DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/61044

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF DETERMINATION OF UNPOWERED ROLLING STOCK MAINTENANCE CHARACTERISTICS

L. A. Muradian, V. Yu. Shaposhnyk, A. A. Mischenko

Abstract


Purpose. The paper involves: 1) confirmation of the technical characteristics of cars and their modifications, as well as indicators of unfailing work probability during the time between overhauls or service hours; 2) improving the methodological approaches to assess the maintenance characteristics of new and modernized equipment of rail transport on the example of not self-propelled rolling stock, namely, railway freight cars; 3) solution of scientific and applied problems in assessment the maintenance characteristics of the new and modernized railway equipment. Methodology. The basic methodological approaches to the assessment of the maintenance characteristics on the example of not self-propelled rolling stock, namely, railway freight cars were considered. The analysis of the reliability of the car, which is considered as a complex mechanical system, where all system elements are connected in series, wherein each element includes m is serially connected parts. The failure of each part of the calculation will result in refusal of the car. Thus, the car is a system without redundancy. Findings. The evaluation technic of the maintenance characteristics of freight cars in controlled operation with taking into account the features of the new generation of cars was improved. Specified: the duration of the tests, the frequency of inspection of the control group of cars controlled by the parameters of the car, the reasons for the early termination of controlled operation. Identified failures in the process of controlled operation are divided according to their nature. Originality. The authors proposed a method of assessing the maintenance characteristics of railway equipment in trial operation as an example of a new generation of freight cars. Practical value. The results allow assessing the maintenance characteristics of new and modernized rail transport equipment during the maintenance test.


Keywords


reliability; refusal; unfailing work probability; maintenance testing; control maintenance; new car generation

References


Bolotin M.M., Vorotnikov V.G. Otkazy i srok sluzhby gruzovogo vagona [Failures and service life of a freight car]. Mir transporta – World of Transport, 2012, no. 2, pp. 152-161.

Vereshchagin S.B. Planirovaniye i otsenka rezultatov ispytaniy kolesnykh i gusenichnykh mashin [Planning and evaluation of results of tests of wheeled and tracked vehicles].Moscow, MADI (GTU) Publ., 2008. 60 p.

GOST 22235-2010. Vagony gruzovyye magistralnykh zheleznykh dorog kolei 1520 mm. Obshchiye trebovaniya po obespecheniyu sokhrannosti pri proizvodstve pogruzo-razgruzochnykh i manevrovykh rabot [State Standart 22235-2010. Freight cars of main railways of track 1520 mm. General requirements on ensuring safety in the production of loading-unloading and shunting works].Moscow, Standartinform Publ., 2011. 18 p.

GOST 27.002-89. Nadezhnost v tekhnike. Osnovnyye ponyatiya. Terminy i opredeleniya [State Standart 27.002-89. Reliability in technique. Basic concepts. Terms and definitions].Moscow, Standartinform Publ., 1990. 38 p.

GOST R 27.002-2009. Nadezhnost v tekhnike. Terminy i opredeleniya [State Standart R 27.002-2009. Reliability in technique. Terms and definitions].Moscow, Standartinform Publ., 2011. 28 p.

Kapitsa M.I., Kholosha I.V. Ratsionalnaya vzaimosvyaz mezhdu zatratami na soderzhaniye lokomotiva i yego nadezhnostyu [Rational relationship between the cost of maintaining the locomotive and its reliability]. Transport – Transport, 2001, issue 8, pp. 62-65.

Kiselev V.I., Strokov G.V. Konstruktsionnaya nadezhnost uzlov lokomotiva [Structural reliability of the locomotive units]. Mir transporta – World of Transport, 2013, no. 4, pp. 72-76.

Korotenko M.L., Klimenko I.V., Panasenko V.Ya. Bezopasnost ot skhoda kolesa s relsov i sovershenstvovaniye konstruktsiy relsovykh ekipazhey [Security from derailing and improving the design of rail vehicles].Dnepropetrovsk, Makovetskiy Publ., 2013. 224 p.

Laguta V.V., Kapitsa M.I. Postanovka zadachi opredeleniya prodolzhitelnosti zon N-kharakteristiki pri raschetakh na nadezhnost tekhnicheskikh obektov [The problem of determining the length of the zones h-characteristics in calculating the reliability of technical objects]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 22, pp. 129-131.

Klyuev V.V., Bolotin V.V., Sosnin F.R. Mashinostroeniye. Entsiklopediya. Tom IV-3. Nadezhnost mashin [Engineering. Encyclopedia. Volume IV-3. Reliability of machines].Moscow, Mashinostroeniye Publ., 2003. 592 p.

Morozov V.V., Shlygin M.N. Nadezhnost passazhirskikh vagonov [Reliability of passenger cars]. Zheleznodorozhnyy transport – Railway Transport, 2001, no. 2, pp. 59-61.

Muradyan L.A., Shaposhnik V.Yu. Issledovaniye litykh zheleznodorozhnykh koles v ekspluatatsii proizvodstva kompanii «Griffinwheel company» (SShA) [The study of cast railway wheels in maintenance of manufacturing company «Griffinwheel company» (USA)]. Byuleten nauchnykh rabot Bryanskogo filiala MIITa. [Bulletin of the scientific work of theBryansk branch of MIIT].Bryansk, Dizayn-Print Publ., 2015, issue 7, no. 1, pp. 65-70.

Muradyan L.A. Opredeleniye kolichestva obektov dlya provedeniya ekspluatatsionnykh ispytaniy vagonnoy tekhniki [The determination of the number of objects for carrying out the operational tests of car technology]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainy derzhavnoi akademii zaliznychnoho transport [Proc. of Ukrainian State Academy of Railway Transport]. Kharkiv, 2013, issue 139, pp. 83-87.

Myamlin S.V. Vliyaniye parametrov ressor buksovogo podveshivaniya na nadezhnost gruzovykh vagonov [The influence of parameters of springs axle-box hanging on the reliability of freight cars]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway Transport of Ukraine, 2001, no. 3, pp. 21-22.

Normy rascheta i proyektirovaniya vagonov zheleznykh dorog MPS kolei 1520 mm (nesamokhodnykh) [Norms for calculation and design of cars of Ministry of Railways of 1520 mm track (self-propelled)].Moscow, GosNIIV-VNIIZhT Publ., 1996. 317 p.

Miamlin S.V., Muradian L.A., Shaposhnyk V.Yu., Mishchenko A.A. Literaturnyi tvir naukovoho kharakteru «Prohrama ta metodyka doslidzhennia ekspluatatsiinykh vlastyvostei bokovyn vizkiv z vykorystanniam pruzhnykh elementiv, shcho zmenshuiut ne obresoreni chastyny vizkiv vantazhnykh vahoniv» [Literary work of a scientific nature «Program and methodology of the study the operational properties of the sidewalls of trucks with the use of elastic elements, reduce not sprung parts of bogies for freight cars»]. Certificate UA. no. 60178. 1 p.

Miamlin S.V., Muradian L.A., Shaposhnyk V.Yu., Mishchenko A.A. Literaturnyi tvir naukovoho kharakteru «Prohrama ta metodyka ekspluatatsiinykh vyprobuvan vantazhnykh napivvahoniv modeli 12-7023 na vizkakh modeli 18-7020» [Literary work of a scientific nature «Program and methodology of operational tests freight cars models 12-7023 boggie model 18-7020»]. Certificate UA. no. 58830. 1 p.

Miamlin S.V., Muradian L.A., Shaposhnyk V.Yu., Anofriiev V.H. Literaturnyi tvir naukovoho kharakteru «Programma i metodika ekspluatatsionnykh ispytaniy koles gruzovykh vagonov» [Literary work of a scientific nature «Program and methodology of operational tests of the railcar’s wheels»]. Certificate UA. no. 60176. 1 p.

Savchuk O.M., Bruyakin V.K., Muradyan L.A., Mishchenko A.A., Mozheyko Ye.R. Ekspluatatsionnyye ispytaniya poluvagonov novogo pokoleniya [Performance tests of the new generation gondola cars]. Vagonnyy park – Car Fleet, 2009, no. 5/6, pp. 30-32.

Savchuk O.M., Bruyakin V.K., Muradyan L.A., Mishchenko A.A., Mozheyko Ye.R. Ekspluatatsionnyye ispytaniya poluva-gonov novogo pokoleniya [Performance tests of the new generation gondola cars]. Vagonnyy park – Car Fleet, 2009, no. 7/8, pp. 8-11.

Myamlin S.V., Bubnov V.M., Pysmennyi Ye.O. Investigation of dynamic characteristics of gondola cars on perspective bogies. Nauka ta prohres transportu – Science and Transport Progress, 2014, no. 5 (53), pp. 126-137. doi: 10.15802/stp2014/30789.

Railway freight car truck ZK1. Chinese Railways Equipment, 2013, no. 7, pp. 56-59.

Rausand M., Hoyland A. System reliability theory: models, statistical methods, and applications.Hoboken,New Jersey, Wiley & John Sons, Inc. Publ., 2004. 636 р.


GOST Style Citations


 1. Болотин, М. М. Отказы и срок службы грузового вагона / М. М. Болотин, В. Г. Воротников // Мир трансп. – 2012. – № 2. – С. 152–161.
 2. Верещагин, С. Б. Планирование и оценка результатов испытаний колёсных и гусеничных машин : учеб. пособие / С. Б. Верещагин. – Москва : МАДИ (ГТУ). – 2008. – 60 с.
 3. ГОСТ 22235–2010. Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузо-разгрузочных и маневровых работ. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 18 с.
 4. ГОСТ 27.002–89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 38 с.
 5. ГОСТ Р 27.002–2009. Надёжность в технике. Термины и определения. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 28 с.
 6. Капица, М. И. Рациональная взаимосвязь между затратами на содержание локомотива и его надежностью / М. И. Капица, И. В. Холоша // Транспорт : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац.
  ун-т залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 8. – С. 62–65.
 7. Киселев, В. И. Конструкционная надежность узлов локомотива / В. И. Киселев, Г. В. Строков // Мир трансп. – 2013. – № 4. – С. 72–76.
 8. Коротенко, М. Л. Безопасность от схода колеса с рельсов и совершенствование конструкций рельсовых экипажей : монография / М. Л. Коротенко, И. В. Клименко, В. Я. Панасенко. – Днепропетровск : Маковецкий, 2013. – 224 с.
 9. Лагута, В. В. Постановка задачи определения продолжительности зон Н-характеристики при расчетах на надежность технических объектов / В. В. Лагута, М. И. Капица // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. імені акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. –Вип. 22. – С. 129–131.
 10. Машиностроение: энциклопедия : в 40 т. Т. IV–3. Надежность машин / В. В. Клюев, В. В. Болотин, Ф. Р. Соснин [и др.] ; под общ. ред.
  В. В. Клюева. – Москва : Машиностроение, 2003. – 592 с.
 11. Морозов, В. В. Надежность пассажирских вагонов / В. В. Морозов, М. Н. Шлыгин // Ж.-д. трансп. – 2001. – № 2. – С. 59–61.
 12. Мурадян, Л. А. Исследование литых железнодорожных колес в эксплуатации производства компании «Griffin wheel company» (США) /
  Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник // Бюл. науч. работ Брянск. фил. МИИТ : сб. науч. работ / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Брянск. фил. – Брянск : Дизайн-Принт, 2015. – Вып. 7, № 1. – С. 65–70.
 13. Мурадян, Л. А. Определение количества объектов для проведения эксплуатационных испытаний вагонной техники / Л. А. Мурадян // Зб. наук. пр. Укр. держ. акад. залізн. трансп. –
  Харків, 2013. – Вип. 139. – С. 83–87.
 14. Мямлин, С. В. Влияние параметров рессор буксового подвешивания на надежность грузовых вагонов / С. В. Мямлин // Залізн. трансп. України. – 2001. – № 3. – С. 21–22.
 15. Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – Москва : ГосНИИВ : ВНИИЖТ, 1996. – 317 с.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №60178. Літературний твір наукового характеру «Програма та методика дослідження експлуатаційних властивостей боковин візків
  з використанням пружних елементів, що зменшують не обресорені частини візків вантажних вагонів» / С. В. Мямлін, Л. А. Мурадян,
  В. Ю. Шапошник, А. А. Міщенко ; зареєстр. 17.06.2015. – 1с.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58830. Літературний твір наукового характеру «Програма та методика експлуатаційних випробувань вантажних напіввагонів моделі 12-7023 на візках моделі 18-7020» /
  С. В. Мямлін, Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник, А. А. Міщенко ; зареєстр. 26.02.2015. – 1с.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №60176. Літературний твір наукового характеру «Программа и методика эксплуатационных испытаний колес грузовых вагонов» / С. В. Мямлін, Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник, В. Г. Анофрієв ; зареєстр. 17.06.2015. – 1с.
 19. Эксплуатационные испытания полувагонов нового поколения / О. М. Савчук, В. К. Бруякин [и др.] // Вагонный парк. – 2009. – № 5/6. – С. 30–32.
 20. Эксплуатационные испытания полувагонов нового поколения / О. М. Савчук, В. К. Бруякин, Л. А. Мурадян [и др.] // Вагонный парк. – 2009. – № 7/8. – С. 8–11.
 21. Myamlin, S. V. Investigation of dynamic characteristics of gondola cars on perspective bogies /
  S. V. Myamlin, V. M. Bubnov, Ye. O. Pysmennyi // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 5 (53). – С. 126–137. doi: 10.15802/stp2014/30789.
 22. Railway freight car truck ZK1 // Chinese Railways Equipment. – 2013. – № 7. – P. 56–59.
 23. Rausand, M. System reliability theory: models, statistical methods, and applications / M. Rausand, A. Hoyland. – 2nd ed. –Hoboken,New Jersey : Wiley & John Sons, Inc., 2004. – 636 р.


 

Cited-by:

1. FORECASTING OF PERFORMANCE EVALUATION OF NEW VEHICLES
O. S. Krasheninin, O. V. Klymenko, O. V. Ponomarenko
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 6(66)  First page: 79  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/90478Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)