DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/74709

UNIFIED VERIFICATION METHOD OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY BETWEEN ROLLING STOCK AND TRAIN DETECTION SYSTEMS

A. Bialon, D. Adamski, Ju. Furman

Abstract


Purpose. Axle counters are more and more often applied in train detection systems. The wheel sensor is a main part of each axle counter system. In parallel, more and more complex railway vehicles, especially traction ones, are a potential source of interferences influencing the operation of these train detection systems. It is the reason to verify the electromagnetic compatibility (EMC) between the signalling equipment, particularly train detection systems and new vehicles in the process of obtaining the permission for their exploitation. The measurement of interfering magnetic fields generated by vehicles is one of tests to be carried out. Methodology. For the simplification and unification purpose of the applied interference test methods the EN 50238 standard and TS 50238-3 technical specification were developed. The specification defines unified testing procedures. However, it is necessary to verify if it may replace different testing methods used in particular European states. It is the goal of the European research project financed from the TEN-T network resources. Findings and originality. This project is part of the larger project of facilitation and speeding up the ERTMS system deployment. One of nine measurement campaigns planned in the frame of this project was conducted in Poland by Railway Research Institute.


Keywords


signaling; interoperability; railway transport

Full Text:

PDF

References


Anokhov I.V., Bador M.P., Havryliuk V.I., Sychenko V.H. Pro elektromahnitnu sumisnist elektryfikovanykh zaliznychnykh linii postiinoho strumu [About EMC of electrified railways at DC]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway Transport of Ukraine, 2000, no. 2, pp. 10-12.

Sychenko V.H., Zubenko V.A., Bador M.P. Do pytannia rozrobky aktyvnoho filtra tiahovoi pidstantsii postiinoho strumu [On the issue of active filter development of DC railway substation]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway Transport of Ukraine, 2006, no. 5, pp. 39-41.

Sychenko V.H. Doslidzhennia pokaznykiv yakosti elektrychnoi enerhii na tiahovykh pidstantsiiakh postiinoho strumu [Research of quality indices of electricity for DC railway substations]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Hirnycha elektromekhanika ta avtomatyka» [Scientific and Technical Collection «Mining electrical engineering and automation»]. Dnipropetrovsk, 2008, issue 81, pp. 53-60.

Sychenko V.H., Zubenko V.A. Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia pasyvnykh zghladzhuiuchykh filtriv tiahovykh pidstantsii postiinoho strumu [The effectiveness evaluation of smoothing filters traction substantions DC]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transport [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 25, pp. 63-69.

Białoń A., Adamski D., Pajka P. Badanie kompatybilności elektromagnetycznej taboru z urządzeniami wykrywania pociągu z uwzględnieniem normy EN 50238. Problemy Kolejnictwa, 2011, Z. 152, pp. 43–49.

Cholewicki T. Elektryczne linie długie i układy niejednorodne. Warszawa, PWN, 1978.

CLC/TS 50238-3:2013. Railway applications: compatibility between rolling stock and train detection systems. Pt. 3: Compatibility with axle counters. 2013, 16 р.

Mariscotti A., Pozzobon P. Determination of the Electrical Parameters of Railway Traction Lines: Calculation, Measurement and Reference Data. IEEE Trans. on Power Delivery, 2004, vol. 19, issue 4, pp. 1538-1546. doi: 10.1109/TPWRD.2004.835285.

Mariscotti A., Pozzobon P. Synthesis of line impedance expressions for railway traction systems. IEEE Trans. on Vehicular Technology, 2003, vol. 52, issue 2, pp. 420-430. doi: 10.1109/TVT.2003.808750.

Białoń A., Kazimierczak A., Zając W., Skarpetowski G. Model układu zasilania na torze doświadczalnym w Żmigrodzie . Drives and Supply Systems for Modern Electric Traction in Integrated XXIst Century Europe: 4th Int. Conf. (23.09–25.09.1999). Warszawa, 1999.

Mutual design overhead transmission lines and railroad facilities: Report EPRI, EL-646. Electric Power Research Institute. Paolo Alto, CA, 1989. 166 р.

Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym: Praca IK 4430/10. Warszawa, 2011. 248 р.

Pawlik M. Control command systems impact on the railway operational safety. Nauka ta progres transportu – Science and Transport Progress, 2015, no. 2 (56), pp. 58-64. doi: http://dx.doi.org/10.15802/stp2015/42160.

Szeląg A. Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji. Prace Naukowe PW. Seria: Elektryka, 2002, Z. 123, p. 178.

Untersuchung der Beeinflussung von Glaisstromkreisen. Frage A 122. Bericht nr 9. Utecht, 1973. 184 p.

Żurkowski A., Pawlik M. Railway operation and transport. Control command and signalling. Ruch i przewozy kolejowe. Sterowanie ruchem. Warszawa, 2010. Р.160.


GOST Style Citations


 1. Про електромагнітну сумісність електри-фікованих залізничних ліній постійного струму / І. В. Анохов, М. П. Бадьор, В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко // Залізн. трансп. України. – 2000. – № 2. – С. 10–12.
 2. Сиченко, В. Г. До питання розробки активного фільтра тягової підстанції постійного струму / В. Г. Сиченко, В. А. Зубенко, М. П. Бадьор // Залізн. трансп. України. – 2006. – № 5. – С. 39–41.
 3. Сиченко, В. Г. Дослідження показників якості електричної енергії на тягових підстанціях постійного струму / В. Г. Сиченко // Гірн. електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. / Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 81. – С. 53–60.
 4. Сиченко, В. Г. Оцінка ефективності функці-онування пасивних згладжуючих фільт-
  рів тягових підстанцій постійного струму / В. Г. Сиченко, В. А. Зубенко // Вісн. Дніпро-петр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 25. – С. 63–69.
 5. Białoń, A. Badanie kompatybilności elektromag-netycznej taboru z urządzeniami wykrywania pociągu z uwzględnieniem normy EN 50238 / A. Białoń, D. Adamski, P. Pajka // Problemy Kolejnictwa. – 2011. – Z. 152. – P. 43–49.
 6. Cholewicki, T. Elektryczne linie długie i układy niejednorodne / T. Cholewicki. – Warszawa : PWN, 1978.
 7. CLC/TS 50238-3:2013. Railway applications: compatibility between rolling stock and train detection systems. Pt. 3 : Compatibility with axle counters. – 2013. – 16 р.
 8. Mariscotti, A. Determination of the Electrical Parameters of Railway Traction Lines: Calculation, Measurement and Reference Data / A. Mariscotti, P. Pozzobon // IEEE Trans. on Power Delivery. – 2004. – Vol. 19. – Iss. 4. – P. 1538–1546. doi: 10.1109/TPWRD.2004.835285.
 9. Mariscotti, A. Synthesis of line impedance expressions for railway traction systems / A. Mariscotti, P. Pozzobon // IEEE Trans. on Vehicular Technology. – 2003. – Vol. 52. – Iss. 2. – P. 420–430. doi: 10.1109/TVT.2003.808750.
 10. Model układu zasilania na torze doświadczalnym w Żmigrodzie / A. Białoń, A. Kazimierczak, W. Zając, G. Skarpetowski // Drives and Supply Systems for Modern Electric Traction in Integrated XXIst Century Europe : 4th Int. Conf. (23.09–25.09.1999). – Warszawa, 1999.
 11. Mutual design overhead transmission lines and railroad facilities : Report EPRI, EL-646 / Electric Power Research Institute. – Paolo Alto, CA, 1989. – 166 р.
 12. Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym : Praca IK 4430/10. – Warszawa, 2011. – 248 р.
 13. Pawlik, M. Control command systems impact on the railway operational safety / M. Pawlik // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 2 (56). – С. 58–64. doi: http://dx.doi.org/10.15802-/stp2015/42160.
 14. Szeląg, A. Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji / A. Szelag // Prace Naukowe PW. Seria: Elektryka. – 2002. – Z. 123. – P. 178.
 15. Untersuchung der Beeinflussung von Glaisstromkreisen. Frage A 122. Bericht nr 9. Utecht, 1973. – 184 p.
 16. Żurkowski, A. Railway operation and transport. Control command and signalling / A. Żurkowski, M. Pawlik // Ruch i przewozy kolejowe. Sterowanie ruchem. – Warszawa, 2010. – Р. 160.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)