Role of structure is in the process of ferritic-pearlitic steel erosion

O. A. Kuzin, T. M. Mescheryakova, M. O. Kuzin

Abstract


The results of study of influence of structure on mechanical properties and behavior of ferrite-perlite steels under the action of contact loads are presented. It is shown that the formation of the widmanstatten pattern has a negative impact on the performance of steels under static loads but a positive effect on their durability.

Keywords


steel; structure; mechanical properties; perlite; durability; load

GOST Style Citations


1. Дефекти залізничних коліс [Текст] : монографія / І. О. Вакуленко [та ін.]. – Д.: Вид-во Маковецький, 2009. – 112 с.

2. Панин, В. Е. Физическая мезомеханика: достижения за два десятилетия развитие, проблемы и перспективы [Текст] / В. Е. Панин, Ю. В. Гриняев, С. Г. Псахье // Физическая мезомеханика. – 7. Спец. выпуск. – Ч. 1. – 2004. – С. 1-25 – 1-40.

3. Салтыков, С. А. Стереометрическая металлография [Текст] / С. А. Салтыков. – М.: Металлургия, 1976. – 273 с.

4. Яблокова, Н. В. Разработка метода оценки износостойкости сталей по механическим свойствам применительно к абразивному изнашиванию [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук / Н. В. Яблокова. – М., 1984. – 21 с.

5. Рапопорт, Л. С. Влияние структурного состояния поверхностных слоев на процессы трения и изнашивания [Текст] / Л. С. Рапопорт, Л. М. Рыбакова // Трение и износ. – 1987. – Т. 8, № 6. – С. 1038-1043.

6. Крагельский, И. В. Основы расчетов на трение и износ [Текст] / И. В. Крагельский, М. Н. Добычин, В. С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.

7. Кузін, М. О. Вплив мікроструктури на стійкість проти спрацювання нероз’ємних з’єднань рейок після термітного зварювання [Текст] / М. О. Кузін, О. А. Кузін, Т. М. Мещерякова // Укр. акад. друкарства. Наукові записки. Наук.-техн. зб. – 2006. – № 2 (10). – С. 85-97.

8. Кузін, М. Імітаційні моделі структури для розрахунку параметрів ферито-перлітних сталей з підвищеною зносостійкістю [Текст] / М. Кузін // Укр. академія друкарства. Наукові записки. Наук.-техн. зб. – 2007. – № 1 (11). – С. 15-22.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)