Investment and innovation development as a reproduction factor of railway transport economic potential

O. H. Kirdina

Abstract


The theoretical and methodical basics of investment-and-innovation development of railway transport are worked out: the essence of «investment-and-innovation development» concept is defined, and its objectives and implementation stages are established.

Keywords


railway transport; investment-and-innovation development; economic potential

GOST Style Citations


1. Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф : [сокр. пер. с англ.]; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

2. Верба, Р. А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Р. А. Верба, І. В. Новікова // Проблеми науки. – 2001. – № 3. – С. 19.

3. Кривенко, Л. В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової [Текст] / Л. В. Кривенко, Л. В. Лощина, В. М. Мілашенко // Економічний простір. – 2008. – № 18. – С. 281-286.

4. Ландик, В. І. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки: проблеми і досвід [Текст] / В. І. Ландик // Економіст. – 2001. – № 12. – С. 52-57.

5. Петровская, Ж. А. Влияние инновационного потенциала на экономический рост [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.01 «1. Общая экономическая теория. 1.3. Макроэкономическая теория (теория экономического роста)» / Ж. А. Петровская. – Саратов, 2009. – 21 с.

6. Соболєва, Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Т. О. Соболєва. – К., 2008. – 18 с.

7. Гринев, В. Ф. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Гринев. – 2-е изд. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

8. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.

9. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для вузов / А. Е. Абрамешин [и др.]; под ред. докт. экон. наук, проф. О. П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.

10. Бєлоусова, Л. І. Інноваційно-інвестиційна активність підприємства [Текст] : монографія / Л. І. Бєлоусова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 176 с.

11. Лапко, О. Інноваційна діяльність у системі державного регулювання [Текст] : монографія / О. Лапко. – К.: Ін-т економ. прогнозування НАН України, 1999. – 342 с.

12. Сердюк, В. Н. Теоретические основы управления стратегическим развитием субъектов реального сектора экономики [Текст] / В. Н. Сердюк // Економіка і організація управління. – 2008. – Вип. № 4. – С. 13-27.

13. Черемисинова, Д. В. Экономический рост и экономическое развитие: понятие и направление исследований [Текст] / Д. В. Черемисинова // Вісник СевДТУ : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 92: Економіка и фінанси. – С. 202-207.

14. Чухно, А. Й. Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії [Текст] / А. Чухно // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 65-73.

15. Сидоренко, Ю. В. Розвиток підприємств: сучасні погляди на дефініцію [Текст] / Ю. В. Сидоренко // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – № 2, Т. 2. – С. 54-56.

16. Петраков, Н. Я. Фактор неопределенности и управление экономическими системами [Текст] / Н. Я. Петраков, В. И. Ротарь. – М., 1985. – 191 с.

17. Герасимов, В. В. Управление инновационным потенциалом производственных систем [Текст] : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Л. С. Минина, А. В. Васильев. – Новосибирск: НГАСУ, 2003. – 64 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)