Creating effective models of vertical integrated structures in Ukraine

D. V. Koliesnikov

Abstract


The results of scientific research aimed at development of methodology-theoretical mechanisms of building the effective models of vertically-integrated structures are presented. A presence of vertically-integrated structures on natural-monopolistic markets at private and governmental sectors of economy and priority directions of integration are given.

Keywords


vertically-integrated structures; natural monopolies; competition; cluster; economic policy; organizational structure

GOST Style Citations


1. Бойко, Л. І. Кластерний аналіз як одна з ефективних форм співробітництва [Текст] / Л. І. Бойко, С. В. Кудря // Економічний простір. − 2009. − № 22/1. − С. 327-331.

2. Буряк, П. Ю. Трансформація підприємницьких структур в умовах інтеграції [Текст] / П. Ю. Буряк, О. В. Лівіновська // Вісник Львівсько держ. фінансової академії. Науковий журнал. − 2010. − № 18. − С. 7-16.

3. Господарський кодекс [Електрон. ресурс] : Закон України: за станом на 15.01.2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&p=1297332899958 485

4. Добуш, Ю. Я. Особливості формування кластерів у рекреаційні сфері [Текст] / Ю. Я. Добуш // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». − 2008. − № 633. − С. 192-198.

5. Кузьменко, Л. Г. Світовий досвід регулювання суб’єктів природних монополій та основні напрямки вдосконалення їх регулювання в Україні [Текст] / Л. Г. Кузьменко // Наукові записки НаУКМА. Збірник наук. пр. −2007. − Т. 68: Економічні науки. − С. 40-47.

6. Люльчак, З. С. Засади консолідації підприємств у паливно-енергетичному комплексі України [Текст] / З. С. Люльчак, О. П. Карпій, Г. І. Ільчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». − 2009. − № 649. − С. 109-120.

7. Петренко, С. А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства [Текст] / С. А. Петренко // Бюл. Міжн. Нобелівського екон. форуму. Збірник наук. пр. − 2010. − № 1 (3), Том 2. − С. 245-252.

8. Підлісний, П. Теоретичні та практичні підходи до створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті [Текст] / П. Підлісний, М. Чеховська // Економіст. − 2010. − № 5. − С. 58-62.

9. Про акціонерні товариства [Електрон. ресурс] : Закон України: за станом на 01.01.2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17&p=1297332899958 485

10. Про холдингові компанії в Україні [Електрон. ресурс] : Закон України: за станом на 15.01.2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 3528-15

11. Скопенко, Н. С. Формування та функціонування інтегрованих об’єднань в олійно-жировій галузі України [Текст] / Н. С. Скопенко, І. В. Тюха // Економіка харчової промисловості. Наук. журнал. −2010. − № 3 (7). − С. 5-13.

12. Сухоруков, А. І. Проблеми фінансової безпеки України [Текст] : монографія / А. І. Сухоруков. − К.: НІПМБ, 2004. − 117 с.

13. Третько, В. В. Світовий досвід становлення та розвитку кластерів як інструмента активізації трансферту технологій [Текст] / В. В. Третько, О. В. Любохинець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». − 2008. − № 628. − С. 331-336.

14. Федулова, Л. І. Інтеграційні процеси корпоративних структур: можливості для інноваційного розвитку економіки України [Текст] / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 3. – С. 9-31.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)