Efficiency determination of freight and passenger traffic division according to the expenses criteria for superstructure maintenance and repair

M. B. Kurhan, M. A. Zaiats

Abstract


The influence of increase of trains traffic speed on the expenses for maintenance and repair of the superstructure is considered.

Keywords


division of freight and passenger traffic; superstructure; expenses for maintenance and repair

GOST Style Citations


1. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України. ЦП-0113 [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 10.08.2004 № 630-ЦЗ / Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2004. – 32 с.

2. Проведення досліджень та розробка технічно обґрунтованих норм періодичності ремонтів та модернізації колії [Текст] : звіт про НДР / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – 40 с. – № ДР 0102U005874.

3. Баль, О. М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності [Текст] : дис. … канд. техн. наук: 05.22.06 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2007. – 236 с.

4. Харлан, В. І. Визначення допустимої швидкості руху поїздів з примусовим нахилом кузовів вагонів у кривих ділянках колії [Текст] / В. І. Харлан, Д. М. Курган, І. О. Бондаренко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 18. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 71-74.

5. Урахування впливу поїздопотоку на залізничну колію при перерозподілі перевезень між паралельними ходами [Текст] / М. Б. Курган [та ін.] // Тези доп. 69-ї Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (ДІІТ). – Д., 2009. – С. 140.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)