DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/60976

REPAIR TECHNOLOGY IMPROVEMENT OF SPECIALIZED FREIGHT CARS

V. M. Bubnov, I. Yu. Kebal, M. B. Mankevych

Abstract


Purpose. The volume of cargo transportation demands the introduction of a new generation of cars that would be able to provide all the needs of carriers. But this is impossible without the implementation of renovation repair facilities with the introduction of new technologies and modernization of the repair process. Repair of rolling stock is a key factor that must proceed with the establishment of new cars, as not all of the inventions may be repaired in car-repair depots, most of which are obsolete. The purpose is to analyze the possibility of increasing the efficiency of the repair process by introducing new repair technologies or improving the existing ones. It will improve not only the quality of the repair, but also its rate. Methodology. Works on improving the designs of freight cars are held by many design organizations in almost all industrialized countries. It makes repair organizations (depots and car-repair plants) to upgrade the repair process. Achievements of-this goal is possible by improving the technology renovation and reorganization through the use of flexible flow technologies, which to date are the most effective in the repair of rolling stock. Findings. When performing the analysis it was determined that there are different designs of cars. More of cars are all-purpose and their repair does not cause difficulties for car-repair business. However, the number of specialized cars is also significant, and the technology of their repair should be improved. One of the reasons is that many models, such as tank wagons for the carriage of sulfur, are intended for the carriage of dangerous goods and their failure at the time of motion is not permitted. Originality. Firstly the authors have defined direction at improving technologies of repair specialized cars. Practical value. Actual improvement in the construction of cars is to improve the existing repair facilities. In addition, the repair technology using nowadays when repairing cars is obsolete and requires improvement. Considered organization of the repair process is of practical value and can be used both in-time development of new repair facilities and the modernization of existing ones.


Keywords


repair technology; freight car; tank-wagon; processing

References


Barash Yu.S., Bulgakova Yu.V. Kontseptualnyy podkhod k reformirovaniyu remontnoy bazy dlya gruzovykh vagonov v sovremennykh rynochnykh usloviyakh [The conceptual approach to the reform of repair facilities for freight cars in modern market conditions]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu [Bulletin of National Mining University], 2013, issue 3, pp. 126-133.

Bykov B.V., Pigarev V.Ye. Tekhnologiya remonta vagonov [Cars repair technology]. Moscow, Zheldorizdat Publ., 2001. 559 p.

Gerasimov V.S., Skiba I.F., Kernich B.M. Tekhnologiya vagonostroeniya i remonta vagonov [Technology of car-building and repairing]. Moscow, Transport Publ., 1988. 381 p.

Kebal I.Yu., Myamlin S.V. Proyektirovaniye gruzovykh vagonov novogo pokoleniya [Designing the freight cars of new generation]. Tezisy mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Podvizhnoy sostav xxi veka: innovatsii v gruzovom vagonostroyenii (25.06–28.06.2014)» [Proc. of the Intern. Sci. and Technical Conf. «Rolling Stock of XXI Century: Innovation in the Freight Car-Building»]. Saint-Petersburg, 2014, pp. 3-25.

Morchiladze I.G., Nikodimov A.P., Sokolov M.M. Zheleznodorozhnyye tsisterny [Cistern cars]. Moscow, IBS-Kholding Publ., 2006. 516 p.

Motovilov K.V., Lukashuk V.S., Petrov A.A. Tekhnologiya proizvodstva i remonta vagonov [Technology of cars production and repair]. Moscow, Marshrut Publ., 2003. 382 p.

Myamlin V.V., Bosov A.A., Myamlin S.V. Obosnovaniye algoritma resheniya zadachi vektornoy optimizatsii po dvum pokazatelyam pri vybore gibkoy tekhnologii remonta vagonov [Generalization algorithm of problem solution for vector optimization through two indexes and choose flexible technology for cars repair]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2011, issue 36, pp. 54-57.

Myamlin V.V., Myamlin S.V. Povysheniye nadezhnosti raboty vagonoremontnykh potokov za schet formirovaniya ikh gibkosti [Improving the reliability of the cars repair flows due to formation of their flexibility]. Materialy VI mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Problemy bezopasnosti na transporte (29.11–30.11.2012)» [Proc. of VI Intern. Sci. And Pract. Conf. «Transport Safety»]. Gomel, 2012, pp. 92-93.

Myamlin V.V. Teoreticheskiye osnovy sozdaniya gibkikh potochnykh proizvodstv dlya remonta podvizhnogo sostava [The theoretical basis for the creation of flexible production lines for the repair of rolling stock]. Dnepropetrovsk, Standart-Servis Publ., 2014. 380 p.

Miamlin S.V., Kebal Yu.V., Kolesnykov S.R. Vykonannia kapitalnoho remontu z podovzhenniam terminu sluzhby tsystern dlia perevezennia amiaku [Overall repair performance with increase the service life of tanks for ammonia transportation]. Tezisy 71 mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Problemy i perspektivy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta» (14.04–15.04.2011)» [Proc. of 71st Intern. Sci. and Pract. Conf. «Questions and prospects of railway transport development»]. Dnipropetrovsk, 2011, pp. 93-94.

Myamlin S.V., Baranovskiy D.N., Kebal I.Yu. Kryshka lyuka universalnogo poluvagona [The roof-hatch cover of general-purpose gondola car]. Byulleten nauchnykh rabot Bryanskogo filiala MIIT: sbornik nauchnykh rabot [Bulletin of research, Bryansk branch of MIIT]. Bryansk, 2015, issue 7, pp. 45-48.

Melanin V.M., Korzhin S.N., Kanivets R.F. Organizatsiya, planirovaniye i upravleniye na vagonoremontnykh predpriyatiyakh [Organization, planning and management at car-repair enterprises]. Moscow, GOU «Uchebno-metodicheskiy tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte Publ., 2008. 383 p.

Ivanov A.O., Kossov V.S., Charkin V.A., Nozdracheva V.A., Shabeko A.P. Gruzovoy poluvagon s glukhim polom [Freight gondola car with solid floor]. Pat. RF, no. 2009119200/11, 2009.

Zotsenko A.G., German V.P., Demin K.P., Kryuchkov A.V., Yefimov V.P., Malykh N.A., Andronov V.A., Danilenko D.V., Kleshchevnikov V.A., Goloviznin B.L., Bazhenevskikh Yu.M., Levin A.B., Shishkov V.A., Bazilevich I.V., Beschastnyy A.V., Shnek V.A., Shikhalev V. A. Zheleznodorozhnyy poluvagon [Railway gondola car]. Patent RF, no. 2000126453/28, 2002.

Lapandin V.D., Yakin A.I., Volkov V.A., Strupalev O.V., Podyapolskiy Ye.V. Zheleznodorozhnyy Poluvagon [Railway gondola car]. Pat. RF, no. 2008111923/22, 2008.

Podyapolskiy Ye.V. Zheleznodorozhnyy Poluvagon [Railway gondola car]. Pat. RF, no. 2013114927/11, 2013.

Potapov P.F., Zotsenko A.G., Kryuchkov A.V., German V.P., Bazhenevskikh Yu.M., Galieva I.V., Shikhalev V.A. Zheleznodorozhnyy Poluvagon [Railway gondola car]. Pat. 98106947/28, 1999.

Potapov P.F., Zotsenko A.G., Kryuchkov A.V., German V.P., Bazhenevskikh Yu.M., Tsymbal V.D., Vernik V.S. Zheleznodorozhnyy Poluvagon [Railway gondola car]. Pat. 98107456/28, 1999.

Soberzhanskiy N.A., Zhakalov A.V. Zheleznodorozhnyy universalnyy poluvagon [General-purpose gondola car]. Pat. 2012137070/11, 2012.

Baliasnyi E.I., Horulko I.O., Diachuk M.I., Yepik V.H., Kryvoruchko S.H., Piatkovskyi I.S., Kharchenko S.I. Zaliznychnyi pivvahon [Railway gondola car]. Pat. 20040907948, 2005.

Prihodko V.I., Prokhorov V.M., Korobka B.A., Shkabrov O.A., Nazarenko L.I., Manachinskiy O.V., Mozheyko Ye.R., Shevchenko R.F.,Fomin A.I., Shilyaev V.N. Kuzov zheleznodorozhnogo poluvagona s glukhim polom [Body ofarailway gondola car with a blind floor]. Pat.2004114034/11, 2004.

Shamahin V.O., Arefiev M.F., Pasko V.N. Tekhnolohiia remontu rukhomoho skladu [Rolling stock repair technology]. Kyiv, Delta Publ., 2008. 479 p.

Myamlin V.V. Asynchronous flexible stream of wagon repair and modeling of its functioning process as aggregated system. Transbaltica 2009: Proc. of the 6th Intern. Sci. Conf. (22.04–23.04.2009). Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius, 2009, pp. 173-178.

Myamlin V.V. Searching of the ways of definition of the rational configuration of divisions of the car-repair facilities on the basis of the flexible stream on the design stage. TEKA. Commiss. of Motorization and Energetics in Agriculture, 2013, vol. 13, no. 4, pp. 167-173.

Barich D.J., Barich D.M., Donahue T.P. Railcar maintenance process; assignee General Electric Company. Pat. 6769162 US, МПК7, B 23 P 6/00. no. 09/725656, 2004. 16 р.


GOST Style Citations


 1. Бараш, Ю. С. Концептуальный подход к реформированию ремонтной базы для грузовых вагонов в современных рыночных условиях / Ю. С. Бараш, Ю. В. Булгакова // Наук. вісн. НГУ. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 126–133.
 2. Быков, Б. В. Технология ремонта вагонов : учебник / Б. В. Быков, В. Е. Пигарев. – Москва : Желдориздат, 2001. – 559 с.
 3. Герасимов, В. С. Технология вагоностроения и ремонта вагонов : учебник для вузов / В. С. Герасимов, И. Ф. Скиба, Б. М. Кернич [и др.] ; под ред. В. С. Герасимова. – Москва : Транспорт, 1988. – 381 с.
 4. Кебал, И. Ю. Проектирование грузовых вагонов нового поколения / И. Ю. Кебал, С. В. Мямлин // Подвижной состав XXI века: инновации в грузовом вагоностроении : тез. междунар. науч.-техн. конф. (25.06–28.06.2014) / Петербург. гос. ун-т путей сообщ. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 3–25
 5. Морчиладзе, И. Г. Железнодорожные цистерны : учеб. пособие / И. Г. Морчиладзе, А. П. Никодимов, М. М. Соколов. – Москва : ИБС-Холдинг, 2006. – 516 с.
 6. Мотовилов, К. В. Технология производства и ремонта вагонов : учебник для вузов ж.-д. трансп. / К. В. Мотовилов, В. С. Лукашук, А. А. Петров. – Москва : Маршрут, 2003. – 382 с.
 7. Мямлин, В. В. Обоснование алгоритма решения задачи векторной оптимизации по двум показателям при выборе гибкой технологии ремонта вагонов / В. В. Мямлин, А. А. Босов, С. В. Мямлин // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 36. – С. 54–57.
 8. Мямлин, В. В. Повышение надежности работы вагоноремонтных потоков за счет формирования их гибкости / В. В. Мямлин, С. В. Мямлин // Проблемы безопасности на транспорте : материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (29.11–30.11.2012) / Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель, 2012. – С. 92–93.
 9. Мямлин, В. В. Теоретические основы создания гибких поточных производств для ремонта подвижного состава : монография / В. В. Мямлин. – Днепропетровск : ЧФ «Стандарт-Сервис», 2014. – 380 с.
 10. Мямлін, С. В. Виконання капітального ремонту з подовженням терміну служби цистерн для перевезення аміаку / С. В. Мямлін, Ю. В. Кебал, С. Р. Колесников // Проблемы и перспективы развития ж.-д. трансп. : тез. 71 междунар. науч.-практ. конф. (14.04–15.04.2011) / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 93–94.
 11. Мямлин, С. В. Крышка люка универсального полувагона / С. В. Мямлин, Д. Н. Барановский, И. Ю. Кебал // Бюл. науч. работ Брянск. фил. МИИТ : сб. науч. работ / Моск. гос. ун-т путей сообщ., Брянск. фил. – Брянск, 2015. – Вып. 7. – С. 45–48.
 12. Организация, планирование и управление на вагоноремонтных предприятиях : учебник для вузов ж.-д. трансп. / В. М. Меланин, С. Н. Коржин, Р. Ф. Канивец [и др.] ; под ред. В. М. Меланина. – Москва : ГОУ «Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.», 2008. – 383 с.
 13. Пат. 2391239 С1 Российская Федерация, МПК B 61 D 3/00, B 61 F 1/00. Грузовой полувагон с глухим полом / Иванов А. О., Коссов В. С., Чаркин В. А., Ноздрачёва В. А., Шабеко А. П. ; заявитель и патентообладатель ОАО «Российские железные дороги». – № 2009119200/11 ; заявл. 21.05.2009 ; опубл. 10.06.2010. – 6 с.
 14. Пат. 2194640 С2 Российская Федерация, МПК B 61 D 3/00, B 61 D 7/00. Железнодорожный полувагон / Зоценко А. Г., Герман В. П., Демин К. П., Крючков А. В., Ефимов В. П., Малых Н. А., Андронов В. А., Даниленко Д. В., Клещевников В. А., Головизнин Б. Л., Баженевских Ю. М., Левин А. Б., Шишков В. А., Базилевич И. В., Бесчастный А. В., Шнек В. А., Шихалев В. А. ; заявитель и патентообладатель ГУП «ПО Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского. – № 2000126453/28 ; заявл. 20.10.2000 ; опубл. 20.12.2002. – 5 с.
 15. Пат. 74610 U1 Российская Федерация, МПК B 61 D 17/06, B 61 D 3/00. Железнодорожный полувагон / Лапандин В. Д., Якин А. И., Волков В. А., Струпалев О. В., Подъяпольский Е. В. ; заявитель и патентообладатель Лапандин В. Д., Якин А. И., Волков В. А., Струпалев О. В., Подъяпольский Е. В. – № 2008111923/22 ; заявл. 31.03.2008 ; опубл. 10.07.2008. – 9 с.
 16. Пат. 130565 U1 Российская Федерация, МПК B 61 D 3/00, B 61 F 1/02. Железнодорожный полувагон / Подъяпольский Е. В. ; заявитель и патентообладатель ООО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». – № 2013114927/11 ; заявл. 03.04.2013 ; опубл. 27.07.2013. – 7 с.
 17. Пат. 2137637 С1 Российская Федерация, МПК B 61 D 17/04. Железнодорожный полувагон / Потапов П. Ф., Зоценко А. Г., Крючков А. В., Герман В. П., Баженевских Ю. М., Галиева И. В., Шихалев В. А. ; заявитель и патентообладатель ГПО «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского. – № 98106947/28 ; заявл. 13.04.1998 ; опубл. 20.09.1999. – 4 с.
 18. Пат. 2137638 С1 Российская Федерация, МПК B 61 D 17/04. Железнодорожный полувагон / Потапов П. Ф., Зоценко А. Г., Крючков А. В., Герман В. П., Баженевских Ю. М., Цымбал В. Д., Верник В. С. ; заявитель и патентообладатель ГПО «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского. – № 98107456/28 ; заявл. 13.04.1998 ; опубл. 20.09.1999. – 5 с.
 19. Пат. 123383 U1 Российская Федерация, МПК B 6 D 3/00, B 61 D 17/06, B 61 D 17/08. Железнодорожный универсальный полувагон / Собержанский Н. А., Жакалов А. В. ; заявитель и патентообладатель Рижское Вагоностр. Предприятие «Балтия». – № 2012137070/11 ; заявл. 30.08.2012 ; опубл. 27.12.2012. – 4 с.
 20. Пат. 6119 U Україна, МПК B 61 D 17/00. Залізничний піввагон / Балясний Е. І., Горулько І. О., Дячук М. І., Єпік В. Г., Криворучко С. Г., Пятковський І. С., Харченко С. І. ; заявник та патентовласник «ДП «Дарницький вагоноремонтний завод». – № 20040907948 ; заявл. 30.09.2004 ; опубл. 15.04.2005. – 3 с.
 21. Пат. 2273575 С2 Российская Федерация, МПК В 61 D 3/00, В 61 D 17/00, В 61 F 1/02. Кузов железнодорожного полувагона с глухим полом / Приходько В. И., Прохоров В. М., Коробка Б. А., Шкабров О. А., Назаренко Л. И., Маначинский О. В., Можейко Е. Р., Шевченко Р. Ф., Фомин А. И., Шиляев В. Н. ; заявитель и патентообладатель ОАО «КВСЗ». – № 2004114034/11 ; заявл. 12.05.2004 ; опубл. 01.01.2000. – 6 с.
 22. Шамагін, В. О. Технологія ремонту рухомого складу : навч. посіб. / В. О. Шамагін, М. Ф. Ареф’єв, В. Н. Пасько. – Київ : Дельта, 2008. – 479 с.
 23. Myamlin, V. V. Asynchronous flexible stream of wagon repair and modeling of its functioning process as aggregated system / V. V. Myamlin // TRANSBALTICA 2009 : Proc. of the 6th Intern. Sci. Conf. (22.04–23.04.2009) / Vilnius Gediminas Technical University. – Vilnius, 2009. – P. 173–178.
 24. Myamlin, V. V. Searching of the ways of definition of the rational configuration of divisions of the carrepair facilities on the basis of the flexible stream on the design stage / V. V. Myamlin // TEKA. Commiss. of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2013. – Vol. 13, № 4. – P. 167–173.
 25. Pat. 6769162 US, МПК7, B 23 P 6/00. Railcar maintenance process / Barich D. J., Barich D. M., Donahue T. P. ; assignee General Electric Company. – № 09/725656 ; Filed 29.11.2000 ; Date of Pat. 03.08.2004. – 16 р.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)