STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTER-PRISES

M. S. Kravchenko, N. V. Marchenko

Abstract


Purpose. Successful activity of the large-scale industrial enterprises is carefully thought out strategy of management by innovative activity. Object of the article – to designate the existent problems of management by strategic potential at the large-scale industrial enterprises, their functioning and forming during adaptation in a world market and to work out the mechanism of strategy of management of innovative activity that can be applied at large-scale industrial enterprises; as well as to carry out a systematic analysis of the problem activity at the large-scale industrial enterprises mainly in the carriage-building branch. Methodology. The main factor of economic growth of any country is the innovations that are implemented at the enterprise to improve economic growth. Theoretical and methodological basis of research is systematic analysis of the strategy problem of innovative activity at the large-scale industrial enterprises, especially of the carriage-building branch, which is at the present moment on the decline and in need of reform. Rightly developed strategy of management of innovative activity will allow to balance the internal and external environment of the enterprise, as well as to compare the existing capacities at the enterprise, and the most importantly, will ensure survival in a changed political situation. Findings. The authors improved mechanism of the strategy of innovative activity at the large-scale industrial enterprises. Effective implementation of the strategic innovative activity of the industrial enterprises can enhance the competitiveness of not only some industrial enterprises but also the economy of Ukraine in general. Originality. The authors gave theoretical generalization and improved scheme of a mechanism of strategy of innovative activity at the large-scale industrial enterprises on improvement of indicators of intellectual activity and competitiveness in the market, as well as the resumption of communication between higher education institutions and research Institutes. Practical value. Rationally applied measures on the proposed by the author’s diagram of a strategy mechanism of innovative activity at the industrial enterprises will significantly improve the measures of innovation at the large-scale industrial enterprises, including the carriage-building branch, and to increase the competitiveness in the market.


Keywords


strategy of innovative activity; intellectual investment; innovation potential; intellectual activity; enterprise potential; creative potential; innovative product

References


Anisimova O.N. Problemy otsenki intellektualnogo potentsiala promyshlennykh predpriyatiy [Problems of evaluation of the intelligent potential of industrial enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, 2012, no. 6, pp. 124-127.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (State statistics service of Ukraine). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 26 January 2016).

Diakova M.S., Marchenko N.V. Problemy vprovadzhennia intelektualnykh investytsii na pidpryiemstvakh promyslovoi haluzi [The problems of implementation of intellectual investments at the enterprises of industrial branch]. Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv z problem intelektualnoi vlasnosti «Zakonodavstvo Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannia: natsionnalni, yevropeiski ta mizhnarodni vymiry» [Proc. of the III All-Ukrainian Sci. and Pract. Conf. the young scientists and students on the problems of intellectual property «Legislation of Ukraine in the field of intellectual property and its administration: national, European and international measurements»]. Kyiv, 2015, pp. 142-149.

Dyakova M.S., Marchenko N.V. Transformatsiya ratsionalizatorskogo predlozheniya v innovatsionnyy produkt [The transformation of an innovation proposal into the innovative product]. Vіsnyk priazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Serіya: Ekonomіchnі nauky [Bulletin of Priazovsk State Technical University. Series: Economic science], 2015, no. 29, pp. 413-420.

Zhogova I.V. Strategiya razvitiya intellektualnogo potentsiala predpriyatiya kak faktor yego ekonomicheskogo rosta [Strategy of development of intellectual potential of enterprise as a factor of its economic growth]. Problemy i perspektivy razvitiya sotrudnichestva mezhdu stranami Yugo-Vostochnoy Yevropy v ramkakh chernomoskoho ekonomicheskoho sotrudnichestva i GUAM [Problems and prospects of cooperation development between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black sea economic cooperation and GUAM], 2011, pp. 268-273.

Ivin L., Kuklin V.M., Zakharchenkov A.S. Tovazhnyanskiy L.L. Innovatsionnaya ekonomika [Innovative economy]. Kharkov, Yedena Publ., 2010. 716 p.

Isakova N.B. Predpriyatiya Ukrainy: innovatsionnaya deyatelnost i setevyye vzaimodeystviya [Enterprises of Ukraine: innovation activity and networking]. Kyiv, Informatsionnoye analiticheskoye agentstvo Publ., 2012. 377 p.

KVSZ za 10 mesyatsev umenshil vypusk gruzovykh vagonov na 85% (Kryukovsky Railway Car Building Works for 10 months has reduced the production of freight cars by 85%). Available at: https://www.rbc.ua/rus/tag/kvsz_22032015 (Accessed 26 January 2016).

Puzynya K.F., Zapasnyuk A.S. Ekonomicheskaya effektivnost nauchno-issledovatelskikh i opytno-konstruktorskikh razrabotok v mashinostroyenii [Economic efficiency of research and development and design and experimental working in machine-building]. Leningrad, Mashinostroyeniye Publ., 1978. 304 p.

Seleznev Ye.N. Otsenka effektivnosti ispolzovaniya intellektualnogo kapitala (Evaluation of the use efficiency of intellectual capital). Finansovyy menedzhment – Financial Management, 2005, no. 6. Available at: http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/6/3840.html (Accessed 26 January 2016).

Ukraina opustilas na predposledneye mesto v reytinge konkurentosposobnosti (Ukraine dropped to the penultimate place in the ranking of competitiveness). Available at: http://www.kievpravda.com/news/5513 (Accessed 26 January 2016).

Fedonin O.S., Riepina I.M., Oleksiuk O.I. Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: development and evaluation]. Kyiv, KNEU Publ., 2004. 316 p.

Logutova T.G., Dyakova M.S., Marchenko N.V. Problems in intellectual innovations in the engineering industry. Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti [Theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property], 2015, issue 1 (11), vol. 1, pp. 8-15.

Mathieu, G. Railway Reforms in Europe. The Reform of UK Railways – Privatization and Its Results. Japan Railway & Transport Review, 2012, no. 34, pp. 16-31.

Myamlin S.V., Zhyzhko K.V. Upgrading of economic simulation methods for increasing efficiency of investments. Nauka ta prohres transportu – Science and Transport Progress, 2014, no. 6, pp. 34-41. doi: 10.15802/stp2014/32656.

Stachowiak Z. Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczenstuva ekonomicznego panstwa. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowe Publ., 2012. 406 p.


GOST Style Citations


 1. Анисимова, О. Н. Проблемы оценки интеллектуального потенциала промышленных предприятий / О. Н. Анисимова // Бизнес Информ. – 2012. – № 6. – С. 124–127.
 2. Державна служба статистики України [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
 3. Дьякова, М. С. Проблеми впровадження інтелектуальних інвестицій на підприємствах промислової галузі / М. С. Дьякова, Н. В. Марченко // Законодавство України у сфері інтелектуал. власності та його правозастосування: націон., європ. та міжнар. виміри : матер. III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуал. власності (18.09.2015) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 142–149.
 4. Дьякова, М. С. Трансформация рационализаторского предложения в инновационный продукт / М. С. Дьякова, Н. В. Марченко // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту. Серія: Економмічні науки. – Маріуполь, 2015. – № 29. – С. 413–420.
 5. Жогова, И. В. Стратегия развития интеллектуального потенциала предприятия как фактор его экономического роста / И. В. Жогова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черномор. эконом. сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. / Дон. нац. ун-т. – Донецк, 2011. – С. 268–273.
 6. Инновационная экономика : монография / Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, А. С. Захарченков [и др.] ; под ред. Л. Л. Товажнянского. – Харьков : Едена, 2010. – 716 с.
 7. Исакова, Н. Б. Предприятия Украины: инновационная деятельность и сетевые взаимодействия / Н. Б. Исакова ; под ред. В. П. Соловьева. – Киев : Информ. аналит. агентство, 2012. – 377 с.
 8. КВСЗ за 10 месяцев уменьшил выпуск грузовых вагонов на 85 % [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ua/rus/tag/-kvsz_22032015. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
 9. Пузыня, К. Ф. Экономическая эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в машиностроении / К. Ф. Пузыня, А. С. Запаснюк. – Ленинград : Машиностроение, 1978. – 304 с.
 10. Селезнев, Е. Н. Оценка эффективности использования интеллектуального капитала [Электронный ресурс] / Е. Н. Селезнев // Финансовый менеджмент. – 2005. – № 6. – Режим доступа: http://www.dis.ru/library/fm/archive/20-05/6/3840.html. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
 11. Украина опустилась на предпоследнее место в рейтинге конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kievpravda.com/news/5513. – Загл. с экрана. – Проверено : 26.01.2016.
 12. Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – Київ : КНЕУ, 2004. – 316 с.
 13. Logutova, T. In Problems in intellectual innovations in the engineering industry / T. Logutova, M. Dyakova, N. Marchenko // Теорет. та практ. аспекти економіки та інтелект. власності : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2015. – Вип. 1 (11). – С. 8–15.
 14. Mathieu, G. Railway Reforms in Europe / G. Mathieu // The Reform of UK Railways – Privatization and Its Results. – Japan Railway & Transport Review. − 2012. – № 34. – Р. 16–31.
 15. Myamlin, S. V. Upgrading of economic simulation methods for increasing efficiency of investments / S. V. Myamlin, K. V. Zhyzhko // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 6 (54). – С. 34–41. doi: 10.15802/stp2014/32656.
 16. Stachowiak, Z. Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczenstuva ekonomicznego panstwa : ujecie instytucjonalue / Z. Stachowiak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowe, 2012. – 406 p.


DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/67283

 

Cited-by:

1. ADVANTAGES OF RAPID METHOD FOR DETERMINING SCALE MASS AND DECARBURIZED LAYER OF ROLLED COIL STEEL
E. V. Parusov, А. B. Sychkov, S. I. Gubenko, I. N. Chuiko, L. V. Sahura
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 4(64)  First page: 96  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/78353



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)