Author Details

Akimov, I. V., Dep. «Metal Technology», Zaporizhzhya National Technical University, Zhukovsky St., 64, Zaporizhzhya, Ukraine, 69063, tel. + 38 (061) 769 85 32, e-mail tmzntu@gmail.com