DOI: https://doi.org/10.15802/stp2015/57105

PUBLICATION OF SCIENTIFIC PERIODICALS AT UNIVERSITIES:NEW CHALLENGES, PARTICIPANTS, TECHNOLOGY

T. О. Kolesnykova, I. A. Kliushnyk

Abstract


Purpose. Publication of scientific periodicals in the Universities is very important and necessary element in the infrastructure of scientific communication. The aim of the article is: 1) providing a new model of publication system of the University scientific periodicals (on the example of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan – DNURT); 2) studying the peculiarities of the «Library publishing» model (Library Publishing) and library as a new participant in the publication of world scientific periodicals of the University; 3) description of the developed software automation typesetting of scientific articles and their integration into international databases of scientific and technical information. Methodology. The scientists investigated: 1) the system of publication of scientific periodicals at DNURT; 2) integration system of electronic versions of periodicals and individual articles of scientists from DNURT into the world scientific databases; 3) publishing activity of the scientific and technical library of the University. Findings. The authors proved the need for the fast updates in each higher education institution of Ukrainian management system of scientific periodicals and the creation of the periodicals development concept. The conditions for the occurrence of positive changes in the publishing process in Universities were determined and named as a new participant in these processes – University library. The list of new tasks inherent in the scientific periodicals of the Universities was presented. The software product «Digital designer» was created as a new applied information technology solution to extend the functionality of the basic system information of the publication according to its editorial policy. Originality. The scientists studied the transformation process of the organizational structure of scientific periodicals publishing in the Universities of Ukraine and the world. It is proved that in today's conditions for the University publishers of scientific periodicals transition to a new model of publication system of the University scientific periodicals is the most rational, a feature of which is the rejection of purely printing and the introduction of hybrid model of publication. This model assumes that traditional print products is complemented with a form of «Epub ahead of print» (e-publication before printing) using the journal's website as an operational channel for the dissemination of publications. Practical value. The Universities transition to the new model system for the publication of scientific periodicals, modern concept formation of the scientific journal, creation of relevant software tools (e.g. automation of typesetting the scientific articles and the integration of publications in the database of scientific and technical information) will allow improving the quality of journals and their competitiveness at the international level.


Keywords


scientific periodicals; publication of scientific journals; University; University Library; new editorial policy; quality of the scientific journal; publishing model; «Epub ahead of print» form; «Digital designer» program

References


Dubas T.P. Rozvytok vydavnychoi diialnosti naukovoi biblioteky v systemi sotsialnykh komunikatsii [Publishing development of scientific library in the social communication system]. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni problemy diialnosti bibliotek v umovakh informatsiinoho suspilstva (10.09-11.09.2015)» [Proc. of Int. Sci. and Practical Conf. «Modern problems of libraries in the information society»]. Lviv. Available at: http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/konf_lviv/Dubas.pdf (Accessed 23 November 2015).

Yelizarov A.M., Zuyev D.S., Lipachev Ye.K. Infrastruktura elektronnogo nauchnogo zhurnala i oblachnyye servisy podderzhki zhiznennogo tsikla elektronnykh publikatsiy [E-infrastructure of scientific journal, and cloud services of life cycle support of electronic publications]. Elektronnye biblioteki: perspektivnye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektsii (13.10-16.10.2014) : trudy 16-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii [Digital libraries: advanced methods and technologies, digital collections : Proc. of 16-th all-Russian Scientific Conf. ]. Dubna, 2014, pp. 283-286.

Kapelev V.V. Programmnyye sredstva obrabotki informatsii. Ch. 1. Programmy obrabotki tekstovoy informatsii [Software tools for information processing. Part 1. Programs for processing text information]. Moscow, MGUP Publ., 2000. 320 p.

Kliushnyk I.A. Tsyfrovi vydavnychi servisy universytetskoi biblioteky: prohramne zabezpechennia «Elektronnyi verstalnyk» [Digital publishing services of the University library: «E-coder» software]. Suchasni problemy diialnosti bibliotek v umovakh informatsiinoho suspilstva : materialy mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii (10.09.–11.09.2015) [Modern problems of libraries activity in the information society : materials of intern. sci.-pract. conf. (10.09.–11.09.2015)]. Lviv, 2015. Available at: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4301/4/Kliushnyk.pdf (Accessed 23 November 2015).

Kolesnykova T.O. Integratsiya ukrainskoy otraslevoy nauchnoy periodiki v mirovoye nauchnoinformatsionnoe prostranstvo: problemy i resheniya [Integration of ukrainian industry scientific periodicals into world scientific information space: problems and solutions]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2013, no. 6 (48), pp. 7-22. doi: 10.15802/stp2013/19835

Kolesnykova T.O. Kommunikatsionnye modeli deyatelnosti bibliotek vysshey shkoly [Communication model of activity of libraries of the higher school]. Bibliotekovedeniye – Library and Information Science, 2014, no. 1, pp. 114-122.

Kolesnikova T.A., Myrhorodska A.I. Naukovo-vydavnycha model «Library Rublishing» v universytetskykh bibliotekakh Ukrainy ta svitu [The scientific and publishing model «Рublishing Library» in University libraries of Ukraine and the world]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber], 2015, no. 3, pp. 24-28.

Kolesnykova T.O., Matveyeva O.V. Otsenka rezultativnosti nauchnykh issledovaniy: bibliometriya [Performance assesment of the research: bibliometrics]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2015, no. 4 (58), pp. 7-22. doi: 10.15802/stp2015/49190

Pelikan Ya., Moroz D. Poshyrennia znan cherez vydavnychu diialnist [Dissemination of knowledge through publishing]. Dukh i litera – Spirit and Letter, 2008, no. 19, pp. 158-171.

Popova T.S., Bizyuk A.V. Metodika avtomatizatsii protsessa verstki pechatnogo izdaniya s peremennoy graficheskoy informatsiey [The methodology of automating the process of typesetting the print edition with variable graphical information]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy – East-European Journal of Advanced Technologies, 2011, no. 1/10, pp. 24-25.

Pikh I., Senkivskyi V., Kozak R., Kalynii I. Problemy kompiuteryzatsii redaktsiino-vydavnychykh protsesiv [Problems of computerization of the editorial process]. Kompiuterni tekhnolohii drukarstva : zbirnyk naukovykh prats [Computer technologies of printing : Proc.]. Lviv, 2013, no. 29, pp. 185-193.

Yurhelaitis N.H. Podvyzhnyky universytetskoi knyhy [Ascetics of University book]. Suchasni vydavnytstva vyshchykh navchalnykh zakladiv : materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (23.09–26.09.2014) [Modern publishers of higher education : materials of all-Ukrainian scientific-practical conf. (23.09–26.09.2014)]. Odesa, 2014, pp. 5-7.

Yakubson V.M., Raychuk D.Yu. Nauchnyy zhurnal v universitete: missiya, sostoyaniye i perspektivy [The scientific journal at the University: mission, status and prospects]. Nauchnoye izdatelstvo mezhdunarodnogo urovnya–2015 : sovremennyye tendentsii v mirovoy praktike redaktirovaniya, izdaniya i otsenki nauchnoy publikatsii : 4-ya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Sankt-Peterburg (26.05–29.05.2015) [The scientific publishing house of the international level in 2015 : current trends in world practice of editing, publication and evaluation of scientific publications : 4th Intern. Sci. and Practical Conf. St. Petersburg]. Saint-Petersburg, 2015, pp. 179-187.

Abadal E. Gold or green: the debate on open access policies. Intern. Microbiology, 2013, no. 16 (3), pp. 199-203. doi: 10.2436/20.1501.01.194

Beall J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers. 2015. Available at: https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf (Accessed 23 November 2015).

Hahn K.L. Research Library Publishing Services: New Options for University Publishing. Association of Research Libraries. Washington, DC: SPARC Publ., 2008. 40 p.

Kennison R., Norberg L. Toward a scalable and sustainable approach to open access Publishing and archiving for humanities and social sciences societies: A proposal. Learned Publishing, 2014, vol. 27, issue 3, pp. 223-235. doi:10.1087/20140308

Perry A.M., Borchet C.A., Timothy S.D. Libraries as Journal Publishers. Serials Review, 2011, vol. 37, issue 3, pp. 196-204. doi: 10.1016/j.serrev.2011.06.006

Skinner K., Lippincott S., Sper J., Walters T. Library-as-Publisher: Capacity Building for the Library Publishing Subfield. The Journal of Electronic Publishing, 2014, vol. 17, issue 2. Available at: http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0017.207?view=text;rgn=main (Accessed 23 November 2015). doi: 10.3998/3336451.0017.207

Lippincot S.K. Library Publishing Directory 2014. Library Publishing Coalition. Retrieved 23 October, 2013. Atlanta : Library Publishing Coalition, 2013. 228 р.

Mullins J.L., Rust C.M., Ogburn J.L. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report. Washington, DC, SPARC Publ., 2012. Available at: http://wp.sparc.arl.org/lps. (Accessed: 23.Nov.2015).

Neds-Fox J., Archuleta K.L. Alignment with Editors’ Expectations. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 2014, vol. 2, issue 4, pp. 82-89. doi: 10.7710/2162-3309.1178

Gordon A., Millman D., Steiger L. Researcher-Library Collaborations: Data Repositories as a Service for Researchers. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 2015, vol. 3, issue 2, pp. 2-17. doi: 10.7710/2162-3309.1238

What is library publishing? Library Publishing Coalition website, 2014. Available at:http://librarypublishing.org/about-us. (Accessed 23 November 2015).


GOST Style Citations


1. Дубас, Т. П. Розвиток видавничої діяльності наукової бібліотеки в системі соціальних комунікацій [Электронный ресурс] / Т. П. Дубас // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10.09.–11.09.2015). – Львів, 2015. – Режим доступа: http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/konf_lviv/Dubas.pdf. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015.

2. Елизаров, А. М. Инфраструктура электронного научного журнала и облачные сервисы поддержки жизненного цикла электронных публикаций / А. М. Елизаров, Д. С. Зуев, Е. К. Липачёв // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции : тр. 16-й Всерос. науч. конф. (13.10.–16.10.2014). – Дубна, 2014. – С. 283–286.

3. Капелев, В. В. Программные средства обработки информации. Ч. 1. Программы обработки текстовой информации : учеб. пособие / В. В. Капелев. – Москва : Изд-во МГУП, 2000. – 320 с.

4. Клюшник, І. А. Цифрові видавничі сервіси університетської бібліотеки: програмне забезпечення «Електронний верстальник» [Электронный ресурс] / І. А. Клюшник // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформ. сусп-ва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10.09–11.09.2015). – Львів, 2015. – Режим доступа: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4301/4/Kliushnyk.pdf. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015.

5. Колесникова, Т. А. Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое научно-информационное пространство: проблемы и решения / Т. А. Колесникова // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 6 (48). – С. 7–22. doi: 10.15802/stp2013/19835.

6. Колесникова, Т. А. Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы / Т. А. Колесникова // Библиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 114–122.

7. Колесникова, Т. О. Науково-видавнича модель «Library Рublishing» в університетських бібліотеках України та світу / Т. О. Колесникова, А. І. Миргородська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 24–28.

8. Колесникова, Т. А. Оценка результативности научных исследований: библиометрия / Т. А. Колесникова, Е. В. Матвеева // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2015. – № 4 (58). – С. 7–22. doi: 10.15802/stp2015/49190.

9. Пелікан, Я. Поширення знань через видавничу діяльність / Ярослав Пелікан ; [пер. з англ. Дарини Морозової] // Дух і літера : зб. наук. ст. – Київ, 2008. – № 19. – С. 158–171.

10. Попова, Т. С. Методика автоматизации процесса верстки печатного издания с переменной графической информацией / Т. С. Попова, А. В. Бизюк // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2011. – № 1/10. – С. 24–25.

11. Проблеми комп’ютеризації редакційно-видавничих процесів / І. Піх, В. Сеньківський, Р. Козак, І. Калиній // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. Друкарства. – Львів, 2013. – № 29. – С. 185–193.

12. Юргелайтіс, Н. Г. Подвижники університетської книги (передмова) // Сучасні вид-ва вищ. навч. закладів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (23.09.–26.09.2014) / Одес. нац. ун-т. – Одеса, 2014. – С. 5–7.

13. Якубсон, В. М. Научный журнал в университете: миссия, состояние и перспективы / В. М. Якубсон, Д. Ю. Райчук // Науч. изд. междунар. уровня–2015 : соврем. тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки науч. публ. : 4-я Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург (26.05.–29.05.2015). – Санкт-Петербург, 2015. – С. 179–187.

14. Abadal, E. Gold or green: the debate on open access policies / E Abadal // Intern. Microbiology. – 2013 – № 16 (3). – P. 199–203. doi: 10.2436/20.1501.01.194.

15. Beall, J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers [Электронный ресурс] / J. Beall. – 3rd edition. – 2015. – Режим доступа: https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015.

16. Hahn, K. L. Research Library Publishing Services: New Options for University Publishing / K. L. Hahn ; Association of Research Libraries. – Washington, DC: SPARC, 2008. – 40 с.

17. Kennison, R. Toward a scalable and sustainable approach to open access Publishing and archiving for humanities and social sciences societies: A proposal / Rebecca Kennison, Lisa Norberg // Learned Publishing. – 2014. – Vol. 27. – Iss. 3. – P. 223–235. doi:10.1087/20140308.

18. Libraries as Journal Publishers / A. M. Perry, C. A. Borchert, S. D. Timothy [et al.] // Serials Review. – 2011. – Vol. 37. – Iss. 3. – Р. 196–204. doi: 10.1016/j.serrev.2011.06.006.

19. Library-as-Publisher: Capacity Building for the Library Publishing Subfield [Электронный ресурс] / Katherine Skinner, Sarah Lippincott, Julie Speer, Tyler Walters // The J. of Electronic Publishing. – 2014. – Vol. 17. – Iss. 2. – Режим доступа: http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0017.-207?view=text;rgn=main. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015. doi: 10.3998/3336451.0017.207.

20. Library Publishing Directory 2014 / Edited by Sarah K. Lippincot // Library Publishing Coalition. Retrieved 23 October, 2013. – Atlanta : Library Publishing Coalition, 2013. – 228 р.

21. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report [Электронный ресурс] / J. L. Mullins, C. M. Rust, J. L. Ogburn [et al.]. – Washington, DC : SPARC, 2012. – Режим доступа: http://wp.sparc.arl.org/lps. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015.

22. Neds-Fox, J. Alignment with Editors’ Expectations / J. Neds-Fox, Kristy L. Archuleta // J. of Librarianship and Scholarly Communication. – 2014. – Vol. 2. – Iss. 4. – P. 82–89. doi: 10.7710/2162-3309.1178.

23. Researcher-Library Collaborations: Data Repositories as a Service for Researchers / Andrew Gordon, David Millman, Lisa Steiger [et al.] // J. of Librarianship and Scholarly Communication. – 2015. – Vol. 3. – Iss. 2. – P. 2–17. doi: 10.7710/2162-3309.1238.

24. What is library publishing? [Электронный ресурс] // Library Publishing Coalition website. – 2014. – Режим доступа: http://librarypublishing.org/about-us. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015. 

Cited-by:

1. OBTAINING OF NEW KNOWLEDGE IN CONCERNING «AIR CONDITIONING» AT THE RAILWAY TRANSPORT: SCIENTOMETRIC ASPECT
T. O. Kolesnykova, O. V. Pominova, S. R. Kolesnykov
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 3(63)  First page: 7  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/74708Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)