985. – 528 с.
 10. Мямлин, С. В. Прогресс транспорта – залог развития национальной экономики / С. В. Мям-лин // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. – 2013. – № 1 (43). – С. 7–12. doi: 10.15802/stp2013/9786.
 11. Некоторые аспекты определения устойчивости вагонов от выжимания их продольными силами в поездах / А. С. Акулов, К. И. Железнов, А. Н. Заболотный [и др.] // Проблеми та перспективи розвитку залізн. трансп. : тези 74 Міжнар. наук.-практ. конф. (15.05-16.05.2014) / Мин-во инфраструктуры Украины, Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2014. – С. 100–101.
 12. Нормы для расчетов на прочность и проектирования механической части новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС колеи1520 мм(несамоходных). – Москва : МПС : ВНИИЖТ, 1972. – 304 с.
 13. Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи1520 мм(несамоходных). – Москва : ВНИИВ : ВНИИЖТ, 1983. – 260 с.
 14. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи1520 мм(несамоходных) (с изм. и доп. № 1 (с 01.02.2000 г.) и № 2 (с 01.03.2002 г.)). – Москва : ГосНИИВ : ВНИИЖТ, 1996. – 352 с.
 15. Определение допускаемых скоростей движения грузовых вагонов по ж.-д. путям колеи1520 мм/ В. Д. Данович, В. В. Рыбкин, С. В. Мямлин [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 2. – С. 77–86.
 16. Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії : ЦП 02336. – Київ : Укрзалізниця, 2013. – 44 с.
 17. Продольная и поперечная динамика 2-осных вагонов в тяжеловесных поездах и при повышенных скоростях : отчет о НИР / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ж.-д. трансп. ; рук. Вершинский С. В. ; исполн. : Лазарян В. А., Львов А. А., Конашенко С. И., Коротенко М. Л. – Москва, 1953. – 351 с. – № ГР И – 05 – 54 р. 1. – Инв. № 1.
 18. Продольная и поперечная динамика 2-осных автосцепных вагонов в тяжеловесных поездах и при повышенных скоростях : отчет о НИР / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ж.-д. трансп. ; рук. Вершинский С. В. ; исполн. : Лазарян В. А., Львов А. А., Блохин Е. П. – Москва, 1954. – 312 с. – № ГР И – 05 – 54 р. 2. – Инв. № 2.
 19. Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики : учеб. для вузов / С. М. Тарг. – Москва : Высш. шк., 1986. – 416 с.
 20. Шадур, Л. А. Вагоны. Конструкция, теория и расчет / под. ред. Л. А. Шадура. – Москва : Транспорт, 1980. – 440 с.
 21. Anyakwo, A. A New Method for Modelling and Simulation of the Dynamic Behaviour of the Wheel-rail contact / A. Anyakwo, C. Pislaru, A. Ball // Intern. J. of Automation and Computing. – 2012. – Iss. 9 (3). – P. 237–247. doi: 10.1007/s11633-012-0640-6.
 22. Kurhan, D. M. Features of perception of loading elements of the railway track at high speeds of the movement / D. M. Kurhan // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. – 2015. – № 2 (56). – С. 136–145. doi: 10.15802/stp2015/42172.
 23. Marquis, B. Application of Nadal limit in the prediction of wheel climb derailment (JRC2011-56064) / B. Marquis, R. Greif // Proc. of the ASME/ASCE/IEEE. 2011 Joint Rail Conf. (16.03–18.03.2011). – Pueblo, Colorado, USA, 2011. – P. 1–8. doi: 10.1115/jrc2011-56064.


 

Cited-by:

1. DETERMINATION OF THE ISSUE CONCERNING THE LIFT RESISTANCE FACTOR OF LIGHTWEIGHT CAR
A. O. Shvets, К. I. Zhelieznov, А. S. Аkulov, О. M. Zabolotnyi, Ye. V. Chabaniuk
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 6(60)  First page: 134  Year: 2015  
doi: 10.15802/stp2015/57098

2. DETERMINATION THE PERMISSIBLE FORCES IN ASSESSING THE LIFT RESISTANT FACTOR OF FREIGHT CARS IN TRAINS
A. O. Shvets, K. I. Zhelieznov, A. S. Akulov, O. M. Zabolotnyi, E. V. Chabaniuk
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 1(61)  First page: 180  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/61045Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)