COMMAND – CONTROL AND SIGNALING SYSTEM DOCUMENTATION AND ITS SAFETY

M. Kycko

Abstract


Purpose. The publication presents the importance and influence of railway traffic control system documentation on its safety. Furthermore, it presents certain selected issues of formal and semi-formal descriptions. Methodology. Development of correct and complete descriptions of the informal, semi-formal and formal becomes important in terms of safety requirements. Background documentation and forms of command-control and signaling system description are the base documents of safety proof. It seems necessary to implement the analysis of the design, manufacture process and operation of safety-related equipment into the work of the Polish railways. Firstly it is applied to traffic control devices. Findings. This publication also shows the importance of risk analysis, which is essential when deciding on the implementation of signaling systems to operate, which are required both in the regulations and making rational decisions about the implementation of the systems. Originality. The presented a problem changes the approach to certain data and makes us aware of their validity. Practical value. The presented problems can help understand certain legal requirements.


Keywords


control systems; formal description; risk; safety; informal description

Full Text:

PDF

References


Białoń A., Gradowski P., Toruń A. Problemy certyfikacji urządzeń srk na przykładzie ERTMS. Problemy kolejnictwa, 2011, no. 152, pp. 77-88.

Białoń A., Pawlik M. Bezpieczeństwo i ryzyko na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Problemy kolejnictwa, 2014, no. 163, pp. 27-28.

Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Euro-pejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. pp. 8-14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

Fischer S., Teixeira H., Engell S. Systematic Specification of a Logic Controller for a Delayed Coking Drum. Proc. of the 11th Intern. Symposium on Process Systems Engineering, 2012, vol. 31, pp. 355-359. doi:10.1016/B978-0-444-59507-2.50063-9.

Gradowski P., Białoń A. Aktualne problem certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Logistyka, 2014, no. 3, pp. 2183-2184.

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1), tekst ujednolicony przyjęty uchwałą Nr 176/2008 oraz zarządzeniami Nr 3/2011 i Nr 13/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kycko M. Koncepcja metody oceny i wyboru rozwiązania ERTMS/ETCS dla linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo – przewozowych, praca magisterska. Politechnika Warszawska, 2015, pp. 39-58.

Maciejewski W., Zabłocki W. Basis of the Formalization and the Algorithmization of the Control Functions in ATC Systems. Communications in Computer and Information Science. Transport Systems Telematics, 2010, vol. 104, pp. 253-262. doi: 10.1007/978-3-642-16472-9_28.

PN EN 50129:2007. Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signaling. pp. 20-27.

PN EN 50128:2011. Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Software for railway control and protection systems. pp. 15-16.

PN EN 50126:2002. Railway applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety. pp. 7-10.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. pp. 10-17.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka i uchylające rozporządzenie nr 352/2009. pp. 13-15.

Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. DG PKP KA nr KA2b-5400-01/98 z dnia 06.02.1998 r.

Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10), Załącznik do zarządzenia Nr 1/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014. pp. 100-107.

Zabłocki W. Podstawy opisu formalnego zależności stacyjnych. TRANSPORT: Prace naukowe. Politechnika Warszawska, 2007, no. 62, pp. 2-6.


GOST Style Citations


 1. Białoń, A. Problemy certyfikacji urządzeń srk na przykładzie ERTMS / A. Białoń, P. Gradowski, A. Toruń // Problemy kolejnictwa. – Warszawa, 2011. – P. 81–85.
 2. Białoń A. Bezpieczeństwo i ryzyko na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym Problemy kolejnictwa / A. Białoń, M. Pawlik. – Warszawa, 2014. – Z. 163. – P. 27–28.
 3. Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Euro-pejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. – P. 8–14.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.
 5. Fischer, S. Systematic Specification of a Logic Controller for a Delayed Coking Drum / S. Fischer, H. Teixeira, S. Engell // Proc. of the 11th Intern. Symposium on Process Systems Engineering. – Singapore, 2012. – Vol. 31. – P. 355–359. doi:10.1016/B978-0-444-59507-2.50063-9.
 6. Gradowski, P. Aktualne problem certyfikacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym / P. Gradowski, A. Białoń. – Logistyka. – 2014. – № 3.– P. 2183–2184.
 7. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1), tekst ujednolicony przyjęty uchwałą Nr 176/2008 oraz zarządzeniami Nr 3/2011 i Nr 13/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 8. Kycko, M. Koncepcja metody oceny i wyboru rozwiązania ERTMS/ETCS dla linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo – przewozowych, praca magisterska / M. Kycko. – Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa, 2015. – P. 39–58.
 9. Maciejewski, W. Basis of the Formalization and the Algorithmization of the Control Functions in ATC Systems / M. Maciejewski, W. Zabłocki // Communications in Computer and Information Science. Transport Systems Telematics. – 2010. – Vol. 104. – P. 253–262. doi: 10.1007/978-3-642-16472-9_28.
 10. PN EN 50129:2007. Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signaling. – P. 20–27.
 11. PN EN 50128:2011. Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Software for railway control and protection systems. – P. 15–16.
 12. PN EN 50126:2002. Railway applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety. – P. 7–10.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009 w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. – P. 10–17.
 14. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny i wyceny ryzyka i uchylające rozporządzenie nr 352/2009. – P. 13–15.
 15. Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym – DG PKP KA nr KA2b-5400-01/98 z dnia 06.02.1998 r.
 16. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10), Załącznik do zarządzenia Nr 1/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014. – P. 100–107.
 17. Zabłocki, W. Podstawy opisu formalnego zależności stacyjnych / W. Zabłocki // TRANSPORT: Prace naukowe / Politechnika Warszawska. – Warzsawa, 2007. – Z. 62. – P. 2–6.


DOI: https://doi.org/10.15802/stp2016/74711

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)