Financial resources management during major overhaul of main facilities of railway transport in the process of its reforming

I. M. Lomtieva, M. P. Snachiov, O. M. Shalenyi

Abstract


In the article some directions of financing the programs of updating and modernizing the main facilities of the railways of Ukraine in the conditions of reforming the railway transport are considered. 


Keywords


railway transport; financial resources; main transportation facilities; major overhaul

GOST Style Citations


1. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1146). 
2. Кравченко, О. О. Оцінка економічної доцільності заміни діючих основних виробничих фондів залізничного транспорту України [Електрон. ресурс] : Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua 
3. Аненков. В. В., Горовых Л. В., Яндоловский Н. А., Галушкина С. Г., Парышева Е. Ю. Рекомендации по концепции планирования и управления капитальным ремонтом основных средств в процессе реформирования железнодорожного транспорта [Електрон. ресурс] : Режим доступу http://www.css-rzd.ru. 
4. Поддєрьогін, А. М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-тє вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с. 
5. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.О., Кадничанський М.В., Чалий І.Г. Фінансовий менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / за ред. Момот Т. В. – К. : Центр учбової літератури, 2011. - 712 c. 
6. Економіка підприємства [Текст] : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)