Investigation of longitudinal profile of rigid frogs on reinforced concrete sleepers

A. M. Orlovs’kyi, K. L. Kalenyk, V. V. Kovalchuk

Abstract


In the paper the effect of longitudinal profile of rigid frogs of type R65 mark 1/11 on reinforced concrete sleepers on the interaction in the ‘wheel-rail’ system in the zone of rolling surface irregularities is investigated.


Keywords


longitudinal profile of rigid frogs of type R65 mark 1/11; reinforced concrete sleeper; interaction in the ‘wheel-rail’ system; zone of rolling surface irregularities

GOST Style Citations


1. Крысанов, Л. Г. Эксплуатационные характеристики колесных пар грузовых вагонов [Текст] / Л. Г. Крысанов // Вестник ВНИИЖТ. – 1972. – № 3. – С. 34–39. 

2. Совершенствование ведения стрелочного хозяйства [Текст] / С. В. Амелин [и др.]; под ред. С. В. Амелина. – М.: Транспорт, 1983. – 238 с. 

3. Амелин, С. В. Геометрические неровности рельсовых нитей [Текст] / С. В. Амелин, В. Ф. Яковлев, И. И. Семенов // Труды ЛИИЖТа. – 1964. – № 222. – С. 43–64. 

4. Клименко, В. Н. Исследование динамических сил взаимодействия крестовин и тележки четырехосного вагона [Текст] / В. Н. Клименко, А. М. Микитенко // Труды ДИИТа. – Л., 1968. – № 98. – С. 34–40. 

5. Дослідження й аналіз експлуатаційної стійкості елементів стрілочних переводів за 2009 рік [Текст] : звіт про НДР. – ДИИТ, КГНДЛ. – 2009. – 47 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)