Transport progress as a pledge of national economy development

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/9786

Keywords:

state order, systematic approach, transport progress, effective national economics, transport systems

Abstract

Purpose. To determine the influence of transport branch development through the state order implementation for rolling stock and infrastructure projects in the basic economic branches. Methodology. On the basis of situation and content analyses the impact of particular science branches development on improvement of transport modes is analyzed. The role of engineering approach for both the problem solving of the stagnant technologies negotiation and new designs creation as well as solving the economic problems at a national level is observed. Findings. The impact of transport development on the national economy improvement is analyzed; during this the active role of scientific and technical progress of transport branch is investigated. The efficient means to increase the effectiveness of national economy are analyzed; one of these means is the state order for production of the basic industry branches. All the components of the production process while launching the innovational rolling stock manufacture, including the results of scientific, project and production organizations researches are taken into account. Practical value. It is proved that, provision of the state order for domestic enterprise production is the main way of national economics strengthening and the basic direction of the life quality improvement in the country. The state order for transport branch production will solve a number of social problems of regional and state level.

Author Biography

S. V. Myamlin, Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Vice-rector, Professor, Doctor of Technical Sciences, Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazarian Str., 2, Dnepropetrovsk, Ukraine, tel. +38(056)776-84-98, e-mail sergeymyamlin@gmail.com

References

Larush L. O sushchnosti strategicheskogo metoda (On the essence of the strategic method). Byulleten Shillerovskogo instituta nauki i kultury – Bulletin of the Schiller Institute for Science and Culture, 2000, no. 9. Available at: http://www.larouchepub.com/russian/bulletins/sib9/sib9b.html (Accessed 28 March 2013)

Larush L. Fizicheskaya ekonomika kak platonovskaya epistemologicheskaya osnova vsekh otrasley chelovech-eskogo znaniya (The Science of Physical Economy as the Platonic Epistemological Basis for All Branches of Human Knowledge). Moscow, Nauchnaya kniga Publ., 1997. Available at: http:// www.larouchepub.com/russian/phys_econ/physec_toc.html (Accessed 21 March 2013)

Myamlin V.V. K voprosu o kategorii pribyli [On the question of the profit category]. Vіsnyk Dnіpropetrovskho natsіonalnoho unіversitetu zalіznychnoho transportu іmenі akademіka V. Lazariana [Bulletin of Dnieprope-trovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarian], 2010, issue 29, pp. 268-279.

Myamlin V.V. Sushchestvuyushchaya pribylno-finansovaya model khozyaystvovaniya – osnovnaya prichina krizisa mirovoy ekonomicheskoy sistemy i krakha finansovoy sistemy [Current profit and financial model of economy as the main cause of the world economic system crisis and financial system collapse]. Vіsnyk Dnіpropetrovskho natsіonalnoho unіversitetu zalіznychnoho transportu іmenі akademіka V. Lazariana [Bulletin of Dniepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarian], 2008, issue 25, pp. 241-247.

Myamlin V.V. Teoriya bespribylnoy alternativnoy ekonomiki kak osnova novogo ekonomicheskogo mirovozzreniya [The theory of nonprofit alternative economy as the foundation of the new economic world view]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2009, issue 26, pp. 222-230.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku vnutrishnoho vyrobnytstva: Postanova Kabinetu Ministriv [On approval of the State Program of the domestic production development: Resolution of the Cabinet of Ministers]. Uriadovyi kurier – Government Courier, 2011, no. 213, p. 9.

Pshinko A.N., Myamlin V.V., Myamlin S.V. Vliyaniye skorosti obrashcheniya denezhnoy massy na effektivnost natsionalnoy ekonomiki [The influence of money circulation on the national economy effi-ciency]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 42, pp. 300-311.

Pshinko A.N., Myamlin V.V., Myamlin S.V. Perekhod na model vysokoeffektivnoy natsionalnoy ekonomiki – realnyy put resheniya ekonomicheskikh problem v gosudarstve [Transition to the model of high–efficiency na-tional economics as the real method of solving economic problems in the country]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dneprope-trovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 41, pp. 294-303.

Pshinko A.N., Myamlin V.V., Myamlin S.V. Povysheniye urovnya sistemnosti ekonomiki – osnovnoy put vykhoda iz krizisa [Enhancement of system level of economics as the basic way out of the crisis]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho universytetu zalіznychnoho transportu іmeni akademika V. Lazariana[Bulletin of Dnepropetrovsk National University named after Academician V. Lazaryan], 2011, issue 36, pp. 275-283.

Brzezinski Zb. Between Two Ages. America's Role in the Technetronic Era. New York, 1970. 334 p.

Published

2021-04-06

How to Cite

Myamlin, S. V. (2021). Transport progress as a pledge of national economy development. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (1(43), 7–12. https://doi.org/10.15802/stp2013/9786

Issue

Section

SCIENCE AND TRANSPORT PROGRESS