DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/67295

ANALYSIS OF TRAIN SHEET IN THE INFORMATION SYSTEM OF JSC «UKRZALIZNYTSIA»: PERSPECTIVE

S. M. Ovcharenko

Abstract


Purpose. The system of train sheet analysis (TSA) in the information system of JSC «Ukrzaliznytsia» provides work with passenger and suburban trains and has considerable potential. Therefore it is necessary to establish the prospects of development of the system. Methodology. Departments’ setup and the train delay causes should be carried out at every station and span, where such delays took place. This requires the fixation of condition deviations of infrastructure from normal and other adverse factors. In the sector of freight transportations the train schedule analysis is insufficient, since this analysis does not account for deviations from the terms of delivery. Therefore it also is necessary to analyze the delivery graphs. The basis for monitoring the cargo delivery is the method of control time points (CTP) of technological operations performed with cargo at railway stations. On the basis of CTP to assess the quality of the transport process one should calculate the values of the analysis of cargo delivery schedule (performance level of the cargo delivery schedule, the coefficient of ahead of schedule/delay delivery). Findings. The article proposes to develop the system TSA using the input and display of the train delay causes on-line by transportation service employees, expansion of statistical databases and processing of the input delay causes during its calculation train sheet analysis of freight trains and quality assessment of the delivery schedule fulfillment. It is also appropriate before the new operator companies had appeared to make changes in the instructions TSCHU-TSD-0002 on the list of departments, which include delayed trains, by adding «the department» «The fault of operator companies» and corresponding causes of delays. Originality. The scheme of automated TSA in the information system of JSC «Ukrzaliznytsia» was improved. The author proposes to determine the cargo delivery quality on the certain polygon using the following levels: high, satisfactory, low and ultralow. A schedule to determine the levels of delivery quality was developed. Practical value. The implementation of the proposed solutions will improve and enhance the formation of statistical reporting of TSA in JSC «Ukrzaliznytsia».


Keywords


train sheet analysis; indicators of work; quality of cargo delivery; information system; automated workstation; support system of displayed models

References


Vysotska H.S. Tekhnolohichne zabezpechennia mizhnarodnykh zaliznychnykh perevezen na osnovi zakonomirnostei formuvannia vantazhopotokiv. Kand, Diss. [Operational support of international railway transportation based on the common factors of cargo flows formation. Cand. Diss.]. Kyiv, 2013. 227 p.

Instruktsiia z obliku i analizu vykonannia hrafika rukhu pasazhyrskykh, prymiskykh ta vantazhnykh poizdiv TSCHU-TSD-0002 [Instruction for accounting and analysis of the timetable implementation of passenger, suburban and freight trains TSCHU-TSD-0002]. Kyiv, Inpress Publ., 2011. 62 p.

Kyrychenko A.I. Kontseptsiia intelektualnoi transportnoi systemy upravlinnia protsesamy dostavky vantazhu [The concept of intellectual transport system for the management of cargo delivery processes]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway Transport of Ukraine, 2013, no. 1, pp. 37-40.

Kyrychenko A.I. Problematyka zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni protsesamy dostavky vantazhu [Application problems of information technologies in the management of cargo delivery processes]. Problemy transportu [Transport problems], 2012, issue 9, pp. 17-27.

Matsiuk V.I., Horetskyi O.A. Skorochennia strokiv dostavky vantazhiv zaliznychnym transportom [Reduction of delivery terms of cargoes by rail]. Problemy transportu [Transport problems], 2011, issue 8, pp. 146-149.

Mironov A.Yu. O merakh po obespecheniyu bezopasnosti perevozok cherez povysheniye kachestva ekspluatatsionnoy raboty zheleznykh dorog i sokrashcheniyu srokov dostavki [On measures to ensure traffic safety by improving the quality of operational work of the railways and reduce delivery terms]. Nauchnyy informatsionnyy sbornik «Transport. Nauka, tekhnika, upravleniye» [Scientific Information Collection “Transport. Science, Technology, Management»], 2009, no. 11, pp. 24-26.

Petrashevskyi O.L., Kyrychenko H.I., Alieksieienko O.V., Ovcharenko S.M., Petrykovets O.V. Monitorynh protsesiv dostavky vantazhiv metodom pryznachennia kontrolno-chasovykh tochok [Monitoring of cargo delivery processes by the method of control-time points]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu [Bulletin of the National Transport University], 2014, no. 29, pp. 308-317.

Ovcharenko S.N. Pokazateli kachestva vypolneniya grafika dostavki gruzov zheleznodorozhnym transportom [Quality indicators of compliance with schedule for cargoes delivery by rail]. Sbornik nauchnykh trudov «SWorld» [Proc. «SWorld»], 2015, issue 1 (38), vol. 1, pp. 4-8.

Ovcharenko S.N. Razrabotka polozheniy analiza grafika dostavki gruzov zheleznodorozhnym transportom [Provisions development of the schedule analysis for cargoes delivery by rail]. Nauchnyye trudy «SWorld» [Proc. «SWorld»], 2015, issue 2 (39), vol. 1, pp. 4-11.

Polishchuk D.O. Kompleksne otsiniuvannia stanu ta yakosti funktsionuvannia zaliznychnykh stantsii [Complex evaluation of the state and quality of railway station operating]. Nauka ta prohres transportuScience and Transport Progress, 2014, no. 1 (49), pp. 112-124. doi: 10.15802/stp2014/22674.

Kozachenko D.M., Berezovyi M.I., Balanov V.O., Zhuravel V.V. Rezervy vremeni pri organizatsii dvizheniya gruzovykh poyezdov po raspisaniyu [Time reserves during the organization of freight train movement according to schedule]. Nauka ta prohres transport – Science and Transport Progress, 2015, no. 2 (56), pp. 105-115. doi: 10.15802/stp2015/42170.

Titov G.B. Metodika otsenki veroyatnosti svoyevremennoy dostavki gruza zheleznodorozhnym transportom [Methods of assessing the probability of delivery of cargo by rail in time]. Izvestiya Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobshcheniya [Proc. of Petersburg State University of Communication Lines], 2013, no. 2 (35), pp. 81-86.

Feofilov A.N. Razrabotka informatsionnoy tekhnologii, obespechivayushchey vypolneniye normativnykh srokov dostavki gruzov [The development of information technology, which provides the normative terms of cargo delivery]. Vestnik Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta zheleznodorozhnogo transporta [Bulletin of the All-Russian Research Institute of Railway Transport], 2007, no. 6, pp. 14-17.

Ivashchuk V.R., Kyrychenko H.I., Kuznietsov M.M., Petrykovets O.V. Formuvannia instrumentiv lohistychnoho zabezpechennia perevezen vantazhiv na zaliznytsi [Formation of the tools for logistics provision for railway cargo transportation]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway Transport of Ukraine, 2011, no. 5, pp. 20-23.

Burdett R., Kozan E. Determining operations affected by delay in predictive train timetables. Computers & Operations Research, 2014, vol. 41, pp. 150-166. doi: 10.1016/j.cor.2013.08.011.

Larsen R., Pranzo M., D’Arianol. Susceptibility of optimal train schedules to stochastic disturbances of process times. Flexible Services and Manufacturing Journal, 2014, vol. 26, issue 4, pp. 466-489. doi: 10.1007/s10696-013-9172-9.

Zhu E., Crainic T.G., Gendreau M. Scheduled Service Network Design for Freight Rail Transportation. Operations Research, 2014, vol. 62, issue 2, pp. 383-400. doi: 10.1287/opre.2013.1254.


GOST Style Citations


 1. Висоцька, Г. С. Технологічне забезпечення міжнародних залізничних перевезень на основі закономірностей формування вантажопотоків : дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Висоцька Галина Сергіївна / Держ. екон.-технолог. ун-т трансп. – Київ, 2013. – 227 с.
 2. Інструкція з обліку і аналізу виконання графіка руху пасажирських, приміських та вантажних поїздів : ЦЧУ-ЦД-0002 : затв. наказом Укрзалізниці 18.11.2010 р. № 747-Ц. – Київ : Інпрес, 2011. – 62 с.
 3. Кириченко, А. І. Концепція інтелектуальної транспортної системи управління процесами доставки вантажу / А. І. Кириченко // Залізн. трансп. України. – 2013. – № 1. – С. 37–40.
 4. Кириченко, А. І. Проблематика застосування інформаційних технологій в управлінні процесами доставки вантажу / А. І. Кириченко // Проблеми транспорту : зб. наук. пр. / Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 17–27.
 5. Мацюк, В. І. Скорочення строків доставки вантажів залізничним транспортом / В. І. Мацюк, О. А. Горецький // Проблеми транспорту : зб. наук. пр. / Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 146–149.
 6. Миронов, А. Ю. О мерах по обеспечению безопасности перевозок через повышение качества эксплуатационной работы железных дорог и сокращению сроков доставки / А. Ю. Миронов // Транспорт: наука, техника, управление / ВИНИТИ. – 2009. – № 11. – С. 24–26.
 7. Моніторинг процесів доставки вантажів методом призначення контрольно-часових точок / О. Л. Петрашевський, Г. І. Кириченко, О. В. Алєксєєнко [та ін.] // Вісн. Нац. трансп. ун-ту. – 2014. – № 29. – С. 308–317.
 8. Овчаренко, С. Н. Показатели качества выполнения графика доставки грузов железнодорожным транспортом / С. Н. Овчаренко // Сб. науч. тр. SWorld. – Иваново : Маркова АД, 2015. – Вып. 1 (38), т. 1. – С. 4–8.
 9. Овчаренко, С. Н. Разработка положений анализа графика доставки грузов железнодорожным транспортом / С. Н. Овчаренко // Науч. тр. SWorld. – Иваново : Науч. мир, 2015. – Вып. 2 (39), т. 1. – С. 4–11.
 10. Поліщук, Д. О. Комплексне оцінювання стану та якості функціонування залізничних станцій / Д. О. Поліщук // Наука та прогрес транспорту. – 2014. – № 1 (49). – С. 112–124. doi: 10.15802-/stp2014/22674.
 11. Резервы времени при организации движения грузовых поездов по расписанию / Д. Н. Козаченко, Н. И. Березовый, В. О. Баланов, В. В. Журавель // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 2 (56). – С. 105–115. doi: 10.15802/-stp2015/42170.
 12. Титов, Г. Б. Методика оценки вероятности своевременной доставки груза железнодорожным транспортом / Г. Б. Титов // Изв. Петербург. гос. ун-та путей сообщ. – 2013. – Вып. 2 (35). – С. 81–86.
 13. Феофилов, А. Н. Разработка информационной технологии, обеспечивающей выполнение нормативных сроков доставки грузов / А. Н. Феофилов // Вестн. ВНИИЖТа. – 2007. – № 6. – С. 14–17.
 14. Формування інструментів логістичного забезпечення перевезень вантажів на залізниці / В. Р. Іващук, Г. І. Кириченко, М. М. Кузнєцов, О. В. Петриковець // Залізн. трансп. України. – 2011. – № 5. – С. 20–23.
 15. Burdett, R. Determining operations affected by delay in predictive train timetables / R. Burdett, E. Kozan // Computers & Operations Research. – 2014. – Vol. 41. – P. 150–166. doi: 10.1016/j.cor.-2013.08.011.
 16. Susceptibility of optimal train schedules to stochastic disturbances of process times / R. Larsen, M. Pranzo, A. D’Ariano [et al.] // Flexible Services and Manufacturing J. – 2014. – Vol. 26. – Iss. 4. – P. 466–489. doi: 10.1007/s10696-013-9172-9.
 17. Zhu, E. Scheduled Service Network Design for Freight Rail Transportation / E. Zhu, T. G. Crainic, M. Gendreau // Operations Research. – 2014. – Vol. 62. – Iss. 2. – P. 383–400. doi: 10.1287/opre.2013.1254.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)