DEPRECIATION AND AMORTIZATION OF FIXED ASSETS IN FISCAL INSTITUTIONS AND COMMERCIAL ENTERPRISES

Yu. T. Trush, H. O. Korol, M. V. Kucynska

Abstract


The comparison of methods of extra charge of wear of the fixed assets in budgetary establishments and their amortization in business enterprises is conducted. The procedure of choice of amortization method for an object of the fixed assets in business enterprises is grounded.

Keywords


wear; amortization; enterprise budget; commercial enterprise

GOST Style Citations


1. Куцинська, М. В. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності функціонування кафедр вищого навчального закладу [Текст] / М. В. Куцинська, Г. О. Король // Менеджмент та підприємництво: становлення і проблеми розвитку. – Вип. № 647. – Львів: Нац. ун-т «Львівська Політехніка», 2009. – С. 563-567.

2. Лист Держ. казначейства України № 07-04/2362-11163 від 20.12.2005 «Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.13368.0

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв.: Наказ Мін. фінансів України від 27.04.2000 № 87 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – С. 10-15.

4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92427/МСБО_16.pdf

5. Бакай, В. Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / В. Й. Бакай; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

6. Гаценко, О. П. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / О. П. Гаценко; Нац. аграрний. ун-т. – К., 2000. – 19 с.

7. Євтушенко, С. М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / С. М. Євтушенко; Нац. наук. центр «Ін-т аграрної економіки» УААН. – К., 2004. – 22 с.

8. Хома, С. В. Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / С. В. Хома; Тернопільський. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

9. Євтушенко, С. М. Визначення терміну використання основних засобів [Текст] / С. М. Євтушенко; за ред. П. Т. Саблука, М. Я. Дем’яненка, В. М. Жука // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. – К.: Ін-т аграрної економіки, 2003. – С. 133-136.

10. Городянська, Л. В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / Л. В. Городянська; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 19 с.

11. Облік основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік «Первинна документація». – 2009. – С. 8-20.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)