DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/49321

METHODICAL APPROACH TO DEFINING INFRASTRUCTURE COMPONENT OF THE COSTS FOR THE PARTICULAR PASSENGER TRAIN TRAFFIC

Yu. S. Barash, Kh. V. Kravchenko, M. F. Zianchuk

Abstract


Purpose. In the scientific paper a methodical approach concerning determining the infrastructure component of the costs for traffic of the particular passenger train should be developed. It takes into account the individual characteristics of the particular train traffic. Methodology. To achieve the research purposes was used a method which is based on apportionment of expenses for the traffic of a particular passenger train taking into account the factors affecting the magnitude of costs. This methodology allows allocating properly infrastructure costs for a particular train and, consequently, to determine the accurate profitability of each train. Findings. All expenditures relating to passenger traffic of a long distance were allocated from first cost of passenger and freight traffic. These costs are divided into four components. Three groups of expenses were allocated in infrastructure component, which are calculated according to the certain principle taking into account the individual characteristics of the particular train traffic. Originality. The allocation method of all passenger transportation costs of all Ukrzaliznytsia departments for a particular passenger train was improved. It is based on principles of general indicators formation of each department costs, which correspond to the main influential factors of operating trains. The methodical approach to determining the cost of infrastructure component is improved, which takes into account the effect of the speed and weight of a passenger train on the wear of the railway track superstructure and contact network. All this allows allocating to reasonably the costs of particular passenger train traffic and to determine its profitability. Practical value. Implementing these methods allows calculating the real, economically justified costs of a particular train that will correctly determine the profitability of a particular passenger train and on this basis it allows to make management decisions on amendments to the existing schedule. Also, the cost of using the infrastructure for a particular train and its profitability can be determined with the help of PC due to this method.


Keywords


infrastructure; costs; speed; weight of the train; the profitability of a passenger train

Full Text:

PDF

References


Barash Yu.S., Skalozub V.V. Metodyka skladannia optymalnoho planu formuvannia pasazhyrskykh poizdiv [The methodology of optimal plan of passenger trains formation]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu: «Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky» [Proc. of Dnipropetrovsk National University: «Economics: questions of theory and practice»], 2005, issue 205, vol. 4, pp. 1186-1198.

Blyzniuk T.M. Analiz metodiv vyznachennia platy za korystuvannia obiektamy infrastruktury zaliznychnoho transportu [The analysis of methods for determining the fees for the use of railway infrastructure]. Problemy ekonomiky transportu – Problems of Transport Economics, 2014, issue 5, pp. 41-46.

Bozhok N.O. Metodychnyi pidkhid shchodo vyznachennia pryvablyvosti pasazhyrskykh perevezen zaliznychnoho transportu [Methodical approach to determination of passenger transportation attractiveness on railway transport]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2014, no. 2 (50), pp. 31-40. doi: 10.15802/stp2014/23742.

Kalkuliatsiia sobivartosti vantazhnykh ta pasazhyrskykh perevezen. Tablytsia 1 [Cost accounting of freight and passenger traffic. Table 1]. Kyiv, Ukrzaliznytsia Publ., 2011. 112 p.

Kolesnykova N.M. Teoriia adaptyvno-harmonizatsiinoho mekhanizmu tsinoutvorennia na zaliznychnomu transporti [Theory of adaptive and harmonization pricing mechanism at railway transport]. Kyiv, KUETT Publ., 2007. 349 p.

Korzhenevych I.P., KurhanM.B., Barash Yu.S. Vplyv pidvyshchennia shvydkosti rukhu poizdiv na vytraty, poviazani iz znosom koliinoi infrastruktury [The impact of the increased speed of trains on the losses assisiated with the wear gauge infrastructure]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue, 21, pp. 285-292.

Kravchenko Kh.V., Barash Yu.S. Naukovi pryntsypy vyznachennia efektyvnosti kursuvannia okremoho pasazhyrskoho poizda [Scientific principles of determination of efficiency of running a separate passenger train ]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 40, pp. 267-269.

Kravchenko Kh. V. Sutnist ekonomichnoi katehorii efektyvnosti ta vyznachennia yii na transporti [The notion of efficirncy as economic category and its essessment in transport]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana: «Problemy ekonomiky transportu» [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan: «Problems of Transport Economics»], 2014, issue 8, pp. 48-56.

Nomenklatura vytrat z osnovnykh vydiv ekonomichnoi diialnosti zaliznychnoho transportu ukrainy. 417-TS [Nomenclature of costs of the main economic activities of Railway Transport of Ukraineю No. 417-TS]. Kyiv, Ukrzaliznytsia Publ., 2008. 414 p.

Piatyhorets H.S., Bulhakova Yu.V. Provedennia restrukturyzatsii zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh svitovoi finansovoi kryzy [The restruction of Ukrainian railway transport in the condition of world financial crisis]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 27, pp. 239-242.

Skalozub V.V., Vyshniakova I.M., Drebot Kh.V., Nechai H.V., Klymenko I.V. Rozrobka prohramnoho zabezpechennia iz vyznachennia efektyvnosti kursuvannia pasazhyrskykh poizdiv [Development of software about determination the effectiveness of the passenger trains running]. – Dnipropetrovsk, 2012. 81 p. No. 97/2012-TsTekh-248/2012-TsIU.

Barash Yu.S., Piatyhorets A.S., Matusevych O.O., Zadoia V.O., Meliantsova Yu.P., Lomtieva I.M., Pinchuk O.P., Drebot Kh.V., Charkina T.Yu., Haiduk N.O. Rozrobka poriadku vyznachennia efektyvnosti kursuvannia pasazhyrskykh poizdiv [Development procedures for determining the efficiency of running of passenger trains]. Dnipropetrovsk, 2012. 175 p. No. SR 0111U007615. № 62/11– TsTekh –117/2011– TsIU.

Samsonkin V.M., Gudkov A.M. Puti povysheniya effektivnosti passazhirskikh perevozok na zheleznodorozhnom transporte [Ways to improve the efficiency of passenger rail transportation]. Zbirnyk naukovykh prats Kyivskoho universytetu ekonomiky i tekhnolohii transportu «Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury» [Proc. of Kyiv University of Economics and Transport Techologies «Problems of increasing the efficiency of infrastructure»]. Kyїv, 2003, issue 4, pp. 135-142.

Skalozub V.V., Barash Yu.S., Vyshniakova I. M. Udoskonalennia metodu optymizatsii planu formuvannia pasazhyrskykh poizdiv z urakhuvanniam obsiahiv investytsii [Optimization method improvement of the forming plan of passenger trains in view of the investments]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2006, issue 12, pp. 249-255.

Charkina T.Yu. Udoskonalennia klasyfikatsii pasazhyrskykh poizdiv v Ukraini [Improving classification of passenger trains in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana: «Problemy ekonomiky transportu» [Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan: «Problems of Transport Economics»], 2014, issue 7, pp. 74-80.

Chornyi V.V., Kolesnykova N.M., Bakaieva I.H. Formuvannia dokhodiv vid zaliznychnykh perevezen v umovakh vertykalno-intehrovanoi systemy upravlinnia [Formation of income generation from railway transportation in terms of vertical and integrated management system]. Zbirnyk naukovykh prats Kyivskoho derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transport «Ekonomika i upravlinnia» [Proc. of Kyiv State Economic and Technilogical University of Transport], 2012, issue 9, pp. 54-57.

Blyzniuk T.M. Methodological approaches to defining railways infrastructure charges. Problemy ekonomiky transportuProblems of Transport Economics, 2014, issue 6, pp. 100-106.

Chorniy V.V. Conceptual framework of Ukrainian railways competitive growth at the freight market. Nauka і studia, 2012, no. 15 (60), pp. 89-92.

Holgersson A., Forsberg R., Saveman B.I. Inre säkerheten i tåg eftersatt (Internal safety in trains neglected) Läkartidningen, 2012, no. 109 (1–2), pp. 24-26.

Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, Förslag till (Proposal for a National Plan for the Transport System 2010-2021) / National Road Administration, National Rail Administration, Swedish Maritime Administration. Norrkoping, 2009. 200 p.


GOST Style Citations


 1. Бараш, Ю. С. Методика складання оптимального плану формування пасажирських поїздів / Ю. С. Бараш, В. В. Скалозуб // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 205. – Т. 4. – С. 186–198.
 2. Близнюк, Т. М. Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфраструктури залізничного транспорту / Т. М. Близнюк // Проблеми економіки трансп. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 41–46.
 3. Божок, Н. О. Методичний підхід щодо визначення привабливості пасажирських перевезень залізничного транспорту / Н. О. Божок // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2014. – № 2 (50). – С. 31–40. doi: 10.15802/stp2014/23742.
 4. Калькуляція собівартості вантажних та пасажирських перевезень. Таблиця 1. – Київ : Укрзалізниця, 2011. – 112 с.
 5. Колесникова, Н. М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті : монографія / Н. М. Колесникова. − Київ : КУЕТТ, 2007. − 349 с.
 6. Корженевич, І. П. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов'язані із зносом колійної інфраструктури / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Ю. С. Бараш // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. –Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 21. – С. 285–292.
 7. Кравченко, Х. В. Наукові принципи визначення ефективності курсування окремого пасажирського поїзда / Х. В. Кравченко, Ю. С. Бараш // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 267–269.
 8. Кравченко, Х. В. Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті / Х. В. Кравченко // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 8. – С. 48–56.
 9. Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України : затв. наказом Укрзалізниці від 21.08.2007 р. № 417-Ц. – Київ : Укрзалізниця, 2008. – 414 с
 10. П’ятигорець, Г. С. Проведення реструктури-зації залізничного транспорту України в умовах світової фінансової кризи / Ю. В. Булгакова, Г. С. П’ятигорець // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 27. – С. 239–242.
 11. Розробка програмного забезпечення із визначення ефективності курсування пасажирських поїздів : звіт з НДР (закл.) / ДНУЗТ ; кер. Скалозуб В. В. ; викон. Скалозуб В. В., Вишнякова І. М., Дребот Х. В., Нечай Г. В., Клименко І. В. – Дніпропетровськ, 2012. – 81 с. – № 97/2012-ЦТех-248/2012-ЦЮ.
 12. Розробка порядку визначення ефективності курсування пасажирських поїздів : звіт з НДР / ДНУЗТ ; кер. Бараш Ю. С. ; викон. Бараш Ю. С., П'ятигорець А. С., Матусевич О. О., Задоя В. О., Мельянцова Ю. П., Ломтєва І. М. Пінчук О. П., Дребот Х. В., Чаркіна Т. Ю., Гайдук Н. О. – Дніпропетровськ, 2012. – 175 с. – № ДР 0111U007615. – № 62/11–ЦТех–117/2011–ЦЮ.
 13. Самсонкин, В. М. Пути повышения эффективности пассажирских перевозок на желез-нодорожном транспорте / В. М. Самсонкин, А. М. Гудков // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. / Київ. ун-т екон. і техн. трансп. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 135–142.
 14. Скалозуб, В. В. Удосконалення методу оптимізації плану формування пасажирських поїздів з урахуванням обсягів інвестицій // В. В. Скалозуб, Ю. С. Бараш, І. М. Вишнякова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 12. – С. 249–255.
 15. Чаркіна, Т. Ю. Удосконалення класифікації пасажирських поїздів в Україні / Т. Ю. Чаркіна // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 7. – С. 74–80.
 16. Чорний, В. В. Формування доходів від залізничних перевезень в умовах вертикально-інтегрованої системи управління / Н. М. Колесникова, І. Г. Бакаєва, В. В. Чорний // Економіка і управління : зб. наук. пр. / Держ. екон.-технолог. ун-т трансп. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 54–57.
 17. Blyzniuk, T. M. Methodological approaches to defining railways infrastructure charges / T. M. Blyzniuk // Проблеми економіки трансп. – 2014. – Вип. 6. – С. 100–106.
 18. Chorniy, V. V. Conceptual framework of Ukrainian railways competitive growth at the freight market / V. V. Chorniy // Nauka і studia. – 2012. – № 15 (60). – С. 89–92.
 19. Holgersson, A. Inre säkerheten i tåg eftersatt (Internal safety in trains neglected) / A. Holgersson, R. Forsberg, B. I. Saveman // Läkartidningen. – 2012. – № 109 (1–2). – P. 24–26.
 20. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, Förslag till (Proposal for a National Plan for the Transport System 2010-2021) / National Road Administration, National Rail Administration, Swedish Maritime Administration. – Norrkoping, 2009. – 200 p.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)