DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/57003

COMPLEX SIMULATION MODEL OF TRAIN BREAKING-UP PROCESS AT THE HUMPS

E. B. Demchenko

Abstract


Purpose. One of the priorities of station sorting complex functioning improvement is the breaking-up process energy consumptions reduction, namely: fuel consumption for train pushing and electric energy consumption for cut braking. In this regard, an effective solution of the problem of energy consumption reduction at breaking-up subsystem requires a comprehensive handling of train pushing and cut rolling down processes. At the same time, the analysis showed that the current task of pushing process improvement and cut rolling down effectiveness increase are solved separately. To solve this problem it is necessary to develop the complex simulation model of train breaking up process at humps. Methodology. Pushing process simulation was done based on adapted under the shunting conditions traction calculations. In addition, the features of shunting locomotives work at the humps were taken into account. In order to realize the current pushing mode the special algorithm of hump locomotive controlling, which along with the safety shunting operation requirements takes into account behavioral factors associated with engineer control actions was applied. This algorithm provides train smooth acceleration and further movement with speed, which is close to the set speed. Hump locomotive fuel consumptions were determined based on the amount of mechanical work performed by locomotive traction. Findings. The simulation model of train pushing process was developed and combined with existing cut rolling down model. Cut initial velocity is determined during simulation process. The obtained initial velocity is used for further cut rolling process modeling. In addition, the modeling resulted in sufficiently accurate determination of the fuel rates consumed for train breaking-up. Originality. The simulation model of train breaking-up process at the humps, which in contrast to the existing models allows reproducing complexly all the elements of this process in detail and evaluate accurately its quality, was improved by the author. Practical value. The developed model can help to determine a rational processing mode of sorting complex. For this purpose, it is appropriate to include the model into the decision support system of dispatching station staff.


Keywords


train pushing and breaking-up process; hump; hump locomotive; fuel consumption

References


Bobrovskiy V.I. Differentsialnyye uravneniya dvizheniya ottsepa i metody ikh resheniya [Differential equations of cut motion and their solutions]. Informatsionno-upravlyayushchiye sistemy na zheleznodorozhnom transporte – Information Management Systems on Railway Transport, 1996, no. 6, pp. 34-39.

Bobrovskiy V.I. Imitatsionnaya model razvyazki liniy v zheleznodorozhnom uzle [Simulation model of lines interchange in a railway junction]. Kontseptsiya pidvishchennya efektivnosti vantazhnikh perevezen na zaliznichnomu transporti: Mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats [The concept of increase of efficiency of freight transport at the railway transport: Interuniversity Proc.]. Kharkiv, KharDAZT Publ., 1999, issue 38, pp. 35-42.

Bobrovskiy V.I., Demchenko Е.B. Modeliuvannia protsesu nasuvu ta rozpusku sostaviv na sortuvalnii hirtsi [The simulation of pushing and breaking-up process at the hump yard]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen: zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsirnalnoho universytetu zaliznychnoho transport imeni akademika V. Lazariana [Transport systems and transport technologies. Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2012, issue 4, pp. 13-19.

Bobrovskiy V.I. Dorosh A.S. Optimizatsiya rezhimov tormozheniya ottsepov raschetnoy gruppy sostava [The optimization of retarding regimes within the particular group of cuts]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2013, no. 1 (43), pp. 103-112.

Bobrovskiy V.I. Predstavleniye prodolnogo profilya sortirovochnykh gorok v ASU rasformirovaniyem sostavov [Presentation of the longitudinal profile of sorting yards in automated control system of train breaking-up]. Informatsionno-upravlyayushchiye sistemy na zheleznodorozhnom transporte – Information Management Systems on Railway Transport, 1996, no. 1/2, pp. 19-25.

Bobrovskiy V.I., Demchenko E.B. Sovershenstvovaniye imitatsionnoy modeli protsessa nadviga i rospuska sostavov na sortirovochnykh gorkakh [Improving the simulation model of the pushing and braking-up process on humps]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen: zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsirnalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Transport systems and transport technologies. Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2012, issue 3, pp. 5-9.

Grebenyuk P.T., Dodranov A.N., Skvortsova A.I. Tyagovyye raschety [Traction calculations] Moskow, Transport Publ, 1987, 272 p.

Demchenko Е.B. Otsenka raskhoda topliva manevrovymi teplovozami pri rasformirovanii sostavov na sortirovochnykh gorkakh [The evaluation of shunting engines fuel consumption during the humping process]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen: zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsirnalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Transport systems and transport technologies. Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2013, issue 6, pp. 39-46.

Kozachenko D.M., Berezovyi M.I., Taranets O.I. Modeliuvannia roboty sortuvalnoi hirky v umovakh nevyznachenosti parametriv vidchepiv ta kharakterystyk navkolyshnoho seredovyshcha [Simulation of work under hump uncertain parameters unhooked and environmental conditions]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsirnalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2007, issue 16, pp. 73-76.

Korzhenevich I.P. Otsenka raskhoda topliva ili elektroenergii cherez mekhanicheskuyu rabotu lokomotiva [Evaluation of fuel or electricity consumptions based on locomotive mechanical work]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsirnalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 29, pp. 88-90.

Metodicheskiye ukazaniya po sravneniyu variantov proyektnykh resheniy zheleznodorozhnykh liniy, uzlov i stantsiy [Guidelines for comparing the variants of design decisions of railway lines, junctions and stations]. Moskow, VPTITRANSSTROY Publ., 1988, 468 p.

Nazarov L.S., Nazarov S.L. Povysheniye effektivnosti manevrovoy raboty [Effectiveness increasу of the shunting operations]. Zheleznodorozhnyy transport – Railway Transport, 2001, no 8, pp. 56-57.

Oghar O.M. Naukovyi pidkhid do vyznachennia ratsionalnykh konstruktyvno-tekhnolohichnykh parametriv sortuvalnykh hirok [Scientific approach to the definition of rational constructive and technological parameters of humps]. Zbirnyk naukovyh prats Donetskoho instytu zaliznychnoho transportu [Proc. of Donetsk institute of railway transport], 2009, no. 18, pp. 9-16.

Bobrovskiy V.I., Kozachenko D.N., Bozhko N.P., Rogov N.V., Berezovyy N.I., Kudryashov A.V. Optimizatsiya rezhimov tormozheniya ottsepov na sortirovochnykh gorkakh [Optimization of cut braking modes at the sorting yards]. Dnipropetrovsk, Makovetskiy Publ., 2010. 260 p.

Pravila i normy proyektirovaniya sortirovochnykh ustroystv na zheleznykh dorogakh Soyuza SSR. VSN 207-89 [State standart VSN 207-89. Rules and regulations of the design of sorting devices on the railways of the USSR]. Moskow, Transport Publ, 1992, 104 p.

Pravila tyagovykh raschetov dlya poyezdnoy raboty [Rules of traction calculations for train operation]. Moskow, Transport Publ, 1985. 287 p.

Ovchinnikov V.M., Pozhidayev S.A., Shvets N.G., Skrezhendevskiy V.V. Sokrashcheniye raskhoda dizelnogo topliva na manevrakh [Reduce cost of diesel fuel on maneuvers]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen: zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsirnalnoho universytetu zaliznychnoho transport imeni akademika V. Lazariana [Transport systems and transport technologies. Proc. of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2011, issue 1, pp. 62-70.

Corder G.W. Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, New York, John Wiley & Sons Inc. Publ., 2009, 264 р. doi: 10.1002/9781118165881.

Dorosh A.S. Determination of braking optimal mode of controlled cut of design group. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2015, no. 3 (57), pp. 36-44. doi: 10.15802/stp2015/46044.

Kerby D.S. The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. Innovative Teaching, 2014, no 3, pp. 1-9.

Shengjun F. Research on Application of Braking Retarder Speed Control System. Retarders & Speed Control Technology, 2012, issue 4, pp. 11-16.

Tian-ming M. The Research of Hump Retarder Assistant Speed Control System. Retarders & Speed Control Technology. 2011, issue 1, pp. 1-7.


GOST Style Citations


1. Бобровский, В. И. Дифференциальные уравнения движения отцепа и методы их решения / В. И. Бобровский // Информ.-управл. системы на ж.-д. трансп. – 1996. – № 6. – С. 34–39.

2. Бобровский, В. И. Имитационная модель развязки линий в железнодорожном узле / В. И. Бобровский // Концепцiя пiдвищення ефективностi вантажних перевезень на залізн. трансп. : міжвуз. зб. наук. пр. – Харків : ХарДАЗТ, 1999. – Вип. 38. – С. 35–42.

3. Бобровський, В. І. Моделювання процесу насуву та розпуску составів на сортувальній гірці / В. І. Бобровський, Є. Б. Демченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 13–19.

4. Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава / В. И. Бобровский, А. С. Дорош // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. – 2013. – № 1 (43). – С. 103–112. doi: 10.15802/stp2013/9582.

5. Бобровский, В. И. Представление продольного профиля сортировочных горок в АСУ расформированием составов / В. И. Бобровский // Информ.-управл. системы на ж.-д. трансп. – 1996. – № 1/2. – С. 19–25.

6. Бобровский, В. И. Совершенствование имитационной модели процесса надвига и роспуска составов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, Е. Б. Демченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 5–9.

7. Гребенюк, П. Т. Тяговые расчеты : справочник / П. Т. Гребенюк, А. Н. Додrанов, А. И. Скворцова. – Москва : Транспорт, 1987. – 272 с.

8. Демченко, Е. Б. Оценка расхода топлива маневровыми тепловозами при расформировании составов на сортировочных горках / Е. Б. Демченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 39–46.

9. Козаченко, Д. М. Моделювання роботи сортувальної гірки в умовах невизначеності параметрів вiдчепiв та характеристик навколишнього середовища / Д. М. Козаченко, М. I. Березовий, О. I. Таранець // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 16. – С. 73−76.

10. Корженевич, И. П. Оценка расхода топлива или электроэнергии через механическую работу локомотива / И. П. Корженевич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 88–90.

11. Методические указания по сравнению вариантов проектных решений железнодорожных линий, узлов и станций. – Москва : ВПТИТ-РАНССТРОЙ, 1988. – 468 с.

12. Назаров, Л. С. Повышение эффективности маневровой работы / Л. С. Назаров, С. Л. Назаров // Ж.-д. трансп. – 2001. – № 8. – С. 56–57.

13. Огар, О. М. Науковий підхід до визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок / О. М. Огар // Зб. наук. пр. ДонІЗТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 18. – С. 9–16.

14. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко [и др.]. – Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 260 с.

15. Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР : ВСН 207-89. – Москва : Транспорт, 1992. – 104 с.

16. Правила тяговых расчетов для поездной работы. – Москва : Транспорт, 1985. – 287 с.

17. Сокращение расхода дизельного топлива на маневрах / В. М. Овчинников, С. А. Пожидаев, Н. Г. Швец, В. В. Скрежендевский // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 62–70.

18. Corder, G. W. Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach / G. W Corder, D. I Foreman. – New York : John Wiley & Sons Inc., 2009. – 264 р. doi: 10.1002/9781118165881.

19. Dorosh, A. S. Determination of braking optimal mode of controlled cut of design group / A. S. Dorosh // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. – 2015. – № 3 (57). – P. 36–44. doi: 10.15802/stp2015/46044.

20. Kerby, D. S. The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation / D. S. Kerby // Innovative Teaching. – 2014. – № 3. – P. 1–9.

21. Shengjun, F. Research on Application of Braking Retarder Speed Control System / F. Shengjun // Retarders & Speed Control Technology. – 2012. – Iss. 4. – P. 11–16.

22. Tian-ming, M. The Research of Hump Retarder Assistant Speed Control System / M. Tian-ming, Z. Lianxiang // Retarders & Speed Control Technology. – 2011. – Iss. 1. – P. 1–7.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)