MANAGEMENT OF MACHINE AND BUILDING ENTERPRISES IN THE APPLICATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES

O. V. Lepokhina

Abstract


The application of the strategic planning and strategic management is considered in the article. The introduction of progressive technological processes on a concrete enterprise is researched. The dynamics of these processes at industrial enterprises of concrete cities and by the kinds of economic activity in the Kherson Region is displayed.

Keywords


management; advanced technologies; company; engineering

GOST Style Citations


1. Вахненко, Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин [Текст] / Т. П. Вахненко. – К.: Фенікс, 2006. – 536 с.

2. Гальчинський, А. С. Інноваційна стратегія українських реформ [Текст] / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах. – К.: Знання України, 2002. – 326 с.

3. Івану, Р. А. Інвестиційна політика держави і розвиток науково-технічного прогресу [Текст] / Р. А. Івану, Л. В. Колобова, А. Г. Ягодка // Фінанси України. – 1998. – № 4.

4. Красникова, Е. Рыночная трансформация российской экономики как процесс первоначального накопления капитала [Текст] / Е. Красникова // Вопросы экономики. – 2001. – № 2.

5. Осауленко, О. Г. Державна структурна політика та забезпечення стійкого економічного зростання [Текст] / О. Г. Осауленко. – К., 2001. – 91 с.

6. Пшеничный, М. В. Приспособления для многоинструментальных станков и гибких производственных систем механообрабатывающего производства [Текст] / М. В. Пшеничный //Автоматизация и современные технологии. – 2003. – № 12. – С. 5-8.

7. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитній економіці [Текст] : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.

8. Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] / Д. М. Стеченко. – С. 286-287.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)