Social orientation management of commercial banks activity

N. H. Shpankovska, Yu. T. Trush, A. V. Trush

Abstract


The modern theoretical approaches to definition of essence of social activity of enterprises are analyzed. The directions of development of social activity of commercial banks are determined. The expedience of formulation of mission of commercial banks and general requirements it must meet to is grounded.

Keywords


commercial bank; social activity; management; modern theoretical approaches

GOST Style Citations


1. Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку [Текст] // Тези VІІ Міжн. наук. конф. – Ч. 2. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 484 c.

2. Шпанковська, Н. Г. Принципи економічного аналізу у контексті загальних вимог до промислових підприємств [Текст] / Н. Г. Шпанковська, Н. П. Потрус, Г. М. Болдир // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. пр. – Вип. 250, Т. ІІ. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 379-386.

3. Предвидение будущего: Беседы с финансовыми стратегами [Текст] : [пер. с англ.] / под ред. Л. Келенира, Д. Свогермана, В. Ферхуга. – М.: Инфра-М, 2003. – 229 с.

4. [Текст] // Прометей. Регіональний зб. наук. пр. з економіки. – ІЕПД НАНУ І ДЕГІ, 2009. – № 1. – 331 с.

5. Національна економіка [Текст] / за ред. В. М. Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2009. – 280 с.

6. Веблен Торстейн. Теория делового предприятия [Текст] : [пер. с англ.] / Торстейн Веблен. – М.: Дело, 2007. – 288 с.

7. Шевчук, В. А. Физическая экономия: мировоззренческий феномен и филосовия хозяйствования [Текст] / В. А. Шевчук // Философия экономики. – К.: 2002. – С. 76-107.

8. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / за ред. В. Т. Бусел. – Ірпінь: ВТ Ф «Перун», 2004. – 1440 с.

9. Бутинець, Ф. Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь [Текст] : монографія / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2007. – 328 с.

10. Пушкар, М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334с.

11. [Текст] // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. ЛНУ. – Спецвип. 15 (ч. 2) Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. – Львів: ЛНУ, 2005. – 771 с.

12. [Текст] // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Зб. наук. пр. ЗПІЕУ. – Д.: ІМА-прес, 2008. – 439 с.

13. Череп, А. В. Комплексна методика збільшення конкурентних переваг комерційного банку [Текст] / А. В. Череп, Н. В. Данилюк // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. пр. – Вип. 250, Т. ІІ. – Д.: ДНУ, 2009. – С. 321-327.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)